Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

TISKOVÁ ZPRÁVA

ECA/15/04

Lucemburk 17. ledna 2014

U programu LIFE je třeba zlepšit koncepci i provádění, tvrdí auditoři EU

Ve své dnes zveřejněné zprávě Evropský účetní dvůr (EÚD) vyzývá Evropskou komisi, aby zvýšila účinnost programu LIFE lepším šířením a replikací úspěšných projektů v oblasti životního prostředí.

„Šíření a replikace projektů LIFE jsou jasně nedostatečné. To výrazným způsobem omezuje schopnost programu působit jako katalyzátor změn v oblasti životního prostředí, což je přitom zastřešující cíl tohoto programu,“ uvedl Jan Kinšt, člen EÚD odpovědný za tuto zprávu.

Politika EU v oblasti životního prostředí se provádí v rámci jejích hlavních výdajových politik, jako jsou například strukturální fondy a společná zemědělská politika. Finanční nástroj pro životní prostředí LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement), a zejména jeho složka „Životní prostředí“, jsou specifickým finančním nástrojem, který má sloužit jako platforma pro rozvoj a šíření osvědčených postupů a který má katalyzovat a urychlovat vývoj environmentální politiky EU. Jeho účinnost je tedy silně ovlivněna tím, zda financované projekty fungují jako katalyzátory změn pro oblast životního prostředí. Program LIFE je řízen přímo Komisí.

Nejnovější program LIFE pokrýval období 2007–2013 a jeho průměrný roční rozpočet na financování projektů činil 239 milionů EUR, což představuje méně než 1,5 % celkových odhadovaných výdajů EU na oblast životního prostředí. Při auditu bylo zjištěno, že absence mechanismu, jehož prostřednictvím by omezené zdroje bylo možné přidělit na předem stanovené cíle, vedla ve svém důsledku k absenci kritického objemu projektů podporujících smysluplný rozvoj environmentální politiky EU. Kromě toho orientační rozdělení prostředků mezi členské státy bránilo výběru nejlepších projektů, protože projekty nebyly vybírány jen na základě své kvality, ale také podle členského státu původu.

Auditoři EU upozorňují, že Komise nezdůvodňovala dostatečným způsobem výběr projektů a že i v případech, kdy se některým projektům podařilo dosáhnout pozitivních výsledků, program neplnil svou zásadní úlohu: zajistit účinné šíření a replikaci takovýchto výsledků.

Poznámka pro redaktory:

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí výsledky vybraných auditů konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a řízení.

Tato zvláštní zpráva (č. 15/2013) nese název „Je složka Životní prostředí programu LIFE účinná?“. Ve zprávě se zkoumá, zda koncepce a provedení této složky přispěly k účinnosti programu. Audit byl zaměřen na projekty financované v letech 2005–2010 a auditoři EU v jeho rámci navštívili příslušné útvary Komise a rovněž pět členských států, které patří k největším příjemcům prostředků z programu LIFE (Německo, Španělsko, Francie, Itálie a Spojené království) a které představují 55 % rozpočtu programu LIFE a 15 % jeho projektů.

Účetní dvůr zjistil, že složka LIFE Životní prostředí celkově nefungovala účinně, neboť nebyla dostatečně dobře koncipována a prováděna.

Na základě svých zjištění Účetní dvůr doporučuje:

  • Při přípravě víceletých pracovních programů, s nimiž se počítá pro nový program LIFE, by legislativní orgány měly Komisi a členským státům umožnit omezit způsobilost žádostí pouze na určité strategické priority a pro financované projekty stanovit jasné, konkrétní, měřitelné a dosažitelné cíle. Omezený počet priorit stanovený pro určitý počet let by zjednodušil proces výběru projektů, umožnil soustředit úsilí na specifické otázky a také usnadnil hodnocení dopadu programu.

  • Návrh Komise na nový program LIFE již nepřiděluje prostředky mezi členské státy na tradiční projekty, ale u integrovaných projektů zachovává zeměpisnou rovnováhu. Při realizaci tohoto programu by Komise měla zajistit, aby integrované projekty byly vybírány na základě své kvality a aby zeměpisná vyváženost nenarušovala zásadu rovných příležitostí pro žadatele.

  • Komise by měla zkvalitnit hodnoticí formuláře pro výběr projektů a po hodnotitelích požadovat, aby samostatně posuzovali a bodově hodnotili i významné aspekty projektů (jako např. inovativnost nebo demonstrativnost návrhu, kvalitu plánovaných opatření v oblasti šíření informací nebo potenciál pro replikaci výsledků), aby tak zlepšila kvalitu a transparentnost výběrového postupu a zajistila, aby vybrané projekty měly potenciál co nejvíce přispět k dosažení cílů tohoto programu.

  • Komise by měla zkvalitnit své nástroje řízení programu a zvážit zavedení vhodných společných ukazatelů výstupů a výsledků a rovněž informací o následné kontrole na úrovni projektů, aby umožnila přiměřené monitorování programu. Tyto ukazatele by měly být v největší možné míře relevantní, akceptované, důvěryhodné, snadné a robustní (kritéria „RACER“).

  • Komise by měla zlepšit své posuzování přiměřenosti vykazovaných osobních nákladů, zejména u srovnatelných projektů, a to lepším využíváním informací získaných ve fázi monitorování. Tyto informace by pak mohly být lépe využívány pro zjišťování nepřiměřených nákladů.

  • Komise by měla vyžadovat, aby monitorovací týmy do svých hodnocení zahrnuly rovněž kritickou analýzu opatření pro šíření informací, udržitelnost a replikaci projektu, které příjemci navrhují, a rovněž potenciálních překážek, která těmto opatřením mohou stát v cestě, a to jak do hodnoticích zpráv během provádění projektu, tak do zpráv z návštěv ex post.

  • Komise by měla zvážit, jak lépe podpořit šíření a replikaci projektových výsledků u soukromých příjemců, kteří chtějí chránit své komerční zájmy.

  • Komise by měla zvážit, jakým způsobem od příjemců požadovat předložení jednoduchých a aktuálních informací v elektronické podobě po ukončení projektu (tj. zda je projekt nadále funkční, zda byl replikován, případně kolikrát atd.). To by Komisi umožnilo efektivně zlepšit její informace ex post týkající se účinnosti programu.

Účetní dvůr již v minulosti provedl audit udržitelnosti projektů LIFE-příroda a jejich řízení ze strany Komise, konkrétně ve zvláštní zprávě č. 11/2009, která je k dispozici zde: http://www.eca.europa.eu/cs/Pages/BrowsePublications.aspx?k=&ty=Special%20Report&y=2009


Side Bar