Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPOS AUDITO RŪMAI

PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECA/14/03

Liuksemburgas, 2014 m. sausio 14 d.

„Vidurinei Azijai teikiama ES pagalba yra tinkamai planuojama, tačiau jos įgyvendinimas vangus, o rezultatų būta įvairių“, – teigia ES auditoriai

Europos Audito Rūmai šiandien paskelbė Specialiąją ataskaitą Nr. 13/2013 „Vidurinei Azijai teikiama ES pagalba vystymuisi“. Europos Audito Rūmai tikrino, kaip Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) planavo ir valdė Vidurinės Azijos respublikoms (Kazachstanui, Kirgizijai, Tadžikistanui, Turkmėnistanui ir Uzbekistanui) 2007–2012 m. teiktą pagalbą vystymuisi.

Audito metu padaryta išvada, kad Komisija ir EIVT sunkiomis aplinkybėmis dėjo dideles pastangas planuodamos ir įgyvendindamos programą. Tai lėmė iš esmės pakankamą pagalbos planavimą ir paskirstymą, tačiau jos įgyvendinimas buvo vangus ir būta įvairų rezultatų.

Komisija su šalimis partnerėmis aptarė prioritetus ir siekė suderinti savo išlaidų planus su jų nacionaliniais prioritetais. Skirstant paramą tarp geografinių regionų buvo atsižvelgta į jų santykinę gerovę. Visi projektai, atrinkti ES paramai gauti, prisidėjo prie regioninės strategijos dokumente nustatytų bendrųjų tikslų pasiekimo. Tačiau Komisija suteikė pagalbą didesniam sektorių skaičiui, nei tai yra numatyta pagal geriausią praktiką.

Komisija, įgyvendindama savo planus, naudojo įvairius pagalbos teikimo metodus. Ji įtraukė didelį mažos apimties projektų skaičių, o tai sąlygojo didesnę delegacijoms tenkančią administracinę naštą. Be to, dėl taikytų labai įvairių finansinių priemonių ir daugialypės atskaitomybės buvo sudėtinga valdyti programą, o dėl to sunku nustatyti, kiek ES lėšų buvo išleista kiekvienam Vidurinės Azijos sektoriui ir atitinkamai šaliai. Be to, Komisija nemėgino įvertinti bendrų Vidurinėje Azijoje vykdytos pagalbos vystymuisi programos administracinių išlaidų.

Komisija galėjo ir turėjo griežčiau valdyti Tadžikistane ir Kirgizijoje vykdytas paramos biudžetui programas ir jas susieti su konkrečiomis kovos su korupcija priemonėmis. Sprendimai dėl lėšų išmokėjimo buvo grindžiami šalių partnerių įsipareigojimais vykdyti reformą, o ne pasiekta pažanga.

Apskritai programos buvo įgyvendinamos lėtai, tačiau tam tikrais atvejais rezultatai ženkliai skyrėsi. Regioninėmis programomis nebuvo užtikrinta tikroji regioninė dimensija: didelę jų dalį sudarė tik kiekvienos šalies partnerės atskirai turimos daugiašalės priemonės. Komisija nustatė atitinkamą tvarką, kuri suteikė jai galimybę mokytis iš patirties ir laikui bėgant pagerinti savo programų kokybę. Šis procesas davė naudingų rezultatų, nors tam tikrais atvejais jais nebuvo galima laiku pasinaudoti, o kitais atvejais nebuvo atsižvelgta į naudingas rekomendacijas. Ataskaitose daugiausia dėmesio buvo skiriama veiklai, o ne rezultatams.

Remiantis nustatytais faktais, Audito Rūmai rekomenduoja EIVT ir Komisijai:

  • ateityje kurti regionines programas taip, kad būtų galima tikėtis, jog jomis bus užtikrinta tikroji regioninė dimensija;

  • visą teikiamą pagalbą sutelkti į nedidelį sektorių skaičių;

  • įdiegti visų administracinių išlaidų, patiriamų teikiant pagalbą vystymuisi, apskaičiavimo ir ataskaitų teikimo sistemą;

  • visoms ir toliau tebevykdomoms paramos biudžetui programoms nustatyti ir taikyti griežtas ir objektyviai patikrinimas sąlygas, visų pirma skiriant pakankamai dėmesio kovos su korupcija mechanizmų rėmimui;

  • atsižvelgiant į įgytą patirtį ir besikeičiančias aplinkybes, pagerinti programos koncepciją ir įgyvendinimą;

  • teikti ataskaitas apie rezultatus ir poveikį tokiu būdu, kad būtų galima juos palyginti su planais ir tikslais.


Side Bar