Navigation path

Left navigation

Additional tools


ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

ECA/15/04

Люксембург, 17 януари 2014 г.

Според одиторите на ЕС програма LIFE се нуждае от подобрения на модела и изпълнението

Публикуваният днес доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) приканва Европейската комисия да направи програма LIFE по-ефективна, като подобри разпространението и възпроизвеждането на успешните проекти в областта на околната среда.

„Разпространението и възпроизвеждането на резултатите от проектите по програма LIFE очевидно не е достатъчно и това значително ограничава възможностите на програмата да изпълнява ролята на катализатор на промени в областта на околната среда, което е нейната основна цел“, заяви г-н Jan Kinšt, членът на ЕСП, който отговаря за изготвянето на доклада.

Политиката на ЕС за околната среда е интегрирана в много от основните му разходни области, като например структурните фондове и общата селскостопанска политика. Програма LIFE (акроним от френски език за L’Instrument Financier pour l’Environnement), и по-специално нейният компонент „Околна среда“, е специфичен финансов инструмент, предназначен да предоставя платформа за разработване и обмен на добри практики и да катализира и ускорява развитието на политиката на ЕС в областта на екологията. Ето защо нейната ефективност е обусловена в голяма степен от това дали финансираните проекти имат катализираща роля за промени в околната среда. Програма LIFE се управлява пряко от Комисията.

Последната програма LIFE обхваща периода 2007—2013 г. и има среден годишен бюджет в размер на 239 млн. евро за финансиране на проекти — по-малко от 1,5 % от общите разходи на ЕС, свързани с околната среда.

Одитът установи, че липсата на механизъм за насочване на ограничените ресурси към предварително определени цели води до липса на критична маса от проекти с добро качество, които да насърчават съществени развития в политиката на ЕС за околната среда. Освен това индикативните национални разпределения на средства са попречили да се подберат най-добрите проекти, тъй като проектите са били избирани не само въз основа на своите качества, но също така в зависимост от държавата членка, от която произхождат.

Одиторите на ЕС посочиха, че Комисията не е обосновала достатъчно подбора на проекти, както и че въпреки положителните резултати, постигнати от някой от финансираните проекти, програмата не е изпълнила основната си задача — да осигури тяхното ефективно разпространение и възпроизвеждане.

Бележка към издателите:

Специалните доклади на Европейската сметна палата (EСП) се публикуват през цялата година.Те представят резултатите от целеви одити на специфични области от бюджета на ЕС или теми, свързани с управлението.

Настоящият специален доклад (СД № 15/2013) е озаглавен „Ефективен ли е компонентът „Околна среда“ на програма LIFE?“. В него се разглежда дали моделът и изпълнението на програма LIFE са допринесли за нейната ефективност. Одиторите на ЕС провериха проекти, финансирани в периода 2005—2010 г., като посетиха съответните отговорни служби на Комисията и пет държави членки измежду най-големите бенефициенти на програма LIFE (Германия, Испания, Франция, Италия и Обединеното кралство) с дял от 55 % от общия бюджет и 15 % от нейните проекти.

Сметната палата установи, че като цяло компонент „Околна среда“ на програма LIFE не действа ефективно, тъй като не е достатъчно добре изготвен и изпълнен.

Въз основа на своите констатации, ЕСП препоръчва:

  • При създаването на многогодишните работни програми, предвидени в рамките на новата програма LIFE, законодателните органи следва да предоставят възможност на Комисията и на държавите членки да ограничат допустимите заявления по програмата до определен краен брой стратегически приоритети и да поставят ясни, конкретни, измерими и постижими цели за проектите, които ще бъдат финансирани. Определянето на ограничен брой приоритети за няколко години ще опрости процеса на подбор, ще насочи усилията към конкретни въпроси и ще улесни оценката на въздействието на програмата.

  • Предложението на Комисията за новата програма LIFE прекратява разпределянето на средства по държави членки за традиционни проекти, но запазва географския баланс за интегрирани проекти. С прилагането на това ограничение Комисията следва да гарантира, че интегрираните проекти ще се подбират въз основа на техните качества, както и че географският баланс няма да нарушава принципа на предоставяне на равни възможности на кандидатите.

  • Комисията следва да подобри формулярите за оценка, използвани при подбора, както и да изисква от оценителите да извършват отделни оценки и класиране по точки на основните аспекти на проектите (като например иновативните или демонстрационните характеристики на съответното предложение, качеството на планираните действия по разпространение или потенциала за възпроизвеждане на резултатите), за да се увеличи качеството и прозрачността на процеса на подбор и да се гарантира, че избраните проекти имат потенциал да допринесат възможно най-много за постигането на целите на програмата.

  • Комисията следва да подобри инструментите си за управление на програмата и да обмисли въвеждането на подходящи общи показатели за вложените ресурси, предоставените продукти и услуги и резултатите, както и на последваща информация на равнище проект, за да се подпомогне правилният мониторинг на програмата. Доколкото е възможно, тези показатели следва да бъдат уместни, приемливи, достоверни, прости и устойчиви (т.нар. критерии „RACER“).

  • Комисията следва да подобри извършваната от нея оценка на основателността на заявените разходи за персонал, по-специално по отношение на съпоставимите проекти, чрез по-оптимално използване на информацията, събрана във фазата на осъществяване на мониторинга. Тя впоследствие би могла да се използва по по-задоволителен начин с цел улесняване идентифицирането на прекомерни разходи.

  • Комисията следва да изисква от екипа за мониторинг да включва в оценките си критичен анализ на мерките за разпространение на резултатите, устойчивост и възпроизвеждане, предложени от съответния бенефициент, и на евентуалните препятствия, които биха могли да попречат на осъществяването им. Тази информация следва да се включва както в рамките на докладите на екипа за оценка в хода на изпълнението на проектите, така и в тези от последващите посещения.

  • Комисията следва да обмисли как по-добре да насърчи разпространението и възпроизвеждането на проектните резултати от частните бенефициенти, които биха желали да защитят търговските си интереси.

  • Комисията следва да разгледа как да изиска от бенефициентите да подават по електронен път опростена и актуална информация след приключване на проекта (като например дали проектът продължава да се изпълнява, дали е възпроизведен и ако отговорът е „да“, колко пъти, и т.н.). Това ще даде възможност на Комисията ефикасно да подобри последващата информация относно ефективността на програмите, с която разполага.

Преди няколко години ЕСП извърши одит на устойчивостта на проектите в рамките на LIFE „Природа“ и тяхното управление от страна на Комисията в Специален доклад № 11/2009, който е достъпен на следния линк: http://www.eca.europa.eu/en/Pages/BrowsePublications.aspx?k=&ty=Special Report&y=2009


Side Bar