Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPE
ISKA REVISIONSRÄTTEN

PRESSMEDDELANDE

ECA/14/05

Luxemburg den 23 januari 2014

Vítor Manuel da Silva Caldeira omvaldes till ordförande för Europeiska revisionsrätten

De 28 ledamöterna av Europeiska revisionsrätten omvalde idag Vítor da Silva Caldeira till revisionsrättens ordförande för en tredje mandatperiod. Ordföranden övervakar att revisionsrättens uppgifter fullgörs och företräder institutionen vid dess externa kontakter.

Vítor Manuel da Silva Caldeira kommer från Portugal och blev ledamot av Europeiska revisionsrätten i mars 2000. Han valdes till institutionens tionde ordförande i januari 2008. Under sin första mandatperiod övervakade han en reform av revisionsrättens struktur och beslutsfattande som innebar att ett system med avdelningar infördes. Genom reformen rationaliserades förvaltningen av revisionsrätten och gjorde att den blev effektivare och kunde utnyttja sina resurser så ändamålsenligt som möjligt. Under sin andra mandatperiod ledde han EU:s revisorer genom en period då både revisionsrättens yttranden om kommande finansiell lagstiftning och dess finansiella revisioner och effektivitetsrevisioner blev allt viktigare på grund av finanskrisen och det akuta behovet att bidra till att garantera en bättre förvaltning av EU:s medel.

Innan Vítor Manuel da Silva Caldeira blev ordförande var han doyen i revisionsrättens CEAD-grupp som ansvarade för samordning, utvärdering, revisionsförklaring, utveckling och kommunikation. Mellan januari 2002 och mars 2006 var han ansvarig ledamot för revisionsrättens revisionsförklaring, kärnan i Europeiska revisionsrättens årsrapport, som Europaparlamentet förlitar sig på i förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för EU:s budget.

Innan Vítor Manuel da Silva Caldeira kom till revisionsrätten hade han olika höga tjänster inom Portugals statsförvaltning där han arbetade med revision och finansiell kontroll. För en detaljerad meritförteckning, se CV http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CV_CALDEIRA/CV_CALDEIRA_SV.PDF.

Närmare uppgifter om utnämningsförfarandet finns i avsnitt 5 i tillämpningsföreskrifterna

för revisionsrättens arbetsordning (http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/14550736.PDF).


Side Bar