Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPESE REKENKAMER

PERSBERICHT

ERK/14/03

Luxemburg, 14 januari 2014

De EU-hulp aan Centraal Azië is goed gepland, maar de uitvoering ervan verloopt traag en wisselend, aldus de EU-controleurs

De Europese Rekenkamer (ERK) publiceerde vandaag een Speciaal verslag (13/2013) over EU‑ontwikkelingshulp aan Centraal-Azië”. De ERK onderzocht hoe de Commissie en de Europese dienst voor extern optreden (EDEO) de ontwikkelingshulp aan de Centraal-Aziatische republieken (Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan, Turkmenistan en Oezbekistan) in de periode 2007-2012 hebben gepland en beheerd.

Uit de controle wordt geconcludeerd dat de Commissie en de EDEO serieuze inspanningen hebben geleverd om, onder moeilijke omstandigheden, het programma te plannen en uit te voeren. Dat leidde tot een over het algemeen bevredigende planning en toewijzing van de steun, al verliep de uitvoering ervan traag en wisselend.

De Commissie besprak de prioriteiten met partnerlanden en streefde ernaar, haar bestedingsplannen af te stemmen op hun nationale prioriteiten, met een geografische spreiding van de hulp waarbij rekening werd gehouden met de relatieve welvaart. Alle projecten die werden geselecteerd voor EU-steun droegen bij aan de verwezenlijking van de ruime doelstellingen die waren uiteengezet in het regionale-strategiedocument. De Commissie steunde echter meer sectoren dan verenigbaar is met de beste praktijken.

De Commissie maakte gebruik van diverse wijzen van steunverlening bij de uitvoering van haar plannen. Een groot aantal kleine projecten werd opgenomen, wat de delegaties een grotere administratieve last bezorgde. Het programmabeheer werd tevens bemoeilijkt door de grote verscheidenheid van gehanteerde financiële instrumenten en door de vele rapportagelijnen, waardoor moeilijk valt te bepalen welk bedrag de EU per sector en per land in Centraal-Azië heeft besteed. Bovendien heeft de Commissie niet getracht om de totale administratieve kosten van haar programma voor ontwikkelingshulp in Centraal-Azië te ramen.

De Commissie had strenger kunnen en moeten optreden in het beheer van haar begrotingssteunprogramma’s in Tadzjikistan en Kirgizië door ze te koppelen aan specifieke corruptiebestrijdingsmaatregelen. Betalingsbesluiten werden gebaseerd op de toezeggingen van de partnerlanden om hervormingen door te voeren, en niet zozeer op de geboekte vooruitgang.

De uitvoering was doorgaans traag, zij het in sterk wisselende mate. De regionale programma's bereikten geen werkelijk regionale dimensie; een belangrijk aandeel bestond uit louter “meerlanden”-faciliteiten waarover elk afzonderlijk partnerland kon beschikken. De Commissie heeft voorzieningen getroffen die haar in staat stellen te leren uit ervaring en haar programma's in de loop der tijd te verbeteren. Dat proces heeft nuttige resultaten opgeleverd, hoewel die in sommige gevallen niet altijd tijdig beschikbaar waren; in andere gevallen werden nuttige aanbevelingen niet opgevolgd. In haar verslagen wordt meer aandacht besteed aan activiteiten dan aan resultaten.

Op basis van haar bevindingen beveelt de ERK de EDEO en de Commissie aan:

  • alle toekomstige regionale programma's zodanig te ontwerpen dat zij meer kans maken om een werkelijk regionale dimensie te bereiken;

  • alle verstrekte steun toe te spitsen op een klein aantal sectoren;

  • een systeem op te zetten voor de berekening van en verslaglegging over de algehele administratieve kosten die gepaard gaan met het verlenen van haar ontwikkelingshulp;

  • sluitende en objectief verifieerbare voorwaarden te bepalen en toe te passen voor alle doorlopende begrotingssteunprogramma's en in het bijzonder voldoende aandacht te besteden aan de ondersteuning van anticorruptiemechanismen;

  • het ontwerp en de aflevering van programma’s te verbeteren in het licht van de geleerde lessen en de veranderende omstandigheden;

  • zodanig verslag uit te brengen over resultaten en impact dat een vergelijking met de plannen en de doelstellingen mogelijk wordt.


Side Bar