Navigation path

Left navigation

Additional tools

ECA/14/32
Luksemburg, 3 lipca 2014 r.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRASY

Kontrola UE: Czy Komisja w sposób skuteczny zarządzała włączeniem wsparcia powiązanego z produkcją do systemu płatności jednolitych?

Sprawozdania specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego publikowane są przez cały rok i przedstawiają wyniki kontroli wybranych obszarów działalności UE lub kwestii związanych z zarządzaniem.

W sprawozdaniu specjalnym nr 8/2014 zatytułowanym „Czy Komisja w sposób skuteczny zarządzała włączeniem wsparcia powiązanego z produkcją do systemu płatności jednolitych” oceniono sposób, w jaki Komisja zarządzała włączeniem wsparcia UE powiązanego z konkretną wielkością produkcji rolnej (np. z powierzchnią uprawianych gruntów lub liczbą hodowanych zwierząt) do systemu płatności jednolitych (SPJ) w następstwie oceny funkcjonowania wspólnej polityki rolnej (WPR) przeprowadzonej w 2008 r. W szczególności Trybunał zbadał, czy Komisja odpowiednio nadzorowała i weryfikowała obliczenie uprawnień do płatności w państwach członkowskich, czy przepisy państw członkowskich były zgodne z warunkami i zasadami określonymi w prawodawstwie UE oraz czy właściwe organy wdrożyły skuteczne kontrole zapewniające poprawne obliczenie i przydział uprawnień do płatności.

Najważniejsze wnioski i zalecenia sformułowane w sprawozdaniu przedstawi Pan Augustyn Kubik (PL), członek Trybunału odpowiedzialny za sprawozdanie.


TERMIN środa, 9 lipca 2014 r., godz. 10:30

MIEJSCE The RESIDENCE PALACE – International Press Centre
SALA MAALBEEK
155, rue de la Loi, 1040 Bruksela – Belgia

Podczas spotkania udostępniony zostanie PAKIET PRASOWY, składający się ze sprawozdania specjalnego i komunikatu prasowego. Sprawozdanie specjalne zostanie opublikowane na stronie internetowej Trybunału (www.eca.europa.eu) w 23 językach urzędowych UE.

Spotkanie będzie transmitowane na żywo w serwisie EbS pod następującym adresem internetowym: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1. Podczas transmisji można nadsyłać pytania za pośrednictwem serwisu Twitter @EUAuditorsECA. Tłumaczenie ustne zostanie zapewnione w językach francuskim i angielskim.


Side Bar