Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPESE REKENKAMER

PERSBERICHT

ECA/14/05

Luxemburg, 23 januari 2014

Vítor Manuel da Silva Caldeira herkozen tot president van de Europese Rekenkamer

De 28 leden van de Europese Rekenkamer hebben de heer Vítor da Silva Caldeira vandaag voor een derde ambtstermijn van drie jaar herkozen tot president van de Rekenkamer. De president ziet toe op de uitvoering van de werkzaamheden van de Rekenkamer en vertegenwoordigt de instelling in haar externe betrekkingen.

De heer Vítor Manuel da Silva Caldeira is Portugees en werd in maart 2000 lid van de Europese Rekenkamer. Hij werd in januari 2008 verkozen tot tiende president van de instelling. Tijdens zijn eerste ambtstermijn zag hij toe op een hervorming van de structuur en de besluitvorming van de Rekenkamer door de invoering van een kamersysteem. Deze hervormingen zorgden voor stroomlijning van het management van de Rekenkamer waardoor zij efficiënter werd en in staat was om haar middelen zo doeltreffend mogelijk in te zetten. Tijdens zijn tweede ambtstermijn leidde hij de controleurs van de EU door een periode waarin de adviezen van de Rekenkamer over in behandeling zijnde financiële wetgeving, alsmede haar financiële en doelmatigheidscontroles nog belangrijker werden vanwege de financiële crisis en de dringende noodzaak om te helpen, een beter beheer van EU-middelen te waarborgen.

Voordat de heer Da Silva Caldeira president werd, was hij deken van de CEAD-groep van de Rekenkamer, die verantwoordelijk was voor coördinatie, evaluatie, certificering, ontwikkeling en communicatie. Tussen januari 2002 en maart 2006 was hij als lid verantwoordelijk voor de betrouwbaarheidsverklaring van de Rekenkamer, de kern van het jaarverslag van de Europese Rekenkamer, waarop het Europees Parlement zich baseert voor de procedure tot verlening van kwijting voor de EU-begroting.

Alvorens in dienst van de Rekenkamer te treden, bekleedde de heer Da Silva Caldeira diverse hoge overheidsfuncties in Portugal, waar hij zich bezighield met audit en financiële controle. Een gedetailleerd curriculum vitae kan hier worden ingezien: CV http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CV_CALDEIRA/CV_CALDEIRA_NL.PDF

Voor nadere bijzonderheden over de benoemingsprocedure wordt verwezen naar rubriek 5 van de uitvoeringsvoorschriften bij het reglement van orde van de ERK (http://www.eca.europa.eu/lt/Pages/egalFramework.aspx).


Side Bar