Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

TLAČOVÁ SPRÁVA

ECA/14/03

Luxemburg 14. januára 2014

Pomoc EÚ pre Strednú Áziu je dobre naplánovaná, no jej vykonávanie je pomalé a variabilné, konštatujú audítori EÚ

Európsky dvor audítorov dnes uverejnil osobitnú správu (č. 13/2013) pod názvom „Rozvojová pomoc EÚ pre Strednú Áziu“. Dvor audítorov preskúmal, ako Európska komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) plánovali a riadili rozvojovú pomoc pre stredoázijské republiky (Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Turkménsko a Uzbekistan) v období 2007 – 2012.

Z auditu vyplynulo, že Komisia a ESVČ vyvinuli napriek zložitým podmienkam výrazné úsilie o naplánovanie a vykonanie programu. Výsledkom bolo vo všeobecnosti uspokojivé plánovanie a pridelenie pomoci, realizácia programu bola však pomalá a variabilná.

Komisia prediskutovala priority s partnerskými krajinami a snažila sa zosúladiť svoje výdavkové plány s ich národnými prioritami, pričom sa pri rozdeľovaní pomoci pre jednotlivé krajiny zohľadnila relatívna prosperita. Všetky projekty vybrané na podporu EÚ prispeli k dosahovaniu všeobecných cieľov stanovených v regionálnom strategickom dokumente. Komisia však poskytla pomoc väčšiemu počtu odvetví, ako jej osvedčený postup.

Komisia pri realizácii svojich plánov využila rôzne spôsoby poskytovania pomoci. Vykonávalo sa množstvo malých projektov, čo pre delegácie znamenalo väčšiu administratívnu záťaž. Riadenie programu sťažovala aj rôznorodosť použitých finančných nástrojov a viaceré línie vykazovania, ktoré komplikujú zisťovanie výšky sumy, ktorú EÚ vynaložila na jednotlivé odvetvia a krajiny v Strednej Ázii. Komisia sa navyše nepokúsila vyčísliť celkové administratívne náklady v rámci programu rozvojovej pomoci v Strednej Ázii.

Komisia mohla a mala byť prísnejšia pri riadení programov rozpočtovej podpory v Tadžikistane a Kirgizsku a podporu mala podmieniť konkrétnymi opatreniami na boj proti korupcii. Rozhodnutia o vyplatení pomoci boli založené na záväzkoch partnerských krajín, že zavedú reformy, a nie na dosiahnutom pokroku.

Vykonávanie bolo vo všeobecnosti pomalé, no vyskytli sa aj významné výnimky. Regionálne programy nemali skutočne regionálny rozmer. Významný počet z nich pozostával len z nástrojov určených pre viaceré krajiny, ktoré mohli partnerské krajiny individuálne využívať. Komisia zriadila mechanizmy, ktoré jej umožnia poučiť sa zo skúseností a v budúcnosti zlepšiť svoje programy. Tento proces priniesol užitočné výsledky, hoci v niektorých prípadoch neboli k dispozícii načas a v iných sa odporúčania nezaviedli do praxe. Správy Komisie sa zameriavali skôr na aktivity než na výsledky.

Na základe svojich zistení Dvor audítorov Komisii a ESVČ odporúča:

  • koncipovať budúce regionálne programy tak, aby bolo pravdepodobné, že budú mať skutočný regionálny rozmer,

  • zamerať všetku poskytnutú pomoc na malý počet odvetví,

  • vytvoriť systém na výpočet a vykazovanie celkových administratívnych nákladov spojených s poskytovaním rozvojovej pomoci,

  • definovať a uplatňovať prísne a objektívne overiteľné podmienky pri pokračovaní programov podpory rozpočtu, a najmä venovať dostatočnú pozornosť podpore mechanizmov na boj proti korupcii,

  • zlepšiť koncepciu programov a poskytovanie pomoci s ohľadom na získané poznatky a meniace sa okolnosti,

  • predkladať správy o výsledkoch a dosahu takým spôsobom, ktorý umožní ich porovnanie s plánmi a cieľmi.


Side Bar