Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressmeddelande

ECA/14/30
Luxemburg den 2 juli 2014

Den europeiska banktillsynen tar form, säger EU:s revisorer

    I en rapport som offentliggörs i dag konstaterar Europeiska revisionsrätten att kommissionens reform av lagstiftningen för banksektorn och inrättandet av Europeiska bankmyndigheten var ett viktigt första steg i reaktionen på finanskrisen. Europeiska bankmyndigheten har tillhandahållit de första delarna av ett nytt regelverk och ett nytt tillsynssystem för banksektorn med de resurser som finns och med begränsade rättsliga befogenheter. Men revisionsrätten konstaterade brister i den gränsöverskridande banktillsynen, bedömningen av EU-bankers motståndskraft och främjandet av konsumentskydd.

”Finanskrisen sände chockvågor genom EU:s hela banksektor, vilket ledde till en ekonomisk kris och statsskuldkris, och EU agerade för att stabilisera den”, uppgav Milan Martin Cvikl, den ledamot vid revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Men Europeiska bankmyndigheten har inte befogenhet att fatta eller verkställa beslut om konvergens i tillsynen och hade ett begränsat rättsligt mandat och otillräckligt med personal för att genomföra 2011 års stresstest. I och med överenskommelsen om en gemensam tillsynsmekanism och andra delar av bankunionen är flera viktiga verksamheter nu på gång.”

Med anledning av den finansiella och ekonomiska krisen vidtogs nödåtgärder i ett försök att återställa förtroendet för finansinstitut, som senare åtföljdes av reglerings- och tillsynsreformer. Revisionsrätten granskade detta och koncentrerade sig på perioden från 2011 till början av 2013. Den konstaterade att kommissionen och Europeiska bankmyndigheten reagerade på finanskrisen med en omfattande plan för reglering. Men det fanns inte tillräckligt med tid för samråd med intressenter och det gjordes ingen sektorsövergripande konsekvensanalys.

Europeiska bankmyndigheten bidrog till att förbättra den gränsöverskridande banktillsynen som kontaktpunkt för och samordnare av de nationella tillsynsmyndigheternas arbete. Men den löpande tillsynen över bankerna utövades av de nationella tillsynsmyndigheterna, och Europeiska bankmyndigheten hade inte direkt tillträde till finansinstituten. Konvergensen i tillsynen via tillsynskollegierna var begränsad och kollegierna ägnade alltför mycket tid åt att diskutera förfaranden i stället för att inrikta sig på risker. Europeiska bankmyndigheten saknar befogenhet att fatta eller verkställa beslut om konvergens i tillsynen och lösa tvister mellan nationella tillsynsmyndigheter.

Europeiska bankmyndigheten hade ett begränsat rättsligt mandat och begränsade personalresurser för att genomföra 2011 års stresstest, som genomfördes utan en finansiell skyddsmekanism på EU-nivå. Stresstestet var visserligen till hjälp när det gällde att påbörja rekapitaliseringen av många banker, men har också visat hur begränsade sådana övningar är när de inte kombineras med en bedömning av kvaliteten på tillgångsportföljen.

EU:s revisorer lämnar en rad rekommendationer som syftar till att göra tillsynskollegierna effektivare, stresstesterna mer tillförlitliga och garantera en framgångsrik bankunion och en ändamålsenlig banktillsyn.

Meddelande till redaktörerna:

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av utvalda revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU.

I särskild rapport nr 5/2014 Den europeiska banktillsynen tar form – EBA och den föränderliga kontexten undersökte revisionsrätten om kommissionen och Europeiska bankmyndigheten (EBA) på ett tillfredsställande sätt fullgjorde sitt ansvar att införa nya rutiner för systemet för reglering och tillsyn av banksektorn och undersöka hur väl dessa nya rutiner fungerade.

    Revisionsrätten konstaterade att kommissionen och EBA reagerade på finanskrisen med en omfattande plan för reglering. Kommissionen har i regel varit snabb med att utarbeta förslag till lagstiftning för banksektorn. Men de snäva tidsfristerna, som beror på globala avtal i G20 och Baselkommittén och förseningar i politiska förhandlingar, har gjort att externa intressenter fått mindre tid till att ge input via offentligt samråd. Vidare har det lett till att EBA fått korta tidsfrister för att utarbeta tekniska standarder och myndigheten har inte kunnat kommentera mandaten och tidpunkten i lagstiftningsprocessen på ett systematiskt sätt. Trots att många lagstiftningsförslag har lagts fram på senare år (och andra för närvarande håller på att beredas) har det inte gjorts någon sektorsövergripande bedömning av hela förslagspaketets effekter.

EBA har bidragit till att förbättra den gränsöverskridande banktillsynen som kontaktpunkt för och samordnare av de nationella tillsynsmyndigheternas arbete. Men EBA:s roll i banktillsynsuppgifterna har varit begränsad på många områden. Den löpande banktillsynen är fortfarande de nationella tillsynsmyndigheternas ansvar och EBA utövar ingen direkt tillsyn över finansinstitut. Konvergensen i tillsynen via tillsynskollegierna är begränsad, och kollegierna ägnade alltför mycket tid åt att diskutera förfaranden i stället för att inrikta sig på risker.

EBA saknar befogenhet att fatta eller verkställa beslut om konvergens i tillsynen och lösa tvister mellan nationella tillsynsmyndigheter. EBA har gjort stora ansträngningar för att lösa tvister mellan nationella tillsynsmyndigheter, men har begränsade rättsliga befogenheter vad gäller medling. EBA hade rollen som kontaktpunkt för och samordnare av 2011 års stresstest, men hade varken den personal eller det mandat som krävs för att kunna garantera ett tillförlitligt stresstest. Dessutom genomfördes stresstestet utan en finansiell skyddsmekanism på EU-nivå. Stresstestet 2011 var visserligen till hjälp när det gällde att påbörja rekapitaliseringen av många banker, men det har också visat hur begränsade sådana övningar är när de inte kombineras med en bedömning av kvaliteten på tillgångsportföljen.

    Från och med hösten 2014 kommer Europeiska centralbanken (ECB) att ha befogenhet att utöva tillsyn över banksektorn i alla medlemsstater i euroområdet och andra medlemsstater som önskar delta. Denna gemensamma tillsynsmekanism (SSM) kommer att medföra samarbete mellan ECB och de nationella tillsynsmyndigheterna, där ECB ansvarar för hur den gemensamma tillsynsmekanismen fungerar på ett övergripande plan. I sin lagstiftande roll har EBA ett mandat att utveckla tekniska standarder och skulle på ett värdefullt sätt kunna använda sina expertkunskaper för att fortsätta med denna uppgift. Men man kan fråga sig vilken roll EBA ska ha i framtiden i tillsynen över banker eftersom den är begränsad till att samordna och underlätta de nationella tillsynsmyndigheternas arbete, och den saknar befogenhet att påtvinga dessa myndigheter särskilda beslut. Det leder till att det finns en risk för osäkerhet beträffande roller och ansvarsområden och för överlappning mellan EBA och ECB.

I sina rekommendationer anser revisionsrätten bland annat att en lyckad banktillsyn i EU förutsätter en tydlig fördelning av roller och ansvarsskyldighet mellan EBA, ECB och de nationella tillsynsmyndigheterna, både dem inom och utanför den gemensamma tillsynsmekanismen. För att undvika risken för överlappande uppgifter och otydlig ansvarsfördelning på vissa områden mellan ECB, de nationella tillsynsmyndigheterna och EBA rekommenderar revisionsrätten att roller och ansvarsområden förtydligas närmare i lagstiftning eller samförståndsavtal. Revisionsrätten rekommenderar även att förfaranden införs som garanterar ett nära och tätt samarbete och informationsutbyte mellan de olika organen och att man är extra uppmärksam under övergångsperioden innan den gemensamma tillsynsmekanismen har inrättats helt och hållet.

En kort videointervju med den ledamot vid revisionsrätten som ansvarar för rapporten finns på https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA


Side Bar