Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

LEHDISTÖTIEDOTE

ECA/14/03

Luxemburg, 14. tammikuuta 2014

EU:n tarkastajat: Keski-Aasialle suunnattava EU:n tuki on suunniteltu hyvin, mutta tuen täytäntöönpano on hidasta ja vaihtelevaa

Euroopan tilintarkastustuomioistuin on tänään julkaissut erityiskertomuksen nro 13/2013 ”EU:n kehitysapu Keski-Aasialle”. Tilintarkastustuomioistuin arvioi, kuinka komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto suunnittelivat ja hallinnoivat Keski-Aasian tasavalloille (Kazakstan, Kirgisia, Tadžikistan, Turkmenistan ja Uzbekistan) vuosina 2007–2012 annettua kehitysapua.

Tarkastuksessa ilmeni, että komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto toimivat merkittävällä tavalla haastavissa olosuhteissa suunnitellakseen ja pannakseen ohjelman täytäntöön. Tuen suunnittelu ja jakaminen tapahtuivatkin yleisesti ottaen asianmukaisesti, mutta täytäntöönpano oli hidasta ja vaihtelevaa.

Komissio keskusteli painopisteistä kumppanimaiden kanssa ja pyrki sovittamaan menosuunnitelmansa kansallisten painopisteiden mukaan siten, että tuen maantieteellinen jako kuvastaisi alueiden suhteellista vaurautta. Kaikki EU:n tuettavaksi valitut hankkeet edistivät alueellisessa strategia-asiakirjassa vahvistettujen laajojen tavoitteiden saavuttamista. Komissio kuitenkin antoi apua useammille aloille kuin parhaiden käytäntöjen mukainen toimintatapa sallisi.

Komissio hyödynsi useita erilaisia tuen toimittamistapoja pannessaan suunnitelmiaan täytäntöön. Niitä olivat muun muassa suuri määrä pienimuotoisia hankkeita, mistä aiheutui suurempi hallinnollinen rasitus edustustoille. Ohjelman hallinnointia vaikeutti myös se, että käytössä oli useita erilaisia rahoitusvälineitä ja monenlaisia raportointi- ja yhteydenpitolinjoja. Oli näin ollen vaikea määrittää, kuinka paljon varoja EU oli käyttänyt kullakin toiminnanalalla ja kussakin Keski-Aasian maassa. Komissio ei ole myöskään yrittänyt arvioida Keski-Aasiaa koskevan kehitysapuohjelmansa hallinnollisia kokonaiskuluja.

Komissio olisi voinut – ja sen olisi pitänyt – hallinnoida Tadžikistania ja Kirgisiaa koskevia talousarviotukiohjelmiaan tiukemmin ja kytkeä niihin erityisiä korruption vastaisia toimenpiteitä. Maksupäätökset perustuivat saavutetun edistyksen sijaan siihen, että kumppanimaat olivat sitoutuneet uudistuksiin.

Täytäntöönpano oli kaikkialla hidasta, vaikka siinä esiintyikin toisinaan merkittävää vaihtelua. Alueelliset ohjelmat eivät olleet aidosti alueellisia: merkittävä osa koostui pelkistä ’useita maita koskevista osioista’, jotka olivat jokaisen kumppanimaan käytettävissä erikseen. Komissio järjesti puitteet, joissa oli mahdollista hyödyntää kokemuksia ja parantaa ohjelmia ajan mittaan. Prosessi tuotti hyödyllisiä tuloksia, vaikka eräissä tapauksissa tulokset eivät aina olleet saatavilla ajoissa ja toisissa tapauksissa ei otettu huomioon hyödyllisiä suosituksia. Hankeraportoinnissa keskityttiin pikemminkin toimintaan kuin tuloksiin.

Tilintarkastustuomioistuin suosittaa havaintojensa perusteella, että komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon olisi

  • suunniteltava tulevat alueelliset ohjelmat siten, että niistä todennäköisesti tulee aidosti alueellisia

  • keskitettävä tuki kokonaisuudessaan pienelle joukolle aloja

  • perustettava järjestelmä, jonka avulla voidaan laskea kehitysavun hallinnolliset kokonaiskulut ja raportoida niistä

  • määritettävä jatkettavia talousarviotukiohjelmia varten vakaat ja objektiivisesti todennettavissa olevat ehdot ja sovellettava niitä, sekä kiinnitettävä riittävästi huomiota korruptiontorjuntamekanismien tukemiseen

  • parannettava ohjelmien suunnittelua ja tuen toimittamistapoja ottaen huomioon kertyneet kokemukset sekä muuttuvat olosuhteet

  • raportoitava tuloksista ja vaikutuksista siten, että niitä voidaan verrata suunnitelmiin ja tavoitteisiin.


Side Bar