Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPSKI REVIZORSKI SUD

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

ECA/15/04

Luxembourg, 17. siječnja 2014.

Potrebno je poboljšati izradu i provedbu programa LIFE, tvrde revizori EU-a.

U izvješću koje je danas objavio Europski revizorski sud (Sud) od Komisije se traži da poveća djelotvornost programa LIFE poboljšanjem načina na koji se uspješni projekti za zaštitu okoliša stavljaju na raspolaganje i ponavljaju njihovi rezultati.

Stavljanje rezultata na raspolaganje i ponavljanje projekata LIFE očito nije dostatno, a to znatno umanjuje izglede da program djeluje kao katalizator ekoloških promjena, što je njegov dalekosežni cilj”, izjavio je gospodin Jan Kinšt, član Suda zadužen za izvješće.

Politika EU-a o zaštiti okoliša uključena je u sva glavna područja politike EU-a kao što su strukturni fondovi i zajednička poljoprivredna politika. Program LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement), a posebice njegova komponenta za okoliš, predstavlja poseban financijski instrument osmišljen da se koristi kao platforma za razvijanje i razmjenu najboljih primjera iz prakse te za kataliziranje i ubrzavanje razvojnih promjena povezanih s politikom EU-a o zaštiti okoliša. Na njegovu djelotvornost stoga znatno utječe to djeluju li financirani projekti kao katalizatori ekoloških promjena. Programom LIFE izravno upravlja Komisija.

Najnoviji program LIFE, kojim je obuhvaćeno razdoblje od 2007. do 2013. godine, imao je prosječni godišnji proračun u iznosu od 239 milijuna eura za financiranje projekata – što predstavlja manje od 1,5 % procijenjenih ukupnih rashoda EU-a povezanih sa zaštitom okoliša.

Revizijom je utvrđeno da nepostojanje mehanizma za usmjeravanje oskudnih sredstava na unaprijed odabrane ciljeve dovodi do nepostojanja kritične mase kvalitetnih projekata za promicanje značajnih razvojnih promjena u politici EU-a o zaštiti okoliša. Osim toga okvirna su nacionalna dodijeljena sredstva otežala odabir najboljih projekata jer projekti nisu birani samo prema njihovim vrijednostima, nego i prema državi članici iz koje potječu.

Revizori EU-a istaknuli su da Komisija nije dovoljno opravdala odabir projekata te da program, čak i u slučajevima kada su pojedini projekti kojima je dodijeljena potpora postigli pozitivne rezultate, nije ispunio svoju temeljnu zadaću, odnosno, da nije osigurao djelotvorno stavljanje rezultata na raspolaganje i ponavljanje projekata.

Napomene za urednike:

Europski revizorski sud tijekom cijele godine objavljuje tematska izvješća u kojima se prikazuju rezultati odabranih revizija određenih proračunskih područja EU-a ili tema vezanih uz upravljanje.

Naslov ovog tematskog izvješća (SR 10/2013) glasi: „Je li komponenta okoliš programa LIFE bila djelotvorna?“. U njemu je ispitano jesu li izrada i provedba te komponente doprinijele djelotvornosti programa. Tijekom revizije projekata financiranih između 2005. i 2010. godine, revizori EU-a posjetili su relevantne službe Komisije i pet država članica koje su među najvećim korisnicima programa LIFE (Njemačka, Španjolska, Francuska, Italija i Ujedinjena Kraljevina), na koje otpada 55 % proračuna programa LIFE i 15 % njegovih projekata.

Sud je utvrdio da, u cjelini, komponenta LIFE-okoliš nije djelotvorno funkcionirala jer nije bila dovoljno dobro razrađena i provedena.

Na temelju svojih nalaza, Sud je preporučio sljedeće:

  • Prilikom uspostave višegodišnjih programa rada predviđenih u novom programu LIFE, zakonodavna bi tijela trebala omogućiti Komisiji i državama članicama ograničavanje prihvatljivih prijava na određene strateške prioritete te postavljanje jasnih, određenih, mjerljivih i ostvarivih ciljeva za projekte koje će se financirati. Ograničen broj prioriteta utvrđen za određen broj godina pojednostavnio bi postupak odabira, usmjerio napore na određene probleme te olakšao vrednovanje utjecaja programa.

  • Prijedlogom Komisije za novi program LIFE ukidaju se nacionalna dodijeljena sredstva za tradicionalne projekte, ali se zadržava zemljopisna ravnoteža za integrirane projekte. Prilikom provedbe prijedloga Komisija bi trebala osigurati da se odabir integriranih projekata vrši na temelju njihove vrijednosti te da se održavanjem zemljopisne ravnoteže ne krši načelo jednakih uvjeta za podnositelje zahtjeva.

  • Komisija bi trebala poboljšati obrasce za vrednovanje odabira projekata te zahtijevati od vrednovatelja da osiguraju zasebne procjene i bodove za važne aspekte projekta (kao što je inovativna ili ogledna priroda prijedloga, kvaliteta planiranih radnji stavljanja rezultata na raspolaganje ili potencijal ponavljanja rezultata) kako bi se poboljšala kvaliteta i transparentnost postupka odabira te osiguralo da odabrani programi imaju potencijal da pridonesu postizanju ciljeva programa.

  • Komisija bi trebala poboljšati alate za upravljanje programom te razmisliti o uvođenju odgovarajućih zajedničkih pokazatelja izlaznih proizvoda i rezultata kao i informacija o praćenju na razini projekta kako bi se olakšalo odgovarajuće praćenje programa. Koliko je moguće, ti pokazatelji trebaju biti relevantni, prihvaćeni, vjerodostojni, jednostavni i stabilni (kriteriji „RACER”).

  • Komisija bi trebala poboljšati svoju procjenu razumnosti prijavljenih troškova vezanih za osoblje, osobito za usporedive projekte, i to boljom uporabom informacija prikupljenih tijekom faze praćenja. To bi se onda moglo bolje iskoristiti za lakše utvrđivanje prekomjernih troškova.

  • Komisija bi od tima za praćenje trebala zahtijevati da u njegove procjene, odnosno izvješća o vrednovanju tijekom provedbe projekta, kao i u ex post izvješća o posjetima, uključi kritičku analizu mjera za stavljanje rezultata na raspolaganje, održivost i ponavljanje koje je predložio korisnik, kao i moguće prepreke koje ih mogu ometati.

  • Komisija bi trebala razmisliti o tome kako bolje poticati stavljanje rezultata na raspolaganje i ponavljanje rezultata projekta privatnih korisnika koji žele zaštititi svoje komercijalne interese.

  • Komisija bi trebala razmisliti o načinima obvezivanja korisnika na elektroničko slanje jednostavnih i ažuriranih informacija nakon završetka projekta (tj. ostaje li projekt operativan, je li projekt ponovljen, ako jest, koliko puta, i sl.). To bi Komisiji omogućilo da učinkovito poboljša svoje ex post informacije o djelotvornosti programa.

Sud je prethodno proveo reviziju održivosti i Komisijinog upravljanja projektima LIFE-priroda, što je obuhvaćeno tematskim izvješćem br. 11/2009 koje je dostupno ovdje: http://www.eca.europa.eu/en/Pages/BrowsePublications.aspx?k=&ty=Special Report&y=2009


Side Bar