Navigation path

Left navigation

Additional tools


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ECA/15/04

Λουξεμβούργο 17 Iανουαρίου 2014

«Το πρόγραμμα LIFE χρήζει βελτιώσεων όσον αφορά τον σχεδιασμό και την εκτέλεσή του», δηλώνουν οι ελεγκτές της ΕΕ

Σε μια έκθεση που δημοσίευσε σήμερα, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) καλεί την Επιτροπή της ΕΕ να αυξήσει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος LIFE βελτιώνοντας τη διάδοση και την αναπαραγωγή των επιτυχημένων περιβαλλοντικών έργων.

«Η διάδοση και η αναπαραγωγή των έργων του LIFE είναι σαφέστατα ανεπαρκής και το γεγονός αυτό μειώνει σημαντικά την ικανότητα του προγράμματος να λειτουργήσει ως καταλύτης για περιβαλλοντικές αλλαγές, το οποίο αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο του.» δήλωσε ο κύριος Jan Kinšt, Μέλος του ΕΕΣ υπεύθυνο για την έκθεση.

Η πολιτική της ΕΕ για το περιβάλλον είναι ενσωματωμένη στο σύνολο των κύριων τομέων πολιτικής της, όπως για παράδειγμα τα διαρθρωτικά ταμεία και η κοινή γεωργική πολιτική. Το πρόγραμμα LIFE (LInstrument Financier pour lEnvironnement), και ιδίως η συνιστώσα του «Περιβάλλον», αποτελεί ένα ειδικό χρηματοδοτικό μέσο με σκοπό να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, καθώς και για να ασκήσει καταλυτική επίδραση και να επισπεύσει αλλαγές στην περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ. H αποτελεσματικότητα της συνιστώσας καθορίζεται, επομένως, σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσον τα χρηματοδοτούμενα έργα λειτουργούν ως καταλύτες για περιβαλλοντικές αλλαγές. Το LIFE υπόκειται σε άμεση διαχείριση από την Επιτροπή.

Tο πλέον πρόσφατο πρόγραμμα LIFE κάλυψε την περίοδο 2007-2013 και είχε μέσο ετήσιο προϋπολογισμό 239 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων, προϋπολογισμό που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 1,5 % των προβλεπόμενων συνολικών δαπανών της ΕΕ για το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η έλλειψη ενός μηχανισμού προκειμένου οι ήδη ανεπαρκείς πόροι να εστιάζονται σε προεπιλεγμένους στόχους είχε ως αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται η κρίσιμη μάζα καλών έργων για την προώθηση ουσιαστικών εξελίξεων στην περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ. Επίσης, οι ενδεικτικές εθνικές επιχορηγήσεις δυσχέραναν την επιλογή των καλύτερων έργων, διότι τα έργα δεν επιλέγονταν μόνο βάσει της αξίας τους, αλλά επίσης βάσει του κράτους μέλους προέλευσής τους.

Οι ελεγκτές της ΕΕ επεσήμαναν ότι η Επιτροπή δεν αιτιολόγησε επαρκώς την επιλογή των έργων και ότι, ακόμη και εάν ορισμένα από τα έργα που έλαβαν στήριξη πέτυχαν θετικά αποτελέσματα, το πρόγραμμα δεν εκπλήρωσε τον θεμελιώδη ρόλο του να διασφαλίσει την αποτελεσματική διάδοση και αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων των έργων.

Σημείωμα προς τους συντάκτες:

Οι ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) δημοσιεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα επιλεγμένων ελέγχων επί συγκεκριμένων τομέων του προϋπολογισμού της ΕΕ ή επί συγκεκριμένων διαχειριστικών ζητημάτων.

Στην εν λόγω ειδική έκθεση (αριθ. 15/2013), με τίτλο «Υπήρξε αποτελεσματική η συνιστώσα «Περιβάλλον» του προγράμματος LIFE εξετάσθηκε εάν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της εν λόγω συνιστώσας συνέβαλε στην αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Στο πλαίσιο του ελέγχου έργων που χρηματοδοτήθηκαν μεταξύ του 2005 και 2010, οι ελεγκτές της ΕΕ πραγματοποίησαν επισκέψεις στις σχετικές υπηρεσίες της Επιτροπής και σε πέντε κράτη μέλη, τα οποία συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων δικαιούχων του προγράμματος LIFE (Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο), ο προϋπολογισμός των οποίων αντιστοιχεί στο 55 % του προϋπολογισμού του LIFE και τα έργα τους στο 15 % των έργων του προγράμματος.

Το Συνέδριο διαπίστωσε ότι, συνολικά, η συνιστώσα Περιβάλλον του LIFE δεν λειτουργούσε αποτελεσματικά, διότι δεν σχεδιάστηκε ούτε εφαρμόστηκε δεόντως.

Βάσει των διαπιστώσεών του, το ΕΕΣ συνέστησε τα εξής:

  • Κατά την κατάρτιση των πολυετών προγραμμάτων εργασίας που προβλέπονται στο νέο πρόγραμμα LIFE, οι νομοθετικές αρχές πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να περιορίζουν τις επιλέξιμες αιτήσεις σε ορισμένες στρατηγικές προτεραιότητες και να θέτουν σαφείς, συγκεκριμένους, μετρήσιμους και εφικτούς στόχους για τα χρηματοδοτούμενα έργα. Η διαδικασία επιλογής θα μπορούσε να απλουστευθεί με τον καθορισμό περιορισμένου αριθμού προτεραιοτήτων για ορισμένα έτη, επικεντρώνοντας έτσι τις προσπάθειες σε συγκεκριμένα ζητήματα και διευκολύνοντας την αξιολόγηση του αντικτύπου του προγράμματος.

  • Η πρόταση της Επιτροπής για το νέο πρόγραμμα LIFE καταργεί την εθνική επιχορήγηση για τα παραδοσιακά έργα, διατηρεί ωστόσο τη γεωγραφική εξισορρόπηση για τα ολοκληρωμένα έργα. Κατά την εφαρμογή της, η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίζει ότι τα ολοκληρωμένα έργα επιλέγονται βάσει της αξίας τους και ότι το σύστημα γεωγραφικής εξισορρόπησης δεν πρέπει να παραβιάζει την αρχή των ίσων ευκαιριών για τους αιτούντες.

  • Η Επιτροπή πρέπει να βελτιώσει τα έντυπα αξιολόγησης της επιλογής των έργων και να ζητεί από τους αξιολογητές να υποβάλλουν χωριστές αξιολογήσεις και βαθμολογίες για τις κυριότερες πτυχές των έργων (όπως η καινοτόμος φύση ή η χρησιμότητα της πρότασης προς επίδειξη, η ποιότητα των προβλεπόμενων δράσεων διάδοσης ή η δυνατότητα αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων), με σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα και η διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής, καθώς και να διασφαλίζεται ότι τα επιλεγόμενα έργα έχουν το δυναμικό να συμβάλουν τα μέγιστα στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

  • Η Επιτροπή πρέπει να βελτιώσει τα εργαλεία διαχείρισης του προγράμματος και να εξετάσει το ενδεχόμενο καθιέρωσης επαρκών κοινών δεικτών υλοποιήσεων και αποτελεσμάτων, καθώς και πληροφοριών παρακολούθησης σε επίπεδο έργων, προκειμένου να διευκολυνθεί η κατάλληλη παρακολούθηση του προγράμματος. Οι δείκτες αυτοί πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να είναι κατάλληλοι, αποδεκτοί, αξιόπιστοι, εύχρηστοι και εμπεριστατωμένοι (κριτήρια «RACER»).

  • Η Επιτροπή πρέπει να βελτιώσει την αξιολόγησή της σχετικά με το εύλογο των δηλούμενων δαπανών προσωπικού, ιδίως για συγκρίσιμα έργα, χρησιμοποιώντας καλύτερα τις πληροφορίες που συλλέγονται κατά το στάδιο της παρακολούθησης. Οι πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν στη συνέχεια να χρησιμοποιούνται καλύτερα προκειμένου να διευκολύνεται ο εντοπισμός των υπέρογκων δαπανών.

  • Η Επιτροπή πρέπει να απαιτεί από την ομάδα παρακολούθησης να συμπεριλαμβάνει στις αξιολογήσεις της κριτική ανάλυση των μέτρων διάδοσης, βιωσιμότητας και αναπαραγωγής που προτείνει ο δικαιούχος, καθώς και των ενδεχόμενων εμποδίων για την επίτευξη των ανωτέρω, τόσο στις εκθέσεις αξιολόγησης κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου όσο και στις εκθέσεις που καταρτίζει μετά τις επισκέψεις ελέγχου της.

  • Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να ενθαρρύνει περισσότερο τη διάδοση και αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων των έργων από δικαιούχους του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι επιθυμούν την προστασία των εμπορικών συμφερόντων τους.

  • Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ζητήσει από τους δικαιούχους να υποβάλλουν ηλεκτρονικά απλές και επικαιροποιημένες πληροφορίες μετά την ολοκλήρωση του έργου (ήτοι κατά πόσο το έργο παραμένει σε λειτουργία, εάν έχει αναπαραχθεί και, εάν ναι, πόσες φορές, …). Αυτό θα δώσει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να βελτιώσει με αποδοτικό τρόπο την εκ των υστέρων ενημέρωσή της σχετικά με την αποτελεσματικότητα του προγράμματος.

Το ΕΕΣ έχει διενεργήσει στο παρελθόν έλεγχο της βιωσιμότητας των σχεδίων του LIFE με επίκεντρο το φυσικό περιβάλλον και τη διαχείρισή τους από την Επιτροπή στην ειδική έκθεση αριθ. 11/2009, η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο http://www.eca.europa.eu/en/Pages/BrowsePublications.aspx?k=&ty=Special Report&y=2009


Side Bar