Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

TLAČOVÁ SPRÁVA

ECA/15/04

Luxemburg 17. januára 2014

Program LIFE potrebuje zlepšiť koncepciu a implementáciu, hovoria audítori EÚ

V správe, ktorú dnes uverejnil Európsky dvor audítorov, sa Európska komisia vyzýva, aby zvýšila účinnosť programu LIFE prostredníctvom zlepšeného šírenia a opakovania úspešných environmentálnych projektov.

„Šírenie a opakovanie projektov LIFE je zjavne nedostatočné, čo značne obmedzuje schopnosť programu pôsobiť ako katalyzátor environmentálnych zmien, ktoré predstavujú všeobecný cieľ“, uviedol Jan Kinšt, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu.

Politika EÚ v oblasti životného prostredia je začlenená do hlavných výdavkových politík EÚ, napr. štrukturálnych fondov a spoločnej poľnohospodárskej politiky. LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement – finančný nástroj pre životné prostredie), a najmä jeho environmentálna zložka je osobitným finančným nástrojom slúžiacim ako platforma na rozvoj a výmenu osvedčených postupov a na urýchľovanie rozvoja environmentálnej politiky EÚ. Jeho účinnosť je preto silne ovplyvnená tým, či financované projekty slúžia ako katalyzátory environmentálnej zmeny. Program LIFE riadi priamo Komisia.

Posledný program LIFE sa vzťahoval na obdobie 2007 – 2013 a jeho priemerný ročný rozpočet určený na financovanie projektov dosahoval 239 mil. EUR, čo predstavuje menej než 1,5 % celkových odhadovaných výdavkov EÚ na životné prostredie.

Z auditu vyplynulo, že chýbajúci mechanizmus na zacielenie obmedzených zdrojov na vopred vybrané ciele viedol k nedostatočnému kritickému množstvu projektov vhodných na presadzovanie zmysluplného vývoja politiky EÚ v oblasti životného prostredia. Zistilo sa tiež, že indikatívne národné príspevky obmedzovali výber najlepších projektov, keďže projekty sa vyberali nielen podľa ich významu, ale aj podľa toho, z ktorého členského štátu pochádzali.

Audítori EÚ poukázali na skutočnosť, že Komisia nedostatočne odôvodnila výber projektov a že hoci sa u niektorých podporovaných projektov dosiahli pozitívne výsledky, program nesplnil svoju základnú úlohu, ktorou je zabezpečenie účinného šírenia a opakovania projektov.

Poznámky pre vydavateľov:

Osobitné správy Európskeho dvora audítorov sa uverejňujú v priebehu celého roka a prezentujú výsledky vybraných auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia.

Táto osobitná správa (osobitná správa č. 15/2013) nesie názov „Bola zložka environmentálna politika programu LIFE účinná?“. Jej cieľom bolo preskúmať, či koncepcia a realizácia tejto zložky prispeli k účinnosti programu. V rámci kontroly projektov financovaných v rokoch 2005 až 2010 audítori EÚ navštívili príslušné oddelenia Komisie a päť členských štátov spomedzi najväčších príjemcov programu LIFE (Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo), ktoré predstavujú 55 % rozpočtu programu LIFE a 15 % jeho projektov.

Dvor audítorov zistil, že zložka LIFE – environmentálna politika z celkového hľadiska nefungovala účinne, pretože nebola dostatočne dobre navrhnutá a realizovaná.

Na základe svojich zistení Dvor audítorov vydáva tieto odporúčania:

  • Pri stanovovaní viacročných plánov práce predpokladaných v novom programe LIFE by legislatívne orgány mali umožniť Komisii a členským štátom obmedziť oprávnené žiadosti na obmedzené strategické priority a stanoviť jasné, konkrétne, merateľné a dosiahnuteľné ciele pre financované projekty. Obmedzený počet priorít stanovených na niekoľko rokov by zjednodušil proces výberu, sústredil by úsilie na konkrétne záležitosti a uľahčil by hodnotenie vplyvu programu.

  • Návrh nového programu LIFE, ktorý predložila Komisia, ruší národné príspevky na tradičné projekty, ale ponecháva geografickú rovnováhu pri integrovaných projektoch. Komisia by mala zabezpečiť, aby sa integrované projekty vyberali na základe ich významu a aby zemepisná vyváženosť neporušovala zásadu rovnosti príležitostí žiadateľov.

  • Komisia by mala zlepšiť formuláre na hodnotenie výberu projektov a požadovať, aby hodnotitelia poskytli samostatné posúdenie a body za hlavné aspekty projektov (napr. inovačný alebo demonštračný charakter návrhu, kvalita plánovaných činností v oblasti šírenia informácií alebo potenciál na opakovanie výsledkov), s cieľom zlepšiť kvalitu a transparentnosť výberového procesu a zabezpečiť, aby vybrané projekty mali potenciál čo najviac prispieť k dosiahnutiu cieľov programu.

  • Komisia by mala zlepšiť svoje nástroje riadenia tohto programu a zvážiť zavedenie primeraných spoločných ukazovateľov výstupov a výsledkov, ako aj ďalších informácií na úrovni projektov s cieľom uľahčiť primerané monitorovanie programu. Tieto ukazovatele by mali byť v čo najväčšej miere relevantné, uznávané, vierohodné, jednoduché a stabilné (kritériá RACER).

  • Komisia by mala zlepšiť hodnotenie primeranosti deklarovaných nákladov na zamestnancov, najmä pri porovnateľných projektoch, lepším využívaním informácií zhromaždených v priebehu fázy monitorovania. Tieto informácie by mohli byť následne využité na uľahčenie identifikácie nadmerných nákladov.

  • Komisia by mala požadovať, aby monitorovací tím začlenil do svojich posúdení uvedených v hodnotiacich správach vypracovávaných počas realizácie projektu aj v správach z následných kontrol kritickú analýzu opatrení zameraných na šírenie, udržateľnosť a opakovanie projektu, ktoré navrhol príjemca, a prípadných prekážok, ktoré by im mohli brániť.

  • Komisia by mala zvážiť, ako lepšie podporiť šírenie a opakovanie výsledkov projektov súkromnými príjemcami, ktorí sa snažia chrániť svoje obchodné záujmy.

  • Komisia by mala zvážiť, ako požadovať od príjemcov, aby po ukončení projektu elektronicky zasielali jednoduché a aktualizované informácie (t. j. či je projekt naďalej v prevádzke, či sa projekt opakuje a ak áno, koľkokrát). To by Komisii umožnilo efektívne zlepšiť poskytovanie následných informácií o účinnosti tohto programu.

Európsky dvor audítorov v minulosti vykonal audit udržateľnosti projektov LIFE – príroda a ich riadenia Komisiou v rámci osobitnej správy č. 11/2009 dostupnej na stránke http://www.eca.europa.eu/en/Pages/BrowsePublications.aspx?k=&ty=Special Report&y=2009.


Side Bar