Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

TLAČOVÁ SPRÁVA

ECA/14/05

Luxemburg 23. januára 2014

Vítor Manuel da Silva Caldeira znovuzvolený za predsedu Európskeho dvora audítorov

28 členov Európskeho dvora audítorov dnes opätovne zvolilo Vítora Da Silvu Caldeiru za predsedu Dvora audítorov na tretie trojročné obdobie. Predseda dohliada na vykonávanie činností Dvora audítorov a zastupuje inštitúciu v rámci vonkajších vzťahov.

Vítor Manuel da Silva Caldeira pochádza z Portugalska a členom Európskeho dvora audítorov sa stal v marci 2000. V januári 2008 bol zvolený za desiateho predsedu inštitúcie. Počas svojho prvého funkčného obdobia dohliadal na reformu štruktúry a rozhodovacieho mechanizmu Dvora audítorov, ktorá spočívala v zavedení komorového systému. Prostredníctvom týchto reforiem sa zjednodušilo riadenie Dvora audítorov, pričom sa zvýšila jeho efektívnosť a schopnosť účinnejšie využívať svoje zdroje. Počas druhého funkčného obdobia viedol audítorov EÚ v čase, keď sa stanoviská Dvora audítorov k pripravovaným právnym predpisom finančného charakteru, ako aj finančné audity a audity výkonnosti, ktoré Dvor audítorov vykonával, stali ešte dôležitejšími v dôsledku finančnej krízy a naliehavej potreby pomôcť zabezpečiť lepšie hospodárenie s finančnými prostriedkami EÚ.

Predtým, ako sa pán da Silva Caldeira stal predsedom, pôsobil ako predsedajúci skupiny CEAD Dvora audítorov, ktorá zodpovedala za koordináciu, hodnotenie, záruku, rozvoj a komunikáciu. Od januára 2002 do marca 2006 bol členom zodpovedným za vyhlásenie Dvora audítorov o vierohodnosti, ktoré je jadrom výročnej správy Európskeho dvora audítorov a na ktoré sa spolieha Európsky parlament pri postupe udeľovania absolutória pre rozpočet EÚ.

Pred príchodom na Dvor audítorov pán da Silva Caldeira zastával rôzne vedúce funkcie v portugalskej verejnej správe v oblasti auditu a finančnej kontroly. Podrobný životopis nájdete tu: http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CV_CALDEIRA/CV_CALDEIRA_SK.PDF.

Podrobnosti o postupe voľby predsedu sú uvedené v časti 5 vykonávacích pravidiel k rokovaciemu poriadku Dvora audítorov (http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/IMPLEMENTING_RULES_2010/IMPLEMENTING_RULES_2010_SK.PDF).


Side Bar