Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROOPA KONTROLLIKODA

PRESSITEADE

ECA/14/05

Luxembourg, 23. jaanuar 2014

Vítor Manuel da Silva Caldeira valiti tagasi Euroopa Kontrollikoja presidendiks

Euroopa Kontrollikoja 28 liiget valisid täna Vítor da Silva Caldeira kolmeaastaseks ametiajaks tagasi kontrollikoja presidendiks. President teeb järelevalvet kontrollikoja toimimise üle ja esindab institutsiooni välissuhtluses.

Vítor da Silva Caldeira on portugallane ja sai Euroopa Kontrollikoja liikmeks 2000. aasta märtsis. 2008. aasta jaanuaris valiti ta kontrollikoja 10. presidendiks. Vítor da Silva Caldeira esimesel ametajal viidi kontrollikojas tema juhtimisel sisse auditikodade süsteem ning reformiti seeläbi institutsiooni struktuuri ja otsustusmenetlusi. Reformidega optimeeriti kontrollikoja juhtimist, muutes selle tõhusamaks ja võimaldades kontrollikojal oma ressursse kõige mõjusamal viisil kasutada. Vítor da Silva Caldeira teine ametiaeg möödus finantskriisi ajal, mil valitses tungiv vajadus tagada ELi vahendite parem haldamine, mistõttu kontrollikoja arvamused uute finantsalaste õigusaktide kohta ning institutsiooni finants- ja tulemusauditid omandasid veelgi suurema tähtsuse.

Enne presidendiks valimist oli Vítor da Silva Caldeira kontrollikoja CEAD auditigrupi eesistuja. CEAD auditigrupi vastutusvaldkonda kuulusid kooskõlastus, hindamine, kinnitamine, arendustöö ja kommunikatsioon. Ajavahemikus jaanuar 2002 kuni märts 2006 oli Vítor da Silva Caldeira kontrollikoja kinnitava avalduse eest vastutav liige. Kinnitav avaldus moodustab Euroopa Kontrollikoja aastaaruande keskse osa ning Euroopa Parlament toetub sellele eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluses.

Enne Euroopa Kontrollikotta tööle asumist töötas Vítor Manuel da Silva Caldeira mitmel auditi ja finantskontrolli valdkonna juhtival ametikohal Portugali avalikus teenistuses. Üksikasjaliku CV-ga on võimalik tutvuda järgmisel lingil: CV http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CV_CALDEIRA/CV_CALDEIRA_ET.PDF.

Lisateave ametisse nimetamise menetluse kohta on esitatud kontrollikoja kodukorra rakenduseeskirjade 5. jaos (http://www.eca.europa.eu/et/Pages/LegalFramework.aspx).


Side Bar