Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

KOMUNIKAT PRASOWY

ECA/14/03

Luksemburg, dnia 14 stycznia 2014 r.

Zdaniem unijnych kontrolerów pomoc UE dla Azji Środkowej została dobrze zaplanowana, jednak jej wdrażanie przebiega powoli i niespójnie

Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował dziś sprawozdanie specjalne nr 13/2013 pt. „Pomoc rozwojowa UE dla Azji Środkowej”. Trybunał skontrolował, w jaki sposób Komisja oraz Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) zaplanowały pomoc rozwojową dla republik Azji Środkowej (Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu) i jak zarządzały tą pomocą w latach 2007-2012.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Komisja i ESDZ – działając w trudnych okolicznościach – poczyniły znaczne starania, aby zaplanować i wdrożyć program pomocy rozwojowej dla Azji Środkowej. Planowanie i przydzielanie pomocy przebiegły ogólnie w sposób zadowalający, jednak jej wdrożenie było powolne i niespójne.

Komisja omówiła priorytety z krajami partnerskimi i starała się dostosować swoje plany przydzielania pomocy do krajowych priorytetów, uwzględniając w rozkładzie geograficznym pomocy poziom dobrobytu w poszczególnych krajach. Wszystkie wybrane projekty, w ramach których UE udzieliła wsparcia, przyczyniały się do realizacji szeroko zakrojonych celów wyznaczonych w regionalnym dokumencie strategicznym. Jednakże Komisja objęła pomocą większą liczbę sektorów niż wynikałoby to z najlepszej praktyki.

Przy realizacji swoich planów Komisja skorzystała z wielu różnych sposobów przekazywania pomocy. Pomocą objęto dużą liczbę niewielkich projektów, co spowodowało większe obciążenie administracyjne delegatur. Zarządzanie programem było ponadto utrudnione z uwagi na szeroką gamę wykorzystywanych instrumentów finansowych oraz złożoną strukturę sprawozdawczą, co utrudnia ustalenie, jak duże były wydatki UE na poszczególne sektory oraz poszczególne państwa Azji Środkowej. Ponadto Komisja nie podjęła próby oceny ogólnych kosztów administracyjnych programu pomocy rozwojowej w Azji Środkowej.

Komisja mogła i powinna była być bardziej rygorystyczna w zarządzaniu programami wsparcia budżetowego w Tadżykistanie i Kirgistanie i powiązać je z konkretnymi działaniami przeciw korupcji. Decyzje o wypłacie środków podejmowano raczej w oparciu o zobowiązania krajów partnerskich do przeprowadzenia reform niż na podstawie osiągniętych postępów.

Ogólnie wdrażanie programu przebiegało powoli, chociaż jego tempo było znacznie zróżnicowane. Programy regionalne nie osiągnęły faktycznie regionalnego wymiaru; znaczna ich część obejmowała instrumenty wielostronne, z których kraje partnerskie korzystały indywidualnie. Komisja ustanowiła rozwiązania umożliwiające jej korzystanie z wcześniejszych doświadczeń i stopniową poprawę programów z biegiem czasu. Proces ten przyniósł przydatne efekty, które jednak w niektórych przypadkach nie były dostępne na czas. W innych przypadkach nie zastosowano się do użytecznych zaleceń. W sprawozdaniach skupiano się bardziej na działaniach niż na wynikach.

Na podstawie swoich ustaleń Trybunał zaleca, aby Komisja i EZDZ:

  • zaplanowały przyszłe programy regionalne w taki sposób, aby mogły one faktycznie osiągnąć regionalny wymiar;

  • skoncentrowały całą udzieloną pomoc na niewielkiej liczbie sektorów;

  • opracowały system umożliwiający obliczanie ogólnych kosztów administracyjnych związanych z przekazywaniem pomocy rozwojowej oraz sprawozdawczość w tym zakresie;

  • określiły i stosowały konkretne i obiektywnie sprawdzalne warunki w odniesieniu do wszelkich kontynuowanych programów wsparcia budżetowego, przykładając szczególną wagę do mechanizmów zapobiegania korupcji;

  • ulepszyły koncepcję programów oraz usprawniły przekazywanie pomocy z perspektywy zdobytego doświadczenia i zmieniających się okoliczności;

  • przygotowywały sprawozdania na temat wyników i wpływu w sposób umożliwiający porównanie z planami i celami.


Side Bar