Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

TISKOVÁ ZPRÁVA

ECA /14/03

Lucemburk 14. ledna 2014

Pomoc EU pro Střední Asii je dobře naplánována, ale její realizace je pomalá a vykazuje výkyvy, uvádějí auditoři EU

Evropský účetní dvůr (EÚD) dnes zveřejnil zvláštní zprávu (č. 13/2013) nazvanou „Rozvojová pomoc EU pro Střední Asii“. EÚD zkoumal, jak Komise a Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) naplánovaly a řídily rozvojovou pomoc středoasijským republikám (Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu) v období 2007–2012.

Z auditu vyplynulo, že Komise a ESVČ vyvinuly značné úsilí, a to za obtížných okolností, aby tento program naplánovaly a realizovaly. Výsledkem bylo obecně uspokojivé plánování a rozdělení pomoci, její realizace však byla pomalá a vykazovala výkyvy.

Komise diskutovala o prioritách s partnerskými zeměmi a snažila se uvést své výdajové plány do souladu s jejich národními prioritami, přičemž geografické rozdělení pomoci zohledňovalo relativní prosperitu. Všechny projekty, které byly vybrány a byla jim poskytnuta podpora EU, přispěly k plnění širších cílů uvedených v regionálním strategickém dokumentu. Komise však poskytla podporu většímu počtu odvětví, než odpovídá osvědčené praxi.

Komise použila při provádění svých plánů řadu způsobů realizace. Zahrnula i velký počet malých projektů, které pro delegace představovaly větší administrativní zátěž. Řízení programu ztěžovala i široká řada používaných finančních nástrojů a četné hierarchické struktury, kvůli kterým bylo obtížné stanovit, kolik EU vydala na jednotlivá odvětví a jednotlivé středoasijské země. Komise se navíc celkové správní náklady na program rozvojové pomoci ve Střední Asii nepokusila odhadnout.

Komise mohla a měla být při řízení programů rozpočtové podpory v Tádžikistánu a Kyrgyzstánu přísnější a spojit je s konkrétními protikorupčními opatřeními. Rozhodnutí o úhradách se spíše než na dosaženém pokroku zakládala na závazku partnerských zemí pokračovat v reformách.

Realizace byla celkově pomalá, i když s výraznými výkyvy. Regionální programy neměly skutečně regionální rozměr. Jejich významná část sestávala z pouhých nástrojů určených několika zemím, které partnerské země mohly individuálně využívat. Komise nastavila mechanismy, jež jí umožňují učit se ze zkušeností a postupně programy zlepšovat. Tento postup přinesl užitečné výsledky, i když v některých případech nebyly tyto výsledky k dispozici v příhodnou dobu. V jiných případech nebyla užitečná doporučení zohledněna. Zprávy Komise se zaměřovaly spíše na činnosti než na výsledky.

Na základě svých zjištění Účetní dvůr doporučuje Komisi a ESVČ následující:

  • koncipovat případné budoucí regionální programy tak, aby bylo pravděpodobné, že skutečně budou mít regionální rozměr;

  • soustředit veškerou poskytovanou pomoc na malý počet odvětví;

  • nastavit systém pro výpočet a vykazování celkových správních nákladů souvisejících s poskytováním rozvojové pomoci;

  • definovat a uplatňovat náročné a objektivně ověřitelné podmínky pro jakékoliv trvalé programy rozpočtové podpory, a zejména věnovat dostatečnou pozornost protikorupčním mechanismům;

  • ve světle získaných zkušeností a měnících se okolností zlepšovat koncepci a realizaci programů;

  • podávat zprávy o výsledcích a dopadu způsobem, který umožňuje srovnání s plány a cíli.


Side Bar