Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

KOMUNIKAT PRASOWY

ECA/14/05

Luksemburg, dnia 23 stycznia 2014 r.

Vítor Manuel da Silva Caldeira wybrany ponownie na stanowisko prezesa Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

28 członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wybrało dziś Vítora da Silvę Caldeirę po raz trzeci na stanowisko prezesa Trybunału na trzyletnią kadencję. Prezes nadzoruje działalność Trybunału i reprezentuje instytucję w stosunkach zewnętrznych.

Vítor Manuel da Silva Caldeira jest narodowości portugalskiej. Członkiem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego został on w marcu 2000 r., a w styczniu 2008 r. został wybrany na 10. prezesa Trybunału. W trakcie pierwszej kadencji nadzorował on reformę struktury organizacyjnej i procesów decyzyjnych w Trybunale polegającą na ustanowieniu izb. Reforma ta usprawniła zarządzanie Trybunałem i przyczyniła się do większej skuteczności oraz bardziej wydajnego zarządzania zasobami. Jego druga kadencja przypadła na czas, gdy opinie Trybunału w sprawie wniosków legislacyjnych dotyczących kwestii finansowych, jak również przeprowadzane przez Trybunał kontrole finansowe i kontrole wykonania zadań jeszcze bardziej zyskały na znaczeniu ze względu na kryzys finansowy oraz pilną potrzebę zapewnienia lepszego zarządzania finansami UE.

Przed objęciem stanowiska prezesa Vítor Manuel da Silva Caldeira przewodniczył grupie CEAD odpowiedzialnej za koordynację, ocenę, zapewnienie jakości, rozwój i komunikację w Trybunale. Od stycznia 2002 r. do marca 2006 r., sprawując mandat członka, opowiadał on za poświadczenie wiarygodności Trybunału – najważniejszą część sprawozdania rocznego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, na podstawie której Parlament Europejski udziela absolutorium z wykonania budżetu UE.

Przed objęciem funkcji członka Trybunału Vítor Manuel da Silva Caldeira zajmował stanowiska wyższego szczebla w organach portugalskiej administracji krajowej w dziedzinie audytu i kontroli finansowej. Szczegółowy życiorys można znaleźć tutaj http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CV_CALDEIRA/CV_CALDEIRA_PL.PDF.

Więcej informacji na temat procedury wyboru prezesa można znaleźć w sekcji 5 przepisów wykonawczych do regulaminu Trybunału Obrachunkowego (http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/IMPLEMENTING_RULES_2010/IMPLEMENTING_RULES_2010_PL.PDF).


Side Bar