Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROOPA KONTROLLIKODA

PRESSITEADE

ECA/14/03

Luxembourg, 14. jaanuar 2014

ELi audiitorite sõnul on ELi abi Kesk-Aasiale hästi kavandatud, kuid abiprogrammi rakendamine on aeglane ja vahelduva tasemega

Euroopa Kontrollikoda avaldas täna eriaruande (nr 13/2013) pealkirjaga „Euroopa Liidu arenguabi Kesk-Aasiale”. Kontrollikoda uuris, kuidas olid komisjon ja Euroopa välisteenistus ajavahemikul 2007–2012 kavandanud ja hallanud arenguabi andmist Kesk-Aasia vabariikidele (Kasahstan, Kõrgõzstan, Tadžikistan, Türkmenistan ja Usbekistan).

Auditiga leiti, et komisjon ja Euroopa välisteenistus tegid keerulistes oludes märkimisväärseid jõupingutusi, et programmi kavandada ja ellu viia. Abi kavandamine ja vahendite eraldamine oli üldjoontes rahuldav, kuid programmi rakendamine oli aeglane ja vahelduva tasemega.

Komisjon arutas partnerriikidega prioriteete ja püüdis joondada oma rahastamiskavad riiklike prioriteetide järgi, võttes abi geograafilisel jaotamisel arvesse piirkondade erinevat jõukusastet. Kõik ELi toetust saanud projektid panustasid piirkonnastrateegia dokumendis seatud üldeesmärkide saavutamisse. Komisjon andis abi siiski suuremale hulgale valdkondadele, kui parim tava ette näeb.

Komisjon kasutas rahastamiskavade rakendamisel erinevaid abi osutamise viise. Seejuures kasutas ta suurt hulka väikeprojekte, mis suurendas delegatsioonide halduskoormust. Programmi haldamise muutis keeruliseks ka sellega seotud rahastamisvahendite arvukus ja mitmed eri aruandlusahelad, mis raskendavad ülevaate saamist sellest, kui palju EL valdkonniti ja riigiti Kesk-Aasiale raha on eraldanud. Lisaks ei ole komisjon püüdnud kokku arvutada Kesk-Aasiale antava arenguabi programmi üldisi halduskulusid.

Komisjon oleks saanud olla ja pidanud olema Tadžikistanis ja Kõrgõzstanis eelarvetoetusprogrammide haldamisel rangem ja siduma need spetsiaalsete korruptsioonivastaste meetmetega. Väljamakseotsused tuginesid pigem partnerriikide antud lubadusele reformid ellu viia kui saavutatud edusammudele.

Rakendamine oli üldjoontes aeglane, kuigi selle tasemes esinesid mõned olulised erinevused. Piirkondlike programmidega ei saavutatud tõelist piirkondlikku mõõdet; olulise osa moodustasid lihtsalt mitut riiki hõlmavad vahendid, mis on kättesaadavad igale partnerriigile eraldi. Komisjon kehtestas korra, mille alusel saadud kogemustest õppida ja oma programme aja jooksul parandada. See protsess andis kasulikke tulemusi, kuigi osadel juhtudel polnud tulemused alati õigeaegselt kättesaadavad ja teistel juhtudel kasulikke soovitusi ei rakendatud. Komisjoni aruanded keskendusid pigem tegevusele kui tulemustele.

Oma leidudele tuginedes soovitab kontrollikoda Euroopa välisteenistusel ja komisjonil:

  • kavandada tulevasi piirkondlikke programme nii, et need saavutaksid tõelise piirkondliku mõõtme;

  • keskendada kogu abi väikesele arvule valdkondadele;

  • kehtestada arenguabi osutamisega seotud halduskulude kogusumma arvutus- ja aruandlussüsteem;

  • määrata iga eelarvetoetusprogrammi jätkamiseks ranged ning objektiivselt kontrollitavad tingimused ja neid rakendada, pöörates eelkõige piisavat tähelepanu korruptsioonivastaste mehhanismide toetamisele;

  • parandada programmi kavandamist ja rakendamist, võttes arvesse saadud kogemusi ja muutuvaid olusid;

  • anda aru tulemustest ja mõjust viisil, mis võimaldaks neid võrrelda kavade ja eesmärkidega.


Side Bar