Navigation path

Left navigation

Additional tools

Съобщение за пресата

ECA/14/30
Люксембург, 2 юли 2014 г.

Европейският банков надзор е в процес на изграждане, твърдят одиторите на ЕС

Публикуван днес доклад на Европейската сметна палата разкрива, че предприетата от Комисията реформа на законодателството относно банковия сектор и създаването на Европейския банков орган са важни първоначални стъпки в отговор на финансовата криза. Европейският банков орган е осигурил първите елементи на нова регулаторна и надзорна система за банковия сектор в рамките на наличните ресурси и ограничените законови правомощия. Бяха открити обаче недостатъци в трансграничния банков надзор, оценката на устойчивостта на банките в ЕС и насърчаването на защитата на потребителите.

„Финансовата криза разтърси банковия сектор в целия ЕС и доведе до криза в икономиката и държавния дълг, и ЕС предприе действия, за да го стабилизира", заяви г-н Milan Martin Cvikl, членът на ЕСП, отговарящ за този доклад. „Европейският банков орган обаче няма правомощия да взема или да налага изпълнението на решения относно сближаването на надзорните практики и има ограничен правен мандат и персонал за провеждането на тестовете за устойчивост през 2011 г. Сега, с постигнатото споразумение относно единния надзорен механизъм и други елементи на банковия съюз, се извършват и други важни дейности.“

В отговор на финансовата и икономическата криза бяха предприети спешни мерки в опит да се възстанови доверието във финансовите институции, които бяха последвани по-късно от регулаторни и надзорни реформи. Сметната палата извърши преглед на тези дейности за периода от 2011 г до началото на 2013 г. Сметната палата установи, че Комисията и Европейският банков орган са реагирали на финансовата криза, като са приели редица регулаторни мерки. Не е имало обаче достатъчно време за консултации със заинтересованите страни и не е извършена междусекторна оценка на въздействието.

Европейският банков орган е допринесъл за подобряване на трансграничния надзор на банките чрез функцията си като посредник и координатор на работата на националните надзорни органи. Въпреки това ежедневният надзор на банките е бил извършват от националните надзорни органи, а Европейският надзорен орган не е имал пряк достъп до финансовите институции. Сближаването на надзорните практики чрез колегиите от надзорни органи е ограничено и колегиите са отделили твърде много време за обсъждане на процедури, вместо да се съсредоточат върху рисковете. Европейският банков орган не притежава правомощия да взема или да налага изпълнение на решения относно сближаването на надзорните практики и да разрешава спорове между ННО.

Европейският надзорен орган е имал ограничен правен мандат и служители за извършването на тестовете за устойчивост през 2011 г., които са били извършени без наличието на финансови предпазни механизми на ниво ЕС. Въпреки че тестовете за устойчивост бяха полезни за започването на рекапитализацията на голям брой банки, те разкриха също така ограниченията на такива прегледи, когато те не са съчетани с оценка на качеството на портфейла от активи.

Одиторите на ЕС са направили препоръки, целящи да се увеличи ефективността на колегиите от надзорници, надеждността на тестовете за устойчивост на банките и да се осигури успешен банков съюз и ефикасен банков надзор.

Бележки към издателите:

Специалните доклади на Европейската сметна палата (EСП) се публикуват през цялата година. Те представят резултатите от целеви одити на специфични области от бюджета на ЕС или теми, свързани с управлението.

Настоящият специален доклад (№ 5/2014) със заглавие "Изграждането на европейския банков надзор — ЕБО и неговият променящ се контекст" разгледа въпроса за това дали Комисията и Европейският банков орган (ЕБО) са изпълнили задоволително своите отговорности при установяването на новия режим за системата за регулиране и надзор на банковия сектор и доколко успешно функционира този нов режим.

Сметната палата установи, че Комисията и ЕБО са реагирали на финансовата криза, като са приели редица регулаторни мерки. Като цяло Комисията действа своевременно при подготовката на законодателството за банковия сектор. Въпреки това обаче, строго определените срокове, произтичащи от глобалните споразумения в Г-20 и Базелския комитет, и забавянията в политическите преговори са съкратили времето, което външните заинтересовани страни имат на разположение, за да предоставят своите предложения посредством обществена консултация. В допълнение, това е съкратило сроковете за изготвяне на техническите стандарти от ЕБО и Органът не е имал възможност систематично да коментира мандатите и сроковете в законодателния процес. Независимо от факта, че през последните години бяха изготвени много законодателни предложения (а понастоящем други са в процес на изготвяне), не е имало междусекторна оценка на въздействието на целия пакет от предложения.

ЕБО е допринесъл за подобряване на трансграничния надзор на банките чрез функцията си като посредник и координатор на работата на националните надзорни органи (ННО). Неговата роля в банковия надзор обаче е била ограничена в много области. Ежедневният надзор на банките остава в обхвата на компетентност на ННО, а ЕБО не извършва пряк надзор на финансовите институции. Сближаването на надзорните практики чрез колегиите от надзорни органи е ограничено и колегиите са отделили твърде много време за обсъждане на процедури, вместо да се съсредоточат върху рисковете.

ЕБО не притежава правомощието да взема или да налага изпълнение на решения относно сближаването на надзорните практики и да разрешава спорове между ННО. Въпреки че ЕБО е положил значителни усилия за разрешаване на споровете между ННО, той е с ограничени правни правомощия в медиацията. Ролята на ЕБО беше да улеснява и координира тестовете за устойчивост през 2011 г., но той не разполага нито с персонал, нито с необходимия мандат, за да гарантира надеждност на провеждането им. Освен това тестът за устойчивост беше проведен без финансови предпазни мерки на равнището на ЕС. Въпреки че тестът за устойчивост, проведен през 2011 г., беше полезен за започването на рекапитализацията на голям брой банки, той разкри също така ограниченията на такива прегледи, когато не са съчетани с оценка на качеството на портфейла от активи.

От есента на 2014 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) ще има правомощия да упражнява надзор на банковия сектор във всички държави — членки на еврозоната, и в други държави членки, които желаят да участват. Този единен надзорен механизъм (ЕНМ) ще включва сътрудничество между ЕЦБ и ННО, при което ЕЦБ ще отговаря за цялостното функциониране на ЕНМ. В своята регулаторна функция ЕБО има мандат да разработва технически стандарти и би могъл да използва ефективно своите експертни познания, за да продължи да изпълнява тази задача. Въпреки това обаче се повдигат въпроси относно неговата бъдеща роля по отношение на надзора на банки, тъй като функцията му се свежда до координиране и улесняване на работата на ННО и няма правомощия да им налага конкретни решения. Като последица съществува риск от несигурност относно функциите и отговорностите и от припокриване на функциите между ЕБО и ЕЦБ.

Една от направените от Сметната палата препоръки е, че успешният банков надзор в целия ЕС изисква ясно разграничение на функциите и отговорността между ЕБО, ЕЦБ и ННО, както в рамките на ЕНМ, така и извън него. За да се избегне рискът от припокриващи се задачи и неясни отговорности в някои области между ЕЦБ, ННО и ЕБО, Сметната палата препоръчва функциите и отговорностите да бъдат допълнително прецизирани в законодателството или в меморандуми за разбирателство. ЕСП препоръчва също така да бъдат създадени процедури за осигуряване на тясно и постоянно сътрудничество и обмен на информация между различните органи, както и да се отдели особено внимание на преходния период преди пълното установяване на ЕНМ.

Кратко видеоинтервю с члена на ЕСП, отговаря за изготвянето на доклада, може да видите на: https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA


Side Bar