Navigation path

Left navigation

Additional tools


ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

ECA/14/03

Люксембург, 14 януари 2014 г.

Според одиторите на ЕС помощта от ЕС за Централна Азия е планирана добре, но изпълнението е бавно и с променливо качество

Днес Европейската сметна палата (ЕСП) публикува нов Специален доклад (№ 13/2013), озаглавен „Помощ за развитие от Европейския съюз за Централна Азия“. ЕСП извърши оценка на това как Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) са планирали и управлявали помощта за развитие за Централноазиатските републики (Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) в периода 2007—2012 г.

Одитът установи, че Комисията и ЕСВД, работейки в трудни условия, са положили сериозни усилия да планират и изпълнят програмата. В резултат на това планирането и отпускането на помощта като цяло са задоволителни, но изпълнението е бавно и с променливо качество.

Комисията е обсъдила приоритетите с държавите партньори и се е стремила да съгласува своите разходни планове с националните им приоритети. При географското разпределение на помощта е взет предвид относителният икономически просперитет. Всички проекти, избрани за подпомагане от ЕС, са допринесли за постигане на широкообхватните цели, определени в документа за регионална стратегия. Комисията обаче е предоставила помощ за по-голям брой сектори, отколкото е обичайно при добрите практики.

При изпълнението на плановете си Комисията е използвала различни начини за предоставяне на помощта. Това включва финансирането на голям брой малки проекти, което е създало по-голяма административна тежест за делегациите. Управлението на програмата е затруднено и от многообразието на прилаганите финансови инструменти и начини за отчитане, което прави по-трудно да се определи размера на средствата, изразходвани от ЕС по сектори и по държави в Централна Азия. Освен това Комисията не се е опитала да оцени общите административни разходи, свързани с нейната програма за помощ за развитие за Централна Азия.

Комисията може и трябва да извършва по-строго управление на своите програми за бюджетна подкрепа в Таджикистан и Киргизстан и да ги обвърже с конкретни мерки за борба с корупцията. Решенията за изплащане на средствата се основават върху поетите от държавите партньори ангажименти за извършване на реформи, а не върху постигнатия напредък.

Като цяло изпълнението е бавно, въпреки че съществуват значителни разлики в това отношение. Регионалните програми не са постигнали реално регионално измерение. Голяма част от тях се състоят само от многонационални инструменти, от които може да се ползва всяка отделна държава партньор. Комисията е установила механизми, които да ѝ позволят да използва натрупания опит и да подобри своите програми с течение на времето. По този начин са постигнати полезни резултати, въпреки че в някои случаи те невинаги са били реализирани навреме, а в други случаи не са били спазени ценни препоръки. Докладите на Комисията се акцентират по-скоро върху дейностите, отколкото върху резултатите.

Въз основа на своите констатации, ЕСП препоръчва на ЕСВД и на Комисията да:

  • разработват бъдещите регионални програми по такъв начин, че да се увеличи вероятността те да постигнат реален регионален ефект;

  • концентрират цялата предоставена помощ върху малък брой сектори;

  • въведат система за изчисляване и отчитане на общите административни разходи, свързани с предоставянето на помощта за развитие;

  • определят и прилагат солидни и подлежащи на обективна проверка изисквания за всички бъдещи програми за бюджетна подкрепа, по-специално като обръщат достатъчно внимание на подпомагането на механизмите за борба с корупцията;

  • подобрят модела и изпълнението на програмите въз основа на натрупания опит и променящите се обстоятелства;

  • отчитат резултатите и въздействието по такъв начин, че да бъде възможно сравнение с плановете и поставените цели.


Side Bar