Navigation path

Left navigation

Additional tools


ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

ECA/14/05

Люксембург, 23 януари 2014 г.

Vítor Manuel da Silva Caldeira е преизбран за председател на Европейската сметна палата

Днес 28-те членове на Европейската сметна палата преизбраха г-н Vítor da Silva Caldeira за председател на Палатата за трети тригодишен мандат. Председателят следи за изпълнението на дейностите на ЕСП и представлява институцията в нейните връзки с обществеността.

Г-н Vítor Manuel da Silva Caldeira е от Португалия. Той става член на Европейската сметна палата през март 2000 г. Избран е за 10-ти председател на институцията през януари 2008 г. По време на първия си мандат провежда реформа на структурата на Сметната палата и вземане на решения чрез въвеждането на система от одитни състави. Тези реформи улесняват управлението на Сметната палата, като я правят по-ефективна и способна да използва своите ресурси по най-ефикасния начин. По време на втория си мандат г-н Vítor Manuel da Silva Caldeira ръководи одиторите на ЕС в период, в който поради финансовата криза и спешната необходимост да се гарантира по-доброто управление на средствата на ЕС, все по-голямо значение придобиват становищата на Сметната палата относно все още неприетото финансово законодателство, както и нейните финансови одити и одити на изпълнението.

Преди да стане председател г-н Vítor Manuel da Silva Caldeira е ръководител на група CEAD на Сметната палата, която отговаря за координацията, оценката, достоверността, развитието и комуникацията. В периода януари 2002 г. — март 2006 г. той е членът, отговарящ за декларацията за достоверност на Сметната палата, която е в основата на годишния доклад на ЕСП, на който се базира Европейският парламент при процедурата за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на ЕС.

Преди да се присъедини към Европейската сметна палата г-н Vítor Manuel da Silva Caldeira работи в португалската държавна администрация, като заема различни ръководни длъжности, свързани с одита и финансовия контрол. За подробна автобиография моля, вижте CV http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CV_CALDEIRA/CV_CALDEIRA_BG.PDF.

За подробности относно процедурата по назначаване, моля вижте раздел 5 от правилата за прилагане на процедурните правила на ЕСП (http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/14550736.PDF).


Side Bar