Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

PRESSMEDDELANDE

ECA/15/04

Luxemburg den 17 januari 2014

Utformningen och genomförandet av Life måste förbättras, säger EU:s revisorer

I en rapport som revisionsrätten offentliggör idag uppmanas kommissionen att göra Lifeprogrammet mer ändamålsenligt genom att förbättra spridningen och reproduktionen av framgångsrika miljöprojekt.

”Spridningen och reproduktionen av Lifeprojekt är uppenbarligen otillräcklig och programmets kapacitet som katalysator för miljöpolitiken, som är programmets främsta syfte, minskar därför betydligt förklarade Jan Kinšt, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten.

EU:s miljöpolitik är integrerad i EU:s viktigaste politikområden, till exempel strukturfonderna och den gemensamma jordbrukspolitiken. Life (l’instrument financier pour l’environnement), och särskilt miljökomponenten, är ett särskilt finansieringsinstrument som är utformat så att det ska tjäna som en plattform för utveckling och utbyte av bästa praxis och utlösa och påskynda utvecklingen av EU:s miljöpolitik. Lifes ändamålsenlighet avgörs därför nästan helt av om finansierade projekt fungerar som en katalysator för förändringar i fråga om miljön. Life förvaltas direkt av kommissionen.

Det senaste Lifeprogrammet täckte perioden 2007–2013 och hade en genomsnittlig årlig budget på 239 miljoner euro för finansiering av projekt – vilket motsvarar mindre än 1,5 % av EU:s uppskattade sammanlagda miljörelaterade utgifter. Revisionen visade att det saknades en mekanism som riktade in de knappa resurserna på förutvalda mål, vilket har lett till att det saknas en kritisk massa av projekt som främjar en meningsfull utveckling av EU:s miljöpolitik. Den vägledande nationella tilldelningen hindrade också att de bästa projekten valdes ut eftersom projekt valdes ut inte enbart efter förtjänst utan också utifrån vilken medlemsstat de kom ifrån.

EU:s revisorer påpekade att kommissionen inte motiverade projekturvalet tillräckligt väl och att även om vissa finansierade projekt uppnådde positiva resultat uppfyllde programmet inte det grundläggande syftet att sprida och reproducera dem på ett ändamålsenligt sätt.

Meddelande till redaktörerna:

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av utvalda revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU.

I särskild rapport (SR 15/2013) Har komponenten Life Miljö i Lifeprogrammet varit ändamålsenlig?. granskade revisionsrätten om komponenten var utformad och genomfördes på ett sådant sätt att den bidrog till att göra Lifeprogrammet ändamålsenligt. Revisionsrätten granskade de projekt som finansierades mellan 2005 och 2010 och revisorerna besökte berörda avdelningar vid kommissionen och fem av de medlemsstater som får mest stöd från Lifeprogrammet (Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien och Storbritannien), vilka står för 55 % av Lifebudgeten och 15 % av dess projekt.

Revisionsrätten konstaterade att komponenten Life Miljö i programmet generellt sett inte fungerade ändamålsenligt eftersom den inte var utformad och genomfördes tillräckligt väl.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisionsrätten att kommissionen genomför följande rekommendationer:

  • När de fleråriga arbetsprogram som anges i det nya Lifeprogrammet fastställs bör de lagstiftande myndigheterna se till att kommissionen och medlemsstaterna kan begränsa giltiga ansökningar till avgränsade strategiska prioriteringar och sätta upp tydliga, specifika, mätbara och uppnåbara mål för de projekt som ska få finansiering. Ett begränsat antal prioriteringar under ett bestämt antal år skulle göra att urvalsprocessen blev effektivare, att insatserna inriktades på specifika problem och att det blev lättare att urvärdera programmets effekt.

  • Kommissionens förslag till det nya Lifeprogrammet sätter stopp för den nationella tilldelningen till traditionella projekt men behåller den geografiska balansen när det gäller integrerade projekt. Kommissionen bör se till att integrerade projekt väljs ut efter förtjänst och att den geografiska balansen inte går emot principen om lika möjligheter för de sökande.

  • Kommissionen bör förbättra utvärderingsblanketterna för projekturvalet och kräva att utvärderarna lämnar in separata bedömningar av och poäng för viktigare aspekter av projekten (t.ex. att förslaget ska vara innovativt eller kunna användas i demonstrationssyfte, kvaliteten på de spridningsåtgärder som planeras eller potentialen för att resultaten reproduceras). Det skulle förbättra kvaliteten på och insynen i urvalsprocessen och vara en garanti för att de utvalda projekten är de som har störst potential att bidra till att programmålen uppnås.

  • Kommissionen bör förbättra sina verktyg för programförvaltning och överväga att införa ett system med lämpliga gemensamma output- och resultatindikatorer och även uppföljningsinformation på projektnivå för att göra det lättare att övervaka programmet. Sådana indikatorer bör i så stor utsträckning som möjligt vara relevanta, godkända, trovärdiga, enkla och stabila (de så kallade Racerkriterierna).

  • Kommissionen bör förbättra bedömningen av om de redovisade personalkostnaderna är rimliga, särskilt när det gäller jämförbara projekt, genom att bättre använda den information som samlas in under övervakningen. Denna information skulle sedan kunna användas bättre och göra det lättare att identifiera alltför höga kostnader.

  • Kommissionen bör kräva att övervakningsteamet i sina bedömningar gör en kritisk analys av de åtgärder för spridning, hållbarhet och reproduktion som föreslås av stödmottagaren och av de eventuella hinder som kan motverka dem, både i utvärderingsrapporterna under projektgenomförandet och i rapporterna efter besök på plats.

  • Kommissionen bör fundera på hur den bättre kan uppmuntra privata stödmottagare som vill skydda sina affärsintressen att sprida och reproducera projektresultat.

  • Kommissionen bör fundera på hur den ska få stödmottagarna att lämna in enkel och aktuell information elektroniskt när ett projekt har avslutats (dvs. om projektet fortfarande drivs, om projektet reproduceras och, om ja, hur många gånger). Det skulle förbättra kommissionens efterhandsinformation om programmets ändamålsenlighet på ett effektivt sätt.

Revisionsrätten har tidigare granskat hållbarheten i och kommissionens förvaltning av projekt inom Life-Natur i särskild rapport nr 11/2009 som finns här: http://www.eca.europa.eu/en/Pages/BrowsePublications.aspx?k=&ty=Special Report&y=2009


Side Bar