Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPE
ISKA REVISIONSRÄTTEN

PRESSMEDDELANDE

ECA/14/03

Luxemburg den 14 januari 2014

EU:s bistånd till Centralasien är väl planerat, men genomförandet var långsamt och varierande – säger EU:s revisorer

Europeiska revisionsrätten offentliggör idag särskild rapport nr 13/2013 om EU:s utvecklingsbistånd till Centralasien. Revisionsrätten har undersökt hur kommissionen och Europeiska utrikestjänsten planerade och förvaltade utvecklingsbiståndet till de centralasiatiska republikerna (Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan) under perioden 2007–2012.

Slutsatsen av revisionen var att kommissionen och Europeiska utrikestjänsten under svåra förhållanden gjorde stora ansträngningar för att planera och få till stånd programmet. Detta ledde till att planeringen och fördelningen av biståndet var generellt sett tillfredsställande, medan genomförandet var långsamt och varierande.

Kommissionen diskuterade prioriteringar med partnerländerna och försökte anpassa sina utgiftsplaner till deras nationella prioriteringar, och man tog vid den geografiska fördelningen av biståndet hänsyn till det relativa välståndet. De projekt som valdes ut för EU-stöd bidrog alla till att uppnå de breda målen i det regionala strategidokumentet. Kommissionen gav emellertid bistånd till ett större antal sektorer än vad som är förenligt med bästa praxis.

Kommissionen utnyttjade ett antal olika metoder för att genomföra sina planer. Detta innefattade många små projekt, vilket ökade delegationernas administrativa börda. Programmet var också svårare att förvalta på grund av de många olika finansieringsinstrumenten och olika rapporteringsvägar, vilket gör det svårt att fastställa hur mycket EU har spenderat per sektor och land i Centralasien. Vidare har kommissionen inte försökt uppskatta de totala administrativa kostnaderna för sitt utvecklingsbiståndsprogram i Centralasien.

Kommissionen kunde och borde ha förvaltat sina budgetstödprogram i Tadzjikistan och Kirgizistan striktare och kopplat budgetstödet till särskilda korruptionsbekämpningsåtgärder. Utbetalningsbesluten grundades på partnerländernas åtaganden om reformer och inte på de framsteg som gjorts.

Genomförandet var i allmänhet långsamt även om det förekom vissa stora variationer. De regionala programmen fick ingen verkligt regional dimension, och många bestod endast av "flerlandsmekanismer" som länderna kunde utnyttja var för sig. Kommissionen införde system för att kunna lära av erfarenheterna och förbättra sina program över tiden. Detta resulterade i användbara resultat som i några fall inte var tillgängliga i tid och i andra fall till användbara rekommendationer som inte accepterades. Kommissionens rapporter handlade mer om verksamheterna än om resultaten.

Baserat på sina granskningsresultat rekommenderar revisionsrätten att kommissionen och Europeiska utrikestjänsten

  • utformar alla framtida regionala program så att de kan få en verkligt regional dimension,

  • koncentrerar allt det stöd som ges till ett litet antal sektorer,

  • inför ett system för att beräkna och rapportera om de samlade administrativa kostnaderna för att leverera sitt utvecklingsbistånd,

  • definierar och tillämpar stabila och objektivt verifierbara villkor för alla budgetstödprogram som ska fortsätta och i synnerhet lägger tillräcklig vikt vid stödet till korruptionsbekämpningsåtgärder,

  • förbättrar programutformningen och programgenomförandet mot bakgrund av gjorda erfarenheter och ändrade omständigheter,

  • rapporterar om resultat och inverkan så att de kan jämföras med planer och mål.


Side Bar