Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPOS AUDITO RŪMAI

PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECA/15/04

Liuksemburgas, 2014 m. sausio 17 d.

LIFE būtini koncepcijos ir įgyvendinimo patobulinimai, – teigia ES auditoriai.

Šiandien paskelbtoje ataskaitoje Europos Audito Rūmai ragina ES Komisiją padidinti LIFE programos veiksmingumą, gerinant sėkmingų aplinkos projektų sklaidą ir atkartojimą.

„LIFE projektų sklaida ir atkartojimas yra akivaizdžiai nepakankami, tai žymiai sumažina programos kaip aplinkos pokyčių katalizatoriaus galimybes, o tai yra jos pagrindinis tikslas“, – pasakė už ataskaitą atsakingas Audito Rūmų narys Jan Kinšt.

ES aplinkos politika yra įtraukta į jos pagrindines išlaidų politikas, tokias kaip struktūrinius fondus ir bendrą žemės ūkio politiką. LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement), o visų pirma jos aplinkos komponentas, yra specialus finansinis instrumentas, turintis būti platforma, skirta vystyti gerąją patirtį ir ja keistis, spartinti ir greitinti su ES aplinkos politika susijusius pokyčius. Jos veiksmingumas labai priklauso nuo to, ar finansuojami projektai yra aplinkos pokyčių katalizatoriai. LIFE tiesiogiai valdo Komisija.

Paskutinė LIFE programa apėmė 2007–2013 m. laikotarpį. Jos vidutinis metinis biudžetas sudaro 239 milijonus eurų, skirtų projektų finansavimui – tai yra mažiau nei 1,5 % visų įvertintų su ES aplinka susijusių išlaidų.

Audito metu nustatyta, kad, kadangi nebuvo mechanizmo, pagal kurį riboti ištekliai būtų tikslingai paskirstyti iš anksto pasirinktiems tikslams, trūksta gerų projektų kritinės masės, kad būtų skatinami reikšmingi pokyčiai ES aplinkos politikos srityje. Taip pat dėl orientacinių nacionalinių asignavimų sistemos nebuvo atrinkti geriausi projektai, kadangi jie buvo atrenkami ne tik pagal duodamą naudą, bet taip pat atsižvelgiant į kilmės valstybę narę.

ES auditoriai pabrėžė, kad Komisija nepakankamai pagrindė projektų pasirinkimą, ir net jei įgyvendinus kai kuriuos remiamus projektus pasiekta teigiamų rezultatų, nebuvo įvykdytas programos pagrindinis tikslas užtikrinti jų veiksmingą sklaidą ir atkartojimą.

Pastabos leidėjams:

Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, susijusių su konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, rezultatus.

Ši specialioji ataskaita (Nr. 15/2013) pavadinta „Ar LIFE programos aplinkos komponentas buvo veiksmingas?“ Joje nagrinėjama, ar LIFE koncepcija ir įgyvendinimu prisidėta prie programos veiksmingumo. ES auditoriai tikrino 2005–2010 m. finansuotus projektus ir lankėsi atitinkamose Komisijos tarnybose ir penkiose valstybėse narėse, kurios yra didžiausios LIFE naudos gavėjos (Vokietijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir Jungtinėje Karalystėje), apimančios 55 % LIFE biudžeto ir 15 % jos projektų.

Audito Rūmai nustatė, kad LIFE aplinkos komponentas nebuvo veiksmingas, kadangi jis nebuvo tinkamai parengtas ir įgyvendintas.

Atsižvelgdami į nustatytus faktus, Audito Rūmai rekomendavo:

  • Įgyvendinant naujoje LIFE programoje numatytas daugiametes darbo programas teisėkūros institucijos turėtų suteikti galimybę Komisijai ir valstybėms narėms tinkamumo reikalavimus atitinkančias paraiškas apriboti tam tikrais strateginiais prioritetais ir nustatyti aiškius, konkrečius, išmatuojamus ir pasiekiamus finansuojamų projektų tikslus. Atrankos procedūra galėtų būti supaprastinta nustatant ribotą prioritetų skaičių tam tikram metų skaičiui, pastangas sutelkiant konkrečioms problemoms ir supaprastinant programos poveikio vertinimą.

  • Komisijos pasiūlyme dėl naujos LIFE programos nebeskiriami tradiciniams projektams skirti nacionaliniai asignavimai, tačiau išlaikomas integruotų projektų geografinis balansas. Savo paraiškoje Komisija turėtų užtikrinti, kad integruoti projektai būtų atrenkami pagal jų svarbą ir kad geografinės pusiausvyros sistema neturėtų pažeisti paraiškų teikėjų vienodų galimybių principo.

  • Komisija turėtų patobulinti savo projektų atrankos vertinimo formas ir reikalauti iš vertintojų pateikti atskirus pagrindinių projektų aspektų (pavyzdžiui, novatoriškas ar parodomasis pasiūlymo pobūdis, planuojamų sklaidos veiksmų kokybė ar rezultatų atkartojimo galimybė) vertinimus: tai pagerintų atrankos procedūros kokybę ir skaidrumą ir užtikrintų, kad būtų atrinkti geriausias galimybes prisidėti prie programos tikslų įgyvendinimo turintys projektai.

  • Komisija turėtų patobulinti savo programos valdymo priemones ir apsvarstyti galimybę įdiegti atitinkamus bendrus išdirbių ir rezultatų rodiklius bei informacijos teikimo apie tolesnius veiksmus projektų lygmeniu sistemą, siekiant palengvinti tinkamą programų stebėjimą. Šie rodikliai, kiek įmanoma, turėtų būti svarbūs, priimtini, patikimi, paprasti ir tvarūs („RACER“ kriterijai).

  • Komisija turėtų patobulinti deklaruotų personalo išlaidų pagrįstumo vertinimą, visų pirma palyginamų projektų atveju, kad būtų galima geriau pasinaudoti stebėjimo etape surinkta informacija. Tai palengvintų pernelyg didelių išlaidų nustatymą.

  • Komisija turėtų reikalauti iš stebėjimo grupės į savo vertinimus įtraukti naudos gavėjo pasiūlytų sklaidos, tvarumo ir atkartojimo priemonių bei kliūčių, kurios gali joms sutrukdyti, kritišką analizę, tiek į jos vertinimo ataskaitas projektų įgyvendinimo metu, tiek į ex post vizitų ataskaitas.

  • Komisija turėtų apsvarstyti, kaip labiau paskatinti privačių naudos gavėjų, kurie nori apsaugoti savo privačius interesus, vykdomą projektų rezultatų sklaidą ir atkartojimą.

  • Komisija turėtų apsvarstyti, kaip pareikalauti iš naudos gavėjų elektroniniu būdu pateikti paprastą ir naujausią informaciją po projekto užbaigimo (t. y., ar projektas vis dar veiksmingas, ar jis buvo atkartotas ir, jei taip, kiek kartų). Tai padėtų Komisijai efektyviai patobulinti savo ex post informaciją apie programos veiksmingumą.

Audito Rūmai anksčiau auditavo Komisijos vykdomą LIFE gamta projektų valdymą ir tvarumą specialiojoje ataskaitoje Nr. 11/2009. Ją galima rasti: http://www.eca.europa.eu/en/Pages/BrowsePublications.aspx?k=&ty=Special Report&y=2009.


Side Bar