Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pranešimas spaudai

ECA/14/30
Liuksemburgas, 2014 m. liepos 2 d.

Europos bankininkystės priežiūra įgauna formą, – teigia ES auditoriai

Šiandien Europos Audito Rūmų paskelbtoje ataskaitoje nurodyta, kad Komisijos bankininkystės sektoriaus teisės aktų reforma ir Europos bankininkystės institucijos įsteigimas buvo svarbūs pirmieji veiksmai reaguojant į finansų krizę. Ribojama turimų išteklių ir siaurų teisinių galių Europos bankininkystės institucija įdiegė pirmuosius naujos bankų sektoriaus reguliavimo ir priežiūros sistemos elementus. Tačiau buvo nustatyta trūkumų, susijusių su tarpvalstybine bankininkystės priežiūra, ES bankų atsparumo vertinimu ir vartotojų apsaugos skatinimu.

„Finansų krizės banga nusirito per ES bankininkystės sektorių ir sukėlė ekonominę ir valstybės skolos krizę, – pasakė už ataskaitą atsakingas Audito Rūmų narys Milan Martin Cvikl. – Tačiau Europos bankininkystės institucijai trūksta įgaliojimų priimti sprendimus dėl priežiūros konvergencijos arba užtikrinti jų vykdymą, ir ji turėjo ribotus teisinius įgaliojimus ir personalą, kad galėtų vykdyti 2011 m. testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Dabar, kai yra sutarta dėl bendro priežiūros mechanizmo ir kitų bankų sąjungos elementų, toliau tęsiama kita svarbi veikla.“

Reaguojant į finansų ir ekonominę krizę, buvo imtasi skubių veiksmų siekiant atkurti pasitikėjimą finansų įstaigomis, vėliau buvo imtasi reguliavimo ir priežiūros reformų. Audito Rūmai atliko šių veiksmų peržiūrą daugiausia dėmesio skirdami laikotarpiui nuo 2011 m. iki 2013 m. pradžios. Jie nustatė, kad Komisija ir Europos bankininkystės institucija reagavo į finansų krizę parengdama plačią reguliavimo darbotvarkę. Tačiau buvo mažai laiko skirta konsultacijoms su suinteresuotosiomis šalimis ir nebuvo atliktas tarpsektorinis poveikio vertinimas.

Europos bankininkystės institucija, kaip tarpininkė bei nacionalinių priežiūros institucijų veiklos koordinatorė, padėjo pagerinti bankų tarpvalstybinę priežiūrą. Tačiau, kasdienę bankų priežiūrą atliko nacionalinės priežiūros institucijos ir Europos bankininkystės institucija neturėjo tiesioginės prieigos prie finansų įstaigų. Priežiūros konvergencija pasitelkiant priežiūros institucijų kolegijas, yra ribota, kolegijos, užuot sutelkusios dėmesį į riziką, per daug laiko skiria procedūrų aptarimui. Europos bankininkystės institucija neturi pakankamai įgaliojimų, kad galėtų priimti sprendimus dėl priežiūros konvergencijos ar užtikrinti jų vykdymą ir spręsti NPI ginčus.

Europos bankininkystės institucija turėjo ribotus teisinius įgaliojimus ir personalą, kad galėtų vykdyti 2011 m. testus nepalankiausiomis sąlygomis. Šie testai buvo vykdomi nenustačius finansinio stabilumo stiprinimo priemonių ES lygmeniu. Nors testavimas nepalankiausiomis sąlygomis buvo naudingas inicijuojant daugybės bankų rekapitalizavimą, taip pat išryškėjo, kad šios procedūros yra ribotos, jei jos nesiejamos su turto portfelio kokybės vertinimu.

ES auditoriai pateikė keletą rekomendacijų, skirtų padidinti priežiūros institucijų kolegijų veiksmingumą, testų nepalankiausiomis sąlygomis patikimumą ir užtikrinti sėkmingą bankų sąjungą ir veiksmingą bankų priežiūrą.

Pastabos leidėjams:

Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, susijusių su konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, rezultatus.

Šioje specialiojoje ataskaitoje (Nr. 5/2014), pavadintoje „Europos bankininkystės priežiūros formavimasis – EBI ir jos kintantis kontekstas“, buvo įvertinta, ar Komisija ir Europos bankininkystės institucija (EBI) pakankamai gerai vykdė savo pareigas nustatydamos naują bankininkystės sektoriaus reguliavimo ir priežiūros sistemos tvarką, ir buvo išnagrinėta, kaip sėkmingai veikė ši nauja tvarka.

Audito Rūmai nustatė, kad Komisija ir EBI reagavo į finansų krizę parengdamos plačią reguliavimo darbotvarkę. Komisija iš esmės laiku parengė bankininkystės sektoriaus teisės aktų projektus. Tačiau dėl griežtų terminų, nustatytų atsižvelgiant į G20 ir Bazelio komiteto visuotinius susitarimus, taip pat dėl užsitęsusių politinių derybų sutrumpėjo išorės suinteresuotiesiems subjektams skirtas laikas, per kurį jie turėjo pateikti informaciją viešų konsultacijų metu. Dėl to EBI turėjo nedaug laiko techniniams standartams parengti ir negalėjo sistemingai pateikti pastabų dėl įgaliojimų ir teisėkūros proceso savalaikiškumo. Nors per pastaruosius kelerius metus pateikta daug teisėkūros pasiūlymų (kiti dabar rengiami), nebuvo atliktas tarpsektorinis viso pasiūlymų rinkinio poveikio vertinimas.

EBI, kaip tarpininkė bei nacionalinių priežiūros institucijų (NPI) veiklos koordinatorė, padėjo pagerinti bankų tarpvalstybinę priežiūrą. Tačiau jos vaidmuo vykdant bankininkystės priežiūros užduotis daugelyje sričių buvo ribotas. Kasdienė bankų priežiūra tebėra NPI sritis; be to, EBI nevykdo tiesioginės finansų įstaigų priežiūros. Priežiūros konvergencija pasitelkiant priežiūros institucijų kolegijas, yra ribota, šios kolegijos, užuot sutelkusios dėmesį į riziką, per daug laiko skiria procedūrų aptarimui.

EBI neturi pakankamai įgaliojimų, kad galėtų priimti sprendimus dėl priežiūros konvergencijos arba užtikrinti jų vykdymą ir spręsti NPI ginčus. Nors EBI labai stengėsi išspręsti NPI ginčus, jos teisinės galios tarpininkauti yra ribotos. EBI teko tarpininkės ir koordinatorės vaidmuo atliekant 2011 m. testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, bet ji neturėjo nei darbuotojų, nei įgaliojimų, būtinų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis patikimumui užtikrinti. Be to, testuojama nepalankiausiomis sąlygomis buvo tuo metu, kai ES lygmeniu dar nebuvo nustatyta finansinio stabilumo stiprinimo priemonių. Nors 2011 m. testavimas nepalankiausiomis sąlygomis buvo naudingas inicijuojant daugybės bankų rekapitalizavimą, taip pat išryškėjo, kad šios procedūros yra ribotos, jei jos nesiejamos su turto portfelio kokybės vertinimu.

Nuo 2014 m. rudens Europos Centrinis Bankas (ECB) turės įgaliojimus vykdyti bankininkystės sektoriaus priežiūrą visose euro zonos valstybėse narėse ir kitose dalyvauti norinčiose valstybėse narėse. Šis bendras priežiūros mechanizmas (BPM) apims ECB ir NPI bendradarbiavimą, kurį vykdant ECB bus atsakingas už bendrą BPM veikimą. Atlikdama reguliavimo vaidmenį, EBI turi įgaliojimus rengti techninius standartus ir gali naudingai pasitelkti savo specialistų žinias ir toliau vykdyti šią užduotį. Tačiau kyla klausimų dėl jos būsimo vaidmens vykdant bankų priežiūrą, nes jos vaidmuo apsiriboja NPI veiklos koordinavimu ir tarpininkavimu, ji neturi įgaliojimų NPI atžvilgiu priimti konkrečius sprendimus. Taigi rizikuojama, kad bus neaiškus EBI ir ECB vaidmuo bei atsakomybė ir kad bus dubliuojama jų veikla.

Be kitų rekomendacijų Audito Rūmai mano, kad siekiant užtikrinti sėkmingą bankininkystės priežiūrą ES lygmeniu, turi būti aiškiai atskirti EBI, ECB ir NPI (tiek dalyvaujančių BPM, tiek jame nedalyvaujančių) vaidmenys ir atsakomybė. Norint išvengti ECB, NPI ir EBI užduočių dubliavimo ir neaiškios atsakomybės rizikos kai kuriose srityse, Audito Rūmai rekomenduoja vaidmenis ir atsakomybę dar aiškiau nustatyti teisės aktuose ar susitarimo memorandumuose. Audito Rūmai taip pat rekomenduoja nustatyti procedūras, kuriomis būtų užtikrintas glaudus ir dažnas įvairių įstaigų bendradarbiavimas ir keitimasis informacija, o ypatingą dėmesį reikėtų skirti pereinamajam laikotarpiui iki galutinio BPM sukūrimo.

Trumpą video interviu su už ataskaitą atsakingu Audito Rūmų nariu galima pažiūrėti: https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA.


Side Bar