Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa

ECA/14/30
Luxemburg 2. júla 2014

Európsky bankový dohľad nadobúda formu, konštatujú audítori EÚ

    Zo správy, ktorú dnes uverejnil Európsky dvor audítorov, vyplýva, že reforma právnych predpisov o bankovom sektore, ktorú zaviedla Komisia, ako aj vytvorenie Európskeho orgánu pre bankovníctvo boli dôležitými prvými krokmi v rámci reakcie na finančnú krízu. Európsky organ pre bankovníctvo poskytol prvky nového systému regulácie a dohľadu pre bankový sektor v rámci jeho zdrojov a obmedzených zákonných právomocí. Zistili sa však nedostatky, pokiaľ ide o cezhraničný bankový dohľad, hodnotenie odolnosti bánk EÚ a presadzovanie ochrany spotrebiteľa.

„Finančná kríza otriasla celým bankovým sektorom EÚ, mala za následok hospodársku krízu a štátny dlh a EÚ konala v snahe stabilizovať situáciu“, uviedol Milan Martin Cvikl, člen EDA zodpovedný za túto správu, „Európskemu orgánu pre bankovníctvo však chýba autorita pri prijímaní alebo presadzovaní rozhodnutí o zbližovaní v oblasti dohľadu a mal obmedzený zákonný mandát a počet zamestnancov na vykonanie stresového testu v roku 2011. Teraz s dohodou o jednotnom mechanizme dohľadu a iných prvkoch bankovej únie prebiehajú ďalšie dôležité činnosti.“

V rámci reakcie na finančnú a hospodársku krízu boli prijaté pohotovostné opatrenia s cieľom obnoviť dôveru vo finančné inštitúcie a následne vykonané regulačné reformy a reformy v oblasti dohľadu. Dvor audítorov to preveril, pričom sa zameral na obdobie od roku 2011 do začiatku roka 2013. Zistil, že Komisia a Európsky orgán pre bankovníctvo reagovali na finančnú krízu komplexným regulačným programom. Zainteresované strany však mali k dispozícii obmedzený čas na konzultáciu a nevykonalo sa medziodvetvové posúdenie vplyvu.

Európsky orgán pre bankovníctvo prispel ako sprostredkovateľ a koordinátor práce národných dozorných orgánov k zlepšeniu cezhraničného dohľadu nad bankami. Každodenný dohľad nad bankami však vykonávali národné dozorné orgány (NSA) a Európsky orgán pre bankovníctvo nemal priamy prístup k finančným inštitúciám. Zbližovanie v oblasti dohľadu prostredníctvom kolégií orgánov dohľadu bolo obmedzené a kolégiá strávili príliš veľa času skôr diskutovaním o postupoch než orientovaním sa na riziká. Európskemu orgánu pre bankovníctvo chýba autorita pri prijímaní alebo presadzovaní rozhodnutí o zbližovaní v oblasti dohľadu a riešení sporov medzi NSA.

Európsky orgán pre bankovníctvo mal obmedzený zákonný mandát a počet zamestnancov na vykonávanie stresových testov v roku 2011 bez zaistenia finančnej poistky na úrovni EÚ. Hoci boli stresové testy nápomocné na začiatku rekapitalizácie veľkého počtu bánk, odhalili tiež obmedzenia stresových testov v prípade, že nie sú kombinované s hodnotením kvality portfólia aktív.

Audítori EÚ predkladajú súbor odporúčaní zameraných na zvýšenie účinnosti kolégií orgánov dohľadu, spoľahlivosti bankových stresových testov a zabezpečenie úspešnej bankovej únie a účinného bankového dohľadu.

Poznámky pre vydavateľov:

Osobitné správy Európskeho dvora audítorov (EDA) sa uverejňujú v priebehu celého roka a prezentujú výsledky vybraných auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia.

V tejto osobitnej správe (č. 5/2014) s názvom „Európsky bankový dohľad nadobúda formu – Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) a jeho meniaci sa kontext“ sa hodnotilo, či Komisia a Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) uspokojivo splnili svoje povinnosti pri zavádzaní nových opatrení týkajúcich sa systému regulácie bankového sektora a dohľadu nad ním, ako aj skúmalo, aká bola miera úspešnosti týchto nových opatrení.

    EDA zistil, že Komisia a EBA reagovali na finančnú krízu rozsiahlym regulačným programom. Vo všeobecnosti Komisia vypracovala právne predpisy týkajúce sa bankového sektora načas. Prísne lehoty vyplývajúce z globálnych dohôd v rámci G20 a Bazilejského výboru a oneskorené politické rokovania však viedli k obmedzeniu času, ktorý mali externé zainteresované strany k dispozícii na to, aby poskytli príspevok prostredníctvom verejnej konzultácie. Navyše to viedlo ku krátkym lehotám, ktoré mal EBA na vypracovanie technických predpisov, a EBA sa nemohol systematicky vyjadrovať k mandátom a včasnosti legislatívneho procesu. Hoci sa v posledných rokoch vypracovali mnohé legislatívne návrhy (a ďalšie sa v súčasnosti pripravujú), nevykonalo sa medziodvetvové posúdenie vplyvu celého balíka návrhov.

EBA prispel ako sprostredkovateľ a koordinátor práce národných dozorných orgánov (NSA) k zlepšeniu cezhraničného dohľadu nad bankami. Jeho úloha v rámci úloh bankového dohľadu však bola v mnohých oblastiach obmedzená. Každodenný dohľad nad bankami ostáva v kompetencii NSA a EBA nevykonáva priamy dohľad nad finančnými inštitúciami. Zbližovanie v oblasti dohľadu prostredníctvom kolégií orgánov dohľadu je obmedzené a kolégiá strávili príliš veľa času skôr diskutovaním o postupoch než orientovaním sa na riziká.

Orgánu EBA chýba autorita pri prijímaní alebo presadzovaní rozhodnutí o zbližovaní v oblasti dohľadu a riešení sporov medzi NSA. Hoci EBA vyvinul značné úsilie s cieľom vyriešiť spory medzi NSA, má obmedzené právomoci v oblasti mediácie. EBA zohrával úlohu pri uľahčovaní a koordinovaní stresového testu vykonaného v roku 2011, no nemal dostatočný počet zamestnancov ani potrebný mandát na zabezpečenie spoľahlivosti stresového testu. Okrem toho sa stresový test vykonal bez zaistenia finančnej poistky na úrovni EÚ. Hoci bol stresový test vykonaný v roku 2011 nápomocný na začiatku rekapitalizácie veľkého počtu bánk, odhalil tiež obmedzenia stresových testov v prípade, že nie sú kombinované s hodnotením kvality portfólia aktív.

    Od jesene 2014 bude Európska centrálna banka (ECB) oprávnená vykonávať dohľad nad bankovým sektorom vo všetkých členských štátoch eurozóny a v ďalších členských štátoch, ktoré vyjadria záujem o účasť. Jednotný mechanizmus dohľadu (SSM) si bude vyžadovať spoluprácu medzi ECB a NSA, pričom za celkové fungovanie SSM bude zodpovedať ECB. V rámci svojej regulačnej úlohy má EBA právomoc vypracovávať technické predpisy a mohol by užitočne využiť svoje odborné znalosti s cieľom naďalej plniť túto úlohu. Vyvstávajú však otázky v súvislosti s jeho budúcou úlohou v oblasti dohľadu nad bankami, keďže jeho úloha je obmedzená na koordinovanie a uľahčovanie práce NSA a chýba mu právomoc ukladať NSA osobitné rozhodnutia. V dôsledku toho hrozí nejasnosť úloh a povinností EBA a ECB a ich prekrývanie.

V rámci súboru odporúčaní sa Dvor audítorov domnieva, že úspešný bankový dohľad v celej EÚ si vyžaduje jasné oddelenie úloh a povinností EBA, ECB a NSA, a to v rámci SSM i mimo neho. S cieľom vyhnúť sa riziku prekrývania úloh a nejasnému stanoveniu povinností v niektorých oblastiach medzi ECB, NSA a EBA audítori Dvora audítorov odporúčajú, aby sa ich úlohy a povinnosti ďalej objasnili v právnych predpisoch alebo v memorande o porozumení. Dvor audítorov tiež odporúča, aby sa zaviedli postupy na zabezpečenie úzkej a častej spolupráce a výmeny informácií medzi jednotlivými orgánmi a aby sa venovala osobitná pozornosť prechodnému obdobiu pred úplným zavedením SSM.

Krátky videorozhovor s členom Dvora audítorov zodpovedným za túto správu nájdete na: https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA.


Side Bar