Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROOPA KONTROLLIKODA

PRESSITEADE

ECA/15/04

Luxembourg, 17. jaanuar 2014

ELi audiitorite sõnul tuleb LIFEi ülesehitust ja rakendamist parandada

Täna avaldatud Euroopa Kontrollikoja aruandes kutsutakse Euroopa Komisjoni üles suurendama programmi LIFE mõjusust, parandades edukate keskkonnaprojektide tulemuste levitamist ja taastootmist.

„LIFE projektide tulemuste levitamine ja taastootmine on ilmselgelt ebapiisav ning see vähendab märkimisväärselt programmi võimet toimida keskkonnamuutuste katalüsaatorina, mis on programmi üldine eesmärk,” ütles aruande eest vastutav kontrollikoja liige Jan Kinšt.

ELi keskkonnapoliitika on integreeritud liidu peamiste poliitikavaldkondadega, nagu struktuurifondid ja ühine põllumajanduspoliitika. LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement) ja eelkõige selle keskkonnaosa kujutab endast spetsiifilist rahastamisvahendit, mille eesmärk on olla parimate tavade väljatöötamise ja vahetamise platvorm ning algatada ja kiirendada muutusi ELi keskkonnapoliitikas. Selle mõjususe määrab seetõttu suuresti see, kas rahastatavad projektid on keskkonnamuutuste katalüsaatoriteks või mitte. Programmi haldab komisjon otse.

Viimane programm LIFE hõlmas perioodi 2007–2013 ning selle projektide rahastamise keskmine aastaeelarve oli 239 miljonit eurot, mis moodustab vähem kui 1,5% ELi hinnangulisest keskkonnakulude kogusummast.

Auditiga leiti, et puudub mehhanism, mille abil suunata napid vahendid varem väljavalitud eesmärkide täitmiseks. Seetõttu ei ole häid projekte piisavalt palju, et soodustada olulist edasiminekut ELi keskkonnapoliitikas. Ka suunavate riiklike eraldiste olemasolu takistas parimate projektide väljavalimist, kuna see tähendas, et projekte ei valitud mitte üksnes nende väärtuse, vaid ka päritoluriigi järgi.

ELi audiitorid märgivad, et komisjon ei põhjendanud projektide valikut piisavalt ja isegi kui osa toetust saanud projektidest saavutavad positiivseid tulemusi, ei täitnud programm oma peamist rolli – tagada projektide tulemuste mõjus levitamine ja taastootmine.

Toimetajatele:

Euroopa Kontrollikoda avaldab kogu aasta vältel eriaruandeid, milles esitatakse erinevate ELi eelarvevaldkondade või juhtimisega seotud teemade auditite tulemused.

Eriaruanne nr 15/2013 kannab pealkirja: „Kas programmi LIFE keskkonnaosa on olnud mõjus?”. Aruandes uuriti, kas keskkonnaosa ülesehitus ja rakendamine aitasid kaasa programmi mõjususele. ELi audiitorid auditeerisid aastail 2005–2010 rahastatud projekte ning külastasid selleks komisjoni asjaomaseid talitusi ja viit liikmesriiki kõige rohkem LIFE programmist toetust saavate liikmesriikide hulgast (Saksamaa, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia ja Ühendkuningriik), kelle kulud moodustasid 55% LIFE programmi eelarvest ja 15% selle projektidest.

Kokkuvõttes leidis kontrollikoda, et programmi LIFE keskkonnaosa ei toiminud mõjusalt, kuna see ei olnud piisavalt hästi üles ehitatud ja rakendatud.

Oma leidudele tuginedes esitab kontrollikoda järgmised soovitused:

  • uues LIFE programmis ettenähtud mitmeaastaste tööprogrammide koostamisel peaksid seadusandjad võimaldama komisjonil ja liikmesriikidel piirata toetuskõlblikke taotlusi teatavate strateegiliste prioriteetidega ning seada rahastatavatele projektidele selged, konkreetsed, mõõdetavad ja saavutatavad eesmärgid. Piiratud arvu prioriteetide seadmine teatud aastateks ühtlustaks valikuprotsessi, keskendaks jõupingutused konkreetsetele küsimustele ja lihtsustaks programmi mõju hindamist.

  • Uut LIFE programmi käsitleva komisjoni ettepanekuga lõpetatakse traditsioonilistele projektidele riiklike eraldiste andmine, kuid säilitatakse geograafiline tasakaal integreeritud projektide puhul. Selle rakendamisel peaks komisjon tagama, et integreeritud projektid valitakse vastavalt nende väärtusele, ning geograafiline tasakaal ei tohiks rikkuda taotlejate võrdsete võimaluste põhimõtet.

  • Komisjon peaks parandama projektivaliku hindamisvorme ja nõudma hindajatelt eraldi hinnangute ja punktide andmist projektide põhiaspektidele (nt ettepaneku uuenduslikkus või näitlikkus, kavandatud levitamismeetmete kvaliteet, tulemuste taastootmise väljavaade): see parandaks valikuprotsessi kvaliteeti ja läbipaistvust ning tagaks, et valitud projektidel on kõige suurem potentsiaal aidata kaasa programmi eesmärkide saavutamisele.

  • Komisjon peaks tõhustama oma programmijuhtimise vahendeid ja kaaluma nõuetekohaste ühiste väljundi- ja tulemusnäitajate ning projekti tasandi kontrolliteabe süsteemi kehtestamist, et hõlbustada asjakohast järelevalvet programmide üle. Nii palju kui võimalik, peaksid näitajad olema asjakohased, heakskiidetud, usaldusväärsed, lihtsad ja töökindlad.

  • Komisjon peaks parandama deklareeritud personalikulude mõistlikkuse hindamist, eriti võrreldavate projektide puhul, kasutades paremini järelevalve käigus kogutud teavet. Seda oleks pärast võimalik paremini kasutada, et lihtsustada ülemääraste kulutuste kindlakstegemist.

  • Komisjon peaks nõudma, et nii projektide rakendamise etapis koostatavad järelevalverühma vahehindamise aruanded kui ex post kontrollikäikude aruanded sisaldaksid kriitilist analüüsi toetusesaaja pakutud levitamis-, jätkusuutlikkus- ja taastootmismeetmete ning nende võimalike takistuste kohta.

  • Komisjon peaks kaaluma, kuidas paremini soodustada projektide tulemuste levitamist ja taastootmist erasektori toetusesaajate poolt, kes soovivad kaitsta oma ärihuve.

  • Komisjon peaks kaaluma, kuidas nõuda toetusesaajatelt pärast projekti lõpetamist lihtsa ja ajakohastatud teabe esitamist elektrooniliselt (selle kohta, kas projekt on veel jõus, kas ta on leidnud järgimist ning kui jah, siis kui mitu korda). See võimaldaks komisjonil tõhusalt parandada järelteavet programmi mõjususe kohta.

Kontrollikoda on varem auditeerinud LIFE-Looduse projektide jätkusuutlikkust ja komisjonipoolset juhtimist eriaruandes nr 11/2009, mis on kättesaadav aadressil: http://www.eca.europa.eu/en/Pages/BrowsePublications.aspx?k=&ty=Special Report&y=2009


Side Bar