Navigation path

Left navigation

Additional tools


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ECA/14/03

Λουξεμβούργο 14 Iανουαρίου 2014

Η βοήθεια της ΕΕ στην Κεντρική Ασία είναι καλώς σχεδιασμένη, ωστόσο η υλοποίησή της είναι αργή και παρουσιάζει αποκλίσεις, δηλώνουν οι ελεγκτές της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) δημοσίευσε σήμερα την ειδική έκθεση (13/2013) με τίτλο «Αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ στην Κεντρική Ασία». To ΕΕΣ αξιολόγησε τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EΥΕΔ) σχεδίασαν και διαχειρίστηκαν την αναπτυξιακή βοήθεια προς τις Δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας (Καζαχστάν, Κιργιζία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν και Ουζμπεκιστάν) κατά την περίοδο 2007-2012.

Με τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες, υπό δύσκολες συνθήκες, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος. Ο σχεδιασμός και η κατανομή της βοήθειας πραγματοποιήθηκαν σε γενικές γραμμές με ικανοποιητικό τρόπο, ωστόσο η υλοποίηση ήταν αργή και με αποκλίσεις.

Η Επιτροπή συζήτησε τις προτεραιότητες με τις χώρες-εταίρους και επεδίωξε να ευθυγραμμίσει τα σχέδια δαπανών της με τις εθνικές προτεραιότητες τους. Για τους σκοπούς της γεωγραφικής κατανομής της βοήθειας ελήφθη υπόψη η σχετική ευημερία των εν λόγω χωρών. Τα έργα που επιλέχθηκαν για στήριξη από την ΕΕ συνέβαλαν στο σύνολό τους στην επίτευξη των γενικών στόχων που καθορίζονται στο έγγραφο περιφερειακής στρατηγικής. Ωστόσο, η Επιτροπή παρείχε βοήθεια σε μεγαλύτερο αριθμό τομέων από αυτόν που υπαγορεύουν οι βέλτιστες πρακτικές.

Η Επιτροπή χρησιμοποίησε διάφορους τρόπους χορήγησης της βοήθειας κατά την υλοποίηση των σχεδίων της. Ο μεγάλος αριθμός έργων μικρής κλίμακας επιβάρυνε διοικητικά ακόμη περισσότερο τις αντιπροσωπείες. Επίσης, η διαχείριση του προγράμματος κατέστη ακόμη περισσότερο δυσχερής λόγω της πληθώρας των χρηματοδοτικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν και της λογοδοσίας σε πολλές και διαφορετικές αρχές, στοιχεία που δυσχεραίνουν τον ακριβή προσδιορισμό των ποσών που δαπάνησε η ΕΕ ανά τομέα και ανά χώρα στην Κεντρική Ασία. Επιπλέον, η Επιτροπή δεν επιχείρησε να αποτιμήσει το συνολικό διοικητικό κόστος του προγράμματος αναπτυξιακής βοήθειας στην Κεντρική Ασία.

Η Επιτροπή θα μπορούσε και έπρεπε να είναι περισσότερο αυστηρή στη διαχείριση των προγραμμάτων δημοσιονομικής στήριξης στο Τατζικιστάν και την Κιργιζία και να τα έχει συνδέσει με συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Οι αποφάσεις εκταμίευσης βασίζονταν στις δεσμεύσεις των χωρών-εταίρων ότι θα προβούν σε μεταρρυθμίσεις και όχι στην επιτευχθείσα πρόοδο.

Η υλοποίηση ήταν σε γενικές γραμμές αργή, μολονότι υπήρξαν ορισμένες σημαντικές αποκλίσεις. Τα περιφερειακά προγράμματα δεν πέτυχαν να αποκτήσουν μια αμιγώς περιφερειακή διάσταση, δεδομένου ότι σημαντικό τμήμα των προγραμμάτων συνίστατο απλώς σε «πολυκρατικές» εγκαταστάσεις διαθέσιμες ξεχωριστά σε κάθε χώρα-εταίρο. Η Επιτροπή καθιέρωσε ρυθμίσεις προκειμένου να αντλήσει διδάγματα από την εμπειρία και να βελτιώσει συν τω χρόνω τα προγράμματά της. Η διαδικασία αυτή απέφερε χρήσιμα αποτελέσματα, μολονότι σε ορισμένες περιπτώσεις αυτά δεν ήταν εγκαίρως διαθέσιμα και σε άλλες περιπτώσεις δεν ελήφθησαν υπόψη χρήσιμες συστάσεις. Οι εκθέσεις της Επιτροπής επικεντρώθηκαν στις δραστηριότητες και όχι στα αποτελέσματα.

Βάσει των διαπιστώσεών του, το ΕΕΣ συνιστά στην ΕΥΕΔ και την Επιτροπή τα εξής:

  • να σχεδιάσουν τα μελλοντικά περιφερειακά προγράμματα κατά τρόπο ώστε αυτά να μπορέσουν να αποκτήσουν μια αμιγώς περιφερειακή διάσταση,

  • να επικεντρώσουν όλη την παρεχόμενη βοήθεια σε μικρό αριθμό τομέων,

  • να καθορίσουν ένα σύστημα υπολογισμού και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις συνολικές διοικητικές δαπάνες που συνεπάγεται η παροχή της αναπτυξιακής βοήθειας,

  • να καθορίσουν και να εφαρμόσουν ισχυρούς και αντικειμενικά επαληθεύσιμους όρους για τη συνέχιση των προγραμμάτων δημοσιονομικής στήριξης, ιδίως δίδοντας επαρκή προσοχή στη στήριξη των μηχανισμών καταπολέμησης της διαφθοράς,

  • να βελτιώσουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα από το παρελθόν και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες,

  • να καταρτίζουν εκθέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο, κατά τρόπο που να καθιστά εφικτή τη σύγκριση με τα σχέδια και τους στόχους.


Side Bar