Navigation path

Left navigation

Additional tools


EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA

PRESES RELĪZE

ECA/14/03

Luksemburgā, 2014. gada 14. janvārī

ES revidenti: “ES palīdzība Vidusāzijai ir labi izplānota, bet īstenošana ir lēna un neviendabīga”

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) šodien publicējusi Īpašo ziņojumu Nr. 13/2013 “ES attīstības palīdzība Vidusāzijai”. ERP pārbaudīja, kā Komisija un Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) plānoja un pārvaldīja attīstības palīdzību Vidusāzijas republikām (Kazahstānai, Kirgizstānai, Tadžikistānai, Turkmenistānai un Uzbekistānai) laikā no 2007. līdz 2012. gadam.

Revīzijā tika konstatēts, ka Komisija un EĀDD sarežģītos apstākļos pielika ievērojamas pūles, lai plānotu un īstenotu programmu. Šo centienu rezultātā palīdzības plānošana un piešķiršana kopumā bija apmierinoša, bet īstenošana bija lēna un neviendabīga.

Komisija apsprieda prioritātes ar partnervalstīm un centās saskaņot savus izdevumu plānus ar valstu prioritātēm, palīdzību ģeogrāfiski iedalot tā, lai būtu ņemta vērā relatīvā labklājība. Visi ES atbalstam izvēlētie projekti sniedza ieguldījumu to vispārējo mērķu sasniegšanā, kas noteikti reģionālās stratēģijas dokumentā. Tomēr Komisija sniedza palīdzību pārāk daudzām nozarēm, un tas neatbilst labākajai praksei.

Īstenojot savus plānus, Komisija palīdzību sniedza dažādos veidos. Tika ietverti daudzi mazi projekti, tā radot delegācijām lielāku administratīvo slogu. Programmas pārvaldību apgrūtināja arī plašais finanšu instrumentu klāsts un daudzās ziņošanas līnijas, tāpēc ir sarežģīti noteikt, cik daudz ES Vidusāzijā iztērējusi katrai nozarei un katrai valstij. Turklāt Komisija nav mēģinājusi novērtēt attīstības palīdzības programmas kopējās administratīvās izmaksas Vidusāzijā.

Komisija varētu un tai vajadzēja būt stingrākai, pārvaldot budžeta atbalsta programmas Tadžikistānā un Kirgizstānā un saistot tās ar konkrētiem pretkorupcijas pasākumiem. Lēmumi par maksājumiem balstījās uz partnervalstu apņemšanos veikt reformas, nevis uz reāli panākto progresu.

Kopumā īstenošana bija lēna, tomēr ar dažām būtiskām atšķirībām. Ar reģionālajām programmām netika sasniegta īstena reģionālā dimensija; ievērojama to daļa bija tikai daudzvalstu instrumenti, kas bija pieejami katrai valstij atsevišķi. Komisija paredzēja kārtību, kā tā varētu mācīties no pieredzes un laika gaitā uzlabot programmas. Šajā procesā tika gūti noderīgi rezultāti, lai gan dažos gadījumos tie ne vienmēr bija savlaicīgi pieejami, bet citreiz derīgi ieteikumi nebija ņemti vērā. Komisijas ziņojumi bija vairāk vērsti uz darbību, nevis uz rezultātiem.

Pamatojoties uz saviem konstatējumiem, ERP iesaka EĀDD un Komisijai

  • nākamās reģionālās programmas izstrādāt tā, lai ar tām būtu iespējams sasniegt īstenu reģionālo dimensiju;

  • koncentrēt sniegto palīdzību tikai dažās nozarēs;

  • ieviest sistēmu, ar ko aprēķināt attīstības palīdzības vispārējās administratīvās izmaksas un ziņot par tām;

  • definēt un piemērot stingrus un objektīvi pārbaudāmus nosacījumus kārtējām budžeta atbalsta programmām, veltot pienācīgu uzmanību pretkorupcijas mehānismu atbalstam;

  • uzlabot programmu izstrādi un īstenošanu, ņemot vērā gūto pieredzi un mainīgos apstākļus;

  • ziņot par rezultātiem un ietekmi tā, lai tos varētu salīdzināt ar plāniem un mērķiem.


Side Bar