Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressemeddelelse

ECA/14/30
Luxembourg, den 2. juli 2014

Europæisk banktilsyn tager form, siger EU's revisorer

Af en beretning, som Den Europæiske Revisionsret offentliggør i dag, fremgår det, at Kommissionens reform af banksektorlovgivningen og oprettelsen af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed var vigtige første trin i reaktionen på den finansielle krise. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har inden for rammerne af sine tilgængelige ressourcer og med sine begrænsede retlige beføjelser leveret de første elementer til et nyt regulerings- og tilsynssystem for banksektoren. Der blev dog konstateret mangler i det grænseoverskridende banktilsyn, i vurderingen af EU-bankers modstandsdygtighed og med hensyn til fremme af forbrugerbeskyttelse.

"Den finansielle krise har sendt chokbølger gennem EU's banksektor, hvilket har medført økonomisk krise og statsgældskrise, og EU har handlet for at stabilisere banksektoren", udtaler Milan Martin Cvikl, det medlem af Revisionsretten, som er ansvarligt for beretningen. "Den Europæiske Banktilsynsmyndighed mangler dog beføjelser til at træffe eller håndhæve beslutninger vedrørende tilsynsmæssig konvergens og havde begrænset juridisk mandat og personale til at gennemføre stresstest i 2011. Med aftalen om den fælles tilsynsmekanisme og andre elementer i bankunionen er der nu yderligere vigtige aktiviteter på vej".

Som reaktion på den finansielle og økonomiske krise blev der truffet nødforanstaltninger i et forsøg på at genskabe tilliden til de finansielle institutioner, som senere blev efterfulgt af regulerings- og tilsynsreformer. Retten undersøgte dette med fokus på perioden fra 2011 til begyndelsen af 2013. Retten konstaterede, at Kommissionen og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed reagerede på finanskrisen med en omfattende dagsorden for regulering. Der var imidlertid begrænset tid til høring af interessenter, og der blev ikke gennemført en konsekvensanalyse på tværs af sektorerne.

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har bidraget til at forbedre det grænseoverskridende banktilsyn ved at fungere som formidler og koordinator af de nationale tilsynsmyndigheders arbejde. Det daglige tilsyn med bankerne blev dog udført af de nationale tilsynsmyndigheder (NSA), og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed havde ikke direkte adgang til finansielle institutioner. Den tilsynsmæssige konvergens gennem kollegierne af tilsynsførende var begrænset, og kollegierne brugte for meget tid på at drøfte procedurer i stedet for at fokusere på risici. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed mangler beføjelser til at træffe eller håndhæve beslutninger om tilsynsmæssig konvergens og til at bilægge tvister mellem NSA'er.

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed havde et begrænset retligt mandat og begrænset personale til at gennemføre 2011-stresstestene, der blev gennemført, uden at der var truffet foranstaltninger med henblik på en finansiel "støttemekanisme" på EU-plan. Selv om stresstestene var nyttige med hensyn til at indlede rekapitaliseringen af et stort antal banker, afslørede de også de begrænsninger, som sådanne undersøgelser er forbundet med, når de ikke er kombineret med en vurdering af porteføljekvaliteten. EU's revisorer fremsatte en række anbefalinger med henblik på at øge tilsynskollegiernes effektivitet, fremme pålideligheden af stresstestene af banker og sikre en vellykket bankunion og et effektivt banktilsyn.

Bemærkninger til redaktører:

Den Europæiske Revisionsrets særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne af udvalgte revisioner vedrørende specifikke EU-budgetområder eller forvaltningsspørgsmål.

I denne særberetning (nr. 5/2014) med titlen "Europæisk banktilsyn tager form - EBA og dens ændrede kontekst" vurderede Retten, om Kommissionen og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) havde varetaget deres ansvar på tilfredsstillende vis med hensyn til at indføre nye ordninger for regulering af og tilsyn med banksektoren, og den undersøgte, hvor godt de nye ordninger fungerede.

Retten konstaterede, at Kommissionen og EBA reagerede på finanskrisen med en omfattende dagsorden for regulering. Kommissionen har generelt udarbejdet lovgivningen for banksektoren rettidigt. Imidlertid har de stramme frister, der er fastsat i de verdensomspændende aftaler indgået i G-20 og Baselkomitéen, samt forsinkelserne i de politiske forhandlinger reduceret den tid, der er til rådighed for eksterne interessenter til at give input gennem offentlige høringer. Det har endvidere medført korte frister for EBA til at udarbejde tekniske standarder, og EBA har ikke systematisk haft mulighed for at fremsætte bemærkninger til mandaterne og tidsfristerne i lovgivningsproceduren. Selv om der er fremsat mange lovforslag i de seneste år (og andre er under forberedelse på nuværende tidspunkt), er der ikke blevet gennemført en sektoriel analyse af konsekvenserne af hele pakken af forslag.

EBA har bidraget til at forbedre det grænseoverskridende banktilsyn ved at fungere som formidler og koordinator af de nationale tilsynsmyndigheders arbejde (NSA). Med hensyn til banktilsynsopgaver har EBA dog på mange områder haft en begrænset rolle. Det daglige banktilsyn er fortsat NSA's kompetenceområde, og EBA fører ikke direkte tilsyn med finansielle institutioner. Den tilsynsmæssige konvergens gennem kollegierne af tilsynsførende er begrænset, og disse kollegier brugte for meget tid på at drøfte procedurer i stedet for at fokusere på risici.

EBA mangler beføjelser til at træffe eller håndhæve beslutninger om tilsynsmæssig konvergens og til at bilægge tvister mellem NSA'er. Selv om EBA har gjort en stor indsats for at løse uoverensstemmelserne mellem NSA'er, har den kun begrænsede retlige beføjelser, når det kommer til mægling. EBA havde til opgave at formidle og koordinere stresstesten i 2011, men den havde hverken det personale eller det mandat, der var nødvendigt for at sikre, at stresstesten var pålidelig. Endvidere blev stresstesten gennemført, uden at der var truffet foranstaltninger med henblik på en finansiel "støttemekanisme" på EU-plan. Selv om stresstesten for 2011 var nyttig med hensyn til at indlede rekapitaliseringen af et stort antal banker, afslørede den også de begrænsninger, som sådanne undersøgelser er forbundet med, når de ikke er kombineret med en vurdering af porteføljekvaliteten.

Fra efteråret 2014 vil Den Europæiske Centralbank (ECB) have myndighed til at føre tilsyn med banksektoren i alle medlemsstater i euroområdet og andre medlemsstater, der ønsker at deltage. Den fælles tilsynsmekanisme (SSM) vil indebære, at ECB og NSA'erne samarbejder, hvor ECB vil blive ansvarlig for, hvordan den fælles tilsynsmekanisme generelt fungerer. I forbindelse med sin reguleringsrolle har EBA mandat til at udarbejde tekniske standarder, og den kan med nytte bruge sin ekspertviden til fortsat at varetage denne opgave. Det er imidlertid et spørgsmål, hvilken rolle den vil få i forbindelse med banktilsyn i fremtiden, da dens rolle er begrænset til at koordinere og lette NSA'ernes arbejde, og da den ikke har beføjelser til at pålægge NSA'erne at gennemføre specifikke afgørelser. Som følge heraf er der risiko for uvished med hensyn til roller og ansvar og for overlapning mellem EBA og ECB.

Blandt rækken af anbefalinger vurderer Retten, at et vellykket banktilsyn på EU-plan kræver en klar fordeling af roller og ansvar mellem EBA, ECB og NSA'erne, både dem i og uden for SSM. For at undgå risikoen for overlapning af opgaver og uklar ansvarsfordeling på nogle områder mellem ECB, NSA'er og EBA anbefaler EU's revisorer, at roller og ansvarsområder beskrives mere præcist i lovgivningen eller aftalememoranda. Retten anbefaler også, at der indføres procedurer for at sikre et tæt og hyppigt samarbejde og informationsudveksling mellem de forskellige organer, og at der særligt fokuseres på overgangsperioden, hvor den fælles tilsynsmekanisme endnu ikke er fuldt ud etableret.

Et kort videointerview med det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for beretningen, kan ses på: https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA


Side Bar