Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE

SPOROČILO ZA JAVNOST

ECA/15/04

Luxembourg, 17. januarja 2014

Zasnovo in izvajanje programa LIFE je treba izboljšati, pravijo revizorji EU

Evropsko računsko sodišče v danes objavljenem poročilu poziva Komisijo EU, naj z izboljšanjem razširjanja in ponavljanja uspešnih okoljskih projektov poveča uspešnost programa LIFE.

Očitno ni dovolj razširjanja in ponavljanja projektov LIFE, to pa močno zmanjšuje možnost, da bo program spodbujal spremembe na področju okolja, kar je njegov poglavitni cilj,“ je dejal Jan Kinšt, član Evropskega računskega sodišča, ki je odgovoren za poročilo.

Okoljska politika EU je vključena v vse glavne politike porabe, kot so strukturni skladi in skupna kmetijska politika. LIFE (finančni instrument za okolje – L’Instrument Financier pour l’Environnement) in zlasti njegova komponenta okolje je specifičen finančni instrument, ki je zasnovan kot podlaga za razvijanje in izmenjavo najboljših praks ter spodbujanje in pospeševanje razvoja na področju okoljske politike EU. Zato je njegova uspešnost močno odvisna od tega, ali financirani projekti spodbujajo spremembe na področju okolja. LIFE neposredno upravlja Komisija.

Zadnji program LIFE je zajemal obdobje 2007–2013, njegov povprečni letni proračun za financiranje projektov pa je znašal 239 milijonov EUR, manj kot 1,5 % ocenjenih skupnih odhodkov EU, povezanih z okoljem.

Pri reviziji je bilo ugotovljeno, da je to, da ni bilo mehanizma za ciljno usmerjanje omejenih sredstev na vnaprej izbrane cilje, povzročilo, da ni bilo kritične mase dobrih projektov, ki bi spodbujali pomemben razvoj okoljske politike EU. Poleg tega so okvirne nacionalne dodelitve ovirale izbiro najboljših projektov, saj ti niso bili izbrani le glede na njihove prednosti, pač pa tudi glede na državo članico izvora.

Revizorji EU so opozorili, da Komisija ni dovolj utemeljila izbire projektov ter da program, kljub temu da so nekateri podprti projekti dosegli pozitivne rezultate, ni opravil svoje bistvene naloge zagotavljanja njihovega uspešnega razširjanja in ponavljanja.

Opombe urednikom:

Posebna poročila Evropskega računskega sodišča se objavljajo vse leto, v njih pa so predstavljeni rezultati izbranih revizij posameznih proračunskih področij ali upravljavskih tem v EU.

Sodišče je v posebnem poročilu št. 15/2013 z naslovom „Ali je bila komponenta okolje programa LIFE uspešna?“ preučilo, ali sta zasnova in izvajanje komponente prispevala k uspešnosti programa. Revizorji EU so pri revidiranju projektov, ki so bili financirani med letoma 2005 in 2010, obiskali ustrezne službe Komisije in pet držav članic, ki so med največjimi prejemnicami v okviru LIFE (Nemčija, Španija, Francija, Italija in Združeno kraljestvo), saj prejmejo 55 % proračuna LIFE in v njih je 15 % njegovih projektov.

Sodišče je ugotovilo, da komponenta LIFE okolje na splošno ni uspešno delovala, ker ni bila dovolj dobro zasnovana in izvajana.

Na podlagi svojih ugotovitev je priporočilo:

  • Zakonodajni organi bi morali z vzpostavitvijo večletnih delovnih programov, predvideno v novem programu LIFE, Komisiji in državam članicam omogočiti, da omejijo upravičenost vlog na omejene strateške prednostne naloge in določijo jasne, specifične, merljive in dosegljive cilje za projekte, ki bodo financirani. Manjše število prednostnih nalog, določenih za obdobje več let, bi poenostavilo izbirni proces, osredotočilo prizadevanja na specifične zadeve in olajšalo vrednotenje učinka programa.

  • Predlog Komisije za novi program LIFE končuje nacionalno dodelitev za tradicionalne projekte, vendar ohranja geografsko ravnovesje za integrirane projekte. Pri njegovi uporabi bi morala Komisija zagotoviti, da so integrirani projekti izbrani glede na njihove prednosti in da geografsko ravnovesje ne krši načela enakovrednih možnosti za vlagatelje.

  • Komisija bi morala izboljšati obrazce za vrednotenje, ki se uporabljajo za izbiro projektov, in zahtevati, da izvajalci vrednotenj zagotovijo ločene ocene in točkovanja za glavne vidike projektov (kot so inovativni ali predstavitveni značaj predloga, kakovost načrtovanih ukrepov za razširjanje ali potencial za ponovitev rezultatov), da se izboljšata kakovost in preglednost izbirnega procesa in zagotovi, da imajo izbrani projekti potencial za prispevek k doseganju ciljev programa.

  • Komisija bi morala izboljšati svoja orodja za upravljanje programa in razmisliti o uvedbi ustreznih skupnih kazalnikov izložkov in rezultatov ter nadalje ukrepati v zvezi z informacijami na projektni ravni, da bi olajšala ustrezno spremljanje programa. Taki kazalniki bi morali biti, kolikor je le mogoče, ustrezni, sprejeti, verodostojni, preprosti in stabilni (merila RACER).

  • Komisija bi morala izboljšati svojo oceno razumnosti prijavljenih stroškov za zaposlene, zlasti za primerljive projekte, tako da bi bolje uporabljala informacije, zbrane v fazi spremljanja, ki bi jih bilo nato mogoče bolje uporabljati za lažje ugotavljanje prekomernih stroškov.

  • Komisija bi morala zahtevati, naj ekipa za spremljanje v svoje ocene, tako v poročilih o vrednotenju med izvajanjem projekta kot v svojih poročilih o naknadnih obiskih, vključi kritično analizo ukrepov za razširjanje, trajnost in ponavljanje, ki jih je predlagal upravičenec, ter morebitnih ovir zanje.

  • Komisija bi morala razmisliti, kako bolje spodbujati zasebne upravičence, ki želijo zaščititi svoje komercialne interese, k razširjanju in ponavljanju rezultatov projektov.

  • Komisija bi morala razmisliti, kako bi lahko zahtevala, da upravičenci predložijo preproste in posodobljene elektronske informacije po zaključku projekta (tj. ali je projekt še vedno operativen, ali je bil ponovljen in, če je tako, kolikokrat itd.). To bi ji omogočilo učinkovito izboljšanje njenih naknadnih informacij o uspešnosti programa.

Evropsko računsko sodišče je trajnost projektov LIFE-Narava in to, kako jih upravlja Komisija, že revidiralo v Posebnem poročilu št. 11/2009: http://www.eca.europa.eu/en/Pages/BrowsePublications.aspx?k=&ty=Special Report&y=2009.


Side Bar