Navigation path

Left navigation

Additional tools


ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

ECA/14/06

Люксембург, 4 март 2014 г.

Според одиторите на ЕС Европейската комисия изпълнява адекватно одитните препоръки

В публикуван днес доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) се заключава, че Европейската комисия предприема адекватни последващи действия за изпълнение на голяма част от препоръките, отправени от ЕСП, и това е допринесло за подобряване на финансовото управление в редица области от бюджета на ЕС.

„ЕСП осигурява допълнителни ползи, като прилага експертния си опит, за да намери начини за подобряване на финансовото управление“, заяви г-н Henrik Otbo, членът на ЕСП, отговорен за изготвянето на доклада. „Фактът, че Европейската комисия приема нашите съвети и изпълнява нашите препоръки означава, че изпълняваме своята мисия — да помогнем на ЕС да работи по-добре“.

Докладът за 2012 г. относно проследяването на предприетите действия по специалните доклади на Европейската сметна палата разглежда дали Комисията предприема адекватни последващи действия по одитните препоръки, отправени от ЕСП в нейните специални доклади. Извършеният от ЕСП преглед обхвана извадка от 62 препоръки от десет специални доклада, приети в периода 2006—2010 г. ЕСП разгледа действията, предприети от Комисията в отговор на тези 62 препоръки, и установи, че 83 % от препоръките са изпълнени изцяло или в повечето отношения, 12 % са изпълнени в някои отношения, а 5 % не са изпълнени. Прегледът показа също така, че Комисията прилага подходящи указания и процедури за последващите действия.

Съгласно международните одитни стандарти проследяването на предприетите действия по одитните доклади се приема за крайния етап на цикъла на одита на изпълнението — планиране, изпълнение и проследяване.

Бележки към издателите:

Специалните доклади на Европейската сметна палата (EСП) се публикуват през цялата година.Те представят резултатите от целеви одити на специфични области от бюджета на ЕС или на теми, свързани с управлението. Това често са одити на изпълнението.

Съгласно международните одитни стандарти проследяването на предприетите действия по одитните доклади се приема за крайния етап на цикъла на одита на изпълнението — планиране, изпълнение и проследяване. Проследяването на действията, предприети по одитните доклади на ЕСП, е необходим елемент от цикъла на управленска отговорност и помага да бъде насърчено ефективното изпълнение на препоръките от одитните доклади от страна на Комисията.

Докладът за 2012 г. относно проследяването на предприетите действия по специалните доклади на Европейската сметна палата (СД № 19/2013) разглежда дали Комисията предприема адекватни последващи действия по препоръките, отправени от ЕСП в нейните специални доклади. Този въпрос е разделен на два подвъпроса: изготвила ли е Комисията подходящи указания и процедури за последващите действия, както и разполага ли Комисията с актуална и надеждна управленска информация относно одитните препоръки и етапа на изпълнението им?

Извършеният от ЕСП преглед обхвана последващите действия, предприети от Комисията по извадка от 62 препоръки от десет специални доклада на Сметната палата, приети в периода 2006—2010 г. За формираната извадка Сметната палата разгледа на какъв етап е изпълнението на препоръките и с каква управленска информация разполага самата Комисия за изпълнението им. Сметната палата провери и приложимите процедури на генералните дирекции и извърши преглед на съществуващите наръчници, указания, планове и публикувани доклади, със специален фокус върху тези, които са свързани с приложението RAD (препоръки, действия, освобождаване от отговорност). RAD е ИТ инструмент, използван от Комисията за наблюдаване на последващите действия по изпълнение на одитните препоръки на ЕСП и на исканията, отправени от органа за освобождаване от отговорност в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета.

Въз основа на извършения преглед Сметната палата заключава, че Комисията извършва адекватни последващи действия по отправените от ЕСП препоръки. Проверката на извадката от препоръки показва, че Комисията е изпълнила 83 % от препоръките на Сметната палата изцяло или в повечето отношения, което е допринесло за подобряването на финансовото управление в редица области на бюджета на ЕС. Сметната палата заключава също така, че Комисията прилага подходящи указания и процедури за последващите действия.

ЕСП подчерта подобренията в мониторинга и надеждната информация относно изпълнението като примери за одитни препоръки, отправени в специалните доклади на ЕСП, които впоследствие са били изпълнени. В редица разгледани области бяха отбелязани подобрения. На първо място, въпреки че предложенията за нови регламенти за Кохезионния фонд за програмния период 2014—2020 г. продължават да се основават най-вече на вложените ресурси, те съдържат и разпоредби за засилване на ориентирания към резултатите подход, включително показатели за продуктите и услугите и за очакваните резултати [сближаване]. На второ място, при програмата на ЕС в областта на земеделието за предоставяне на помощ за плодове и зеленчуци събирането на информация от държавите членки се е подобрило благодарение на новите указания, модели и ИТ софтуер, предоставени от Комисията. На последно място, отбелязани бяха и подобрения в отчитането, мониторинга и комуникацията от органите, предоставящи помощ за възстановяване след цунамито в Индийския океан (външни дейности).

Други примери са цитирани в специалния доклад, който е достъпен на 23-те официални езика на ЕС на eca.europa.eu.

Предишното проследяване от ЕСП на изпълнението на нейните препоръки е извършено със Специален доклад № 19/2012, който е достъпен на: http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_19/SR12_19_EN.PDF


Side Bar