Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sporočilo za javnost

ECA/14/22

Luxembourg, 19. maj 2014

Evropska komisija bi morala izkušnje z razvojem schengenskega informacijskega sistema uporabiti za preprečitev podobnih zamud in prevelike porabe pri prihodnjih projektih IT, ugotavljajo revizorji EU

Evropsko računsko sodišče v danes objavljenem poročilu ugotavlja, da je Komisija schengenski informacijski sistem druge generacije (SIS II) dokončala več kot šest let pozneje, kot je bilo prvotno načrtovano, stroški pa so bili osemkrat višji od prvotne ocene proračuna. Zamude in prevelika poraba so bile posledica slabosti v vodenju Komisije v zahtevnem kontekstu upravljanja.

Schengenski informacijski sistem (SIS) uporabljajo mejni policisti, policijski in carinski organi, organi, pristojni za izdajo vizumov, ter pravosodni organi na celotnem schengenskem območju. Vsebuje informacije (razpise ukrepov) o osebah, ki so morda sodelovale pri težjih kaznivih dejanjih ali morda nimajo pravice do vstopa ali bivanja v EU. Vsebuje tudi razpise ukrepov v zvezi s pogrešanimi osebami ter izgubljeno ali ukradeno lastnino, kot so bankovci, vozila, strelno orožje in osebni dokumenti. Razpise ukrepov v sistem vnašajo nacionalni organi.

„Svet EU je Komisiji leta 2001 zaupal odgovornost za razvoj nove različice schengenskega informacijskega sistema,” je dejal g. Pietro Russo, član Evropskega računskega sodišča, odgovoren za poročilo. „Toda prvotni rok projekta je bil ni bil realističen, Komisija pa za projekt ni razporedila dovolj uslužbencev s strokovnim znanjem. Zato je Komisija lahko uspešno upravljala glavno pogodbo o razvoju sistema šele od leta 2009. Poleg tega ni dovolj uporabljala izkušenj končnih uporabnikov, sistemske zahteve pa so se v prvem delu projekta spremenile.

V prvotnih okvirnih ocenah stroškov, ki naj bi jih za proračun EU imel centralni sistem, je bil močno podcenjen resnični obseg potrebne naložbe. Celotni stroški za SIS II so znašali 189 milijonov EUR za centralni sistem in po ocenah več kot 330 milijonov EUR za nacionalne sisteme. Hkrati je glavna korist, ki se je v začetku pričakovala od SIS II, postala manj relevantna, ko je bil SIS 1 uspešno razširjen na nove države članice. Glede na te velike spremembe stroškov in pričakovanih koristi Komisija ni dokazala, da je SIS II v celoti zagotovil najbolj učinkovito porabo denarja.

Vendar pa je Komisija v prvem delu projekta pridobila izkušnje, zaradi katerih je lahko v končni fazi projekta od leta 2010 spremenila svoj pristop in aprila 2013 dokončala SIS II. Poleg tega je nekatere izkušnje, pridobljene s SIS II, že uporabila pri pripravi drugih obsežnih projektov IT.

Opombe urednikom:

Evropsko računsko sodišče vse leto objavlja svoja posebna poročila, v katerih so predstavljeni rezultati izbranih revizij posameznih proračunskih področij ali upravljavskih tem v EU.

Sodišče je v posebnem poročilu (PP št. 3/2014) z naslovom „ Izkušnje, pridobljene pri razvoju schengenskega informacijskega sistema druge generacije (SIS II), za katerega je bila odgovorna Evropska komisija” preučilo, zakaj je Komisija SIS II dokončala več kot šest let pozneje, kot je bilo predvideno, in to s stroški, ki so močno presegali prvotne ocene. Preučilo je tudi, ali je za SIS II med celotnim trajanjem projekta obstajala dobra projektna študija, pri kateri so bile upoštevane velike spremembe stroškov in pričakovanih koristi. Revizorji EU so tudi ocenili, ali je Komisija pri vodenju projekta razvoja SIS II pridobila izkušnje in jih nato uporabila.

Revizorji EU so ugotovili, da sta bili zamuda in prevelika poraba posledica pomanjkljivosti v vodenju Komisije v zahtevnem kontekstu upravljanja, zlasti v prvem delu projekta do leta 2009. Čeprav so se stroški in pričakovane koristi v času projekta močno spremenili, Komisija ni ponovno ocenila poslovne študije projekta, da bi dokazala, da SIS II ostaja prioriteta organizacije, ki zagotavlja večjo donosnost naložbe kot druge možnosti. Sprejeta ni bila nobena odločitev o tem, ali naj se projekt nadaljuje ali ustavi, ki bi temeljila na ponovni oceni stroškov in koristi. Komisija je v prvem delu projekta pridobila izkušnje, ki so ji omogočile spremeniti pristop v končni fazi projekta od leta 2010 in aprila 2013 dokončati SIS II.

Sodišče je na podlagi svojih ugotovitev priporočilo, naj Komisija pri upravljanju obsežnih projektov IT:

  • pripravi časovni razpored na podlagi strokovne analize nalog, ki jih je treba opraviti;

  • zagotovi, da bodo vsi projekti vključeni v ureditve za korporativno upravljanje IT, in v celoti izkoristi interno strokovno znanje za uspešno vodenje dela pogodbenikov;

  • zagotovi, da bodo poslovne potrebe in mnenja končnih uporabnikov dovolj upoštevani pri odločanju;

  • zagotovi odobritev poslovne študije pred prehodom iz faze začenjanja v fazo načrtovanja projekta in njeno ponovno odobritev, če se stroški projekta, pričakovane koristi, tveganja ali alternativne rešitve zelo spremenijo;

  • zagotovi dokumentiranje ključnih odločitev o projektu v seznamu odločitev, da bodo lahko sledljive;

  • zagotovi uspešno splošno koordinacijo, če projekt zahteva razvoj različnih, vendar odvisnih sistemov različnih deležnikov;

  • razvija obsežne sisteme IT z uporabo medsebojno povezanih sestavnih delov, ki jih je zlahka mogoče znova uporabiti, da se prepreči vezanost na samo enega pogodbenika, ter

  • posreduje izkušnje, pridobljene z revizijo Sodišča, generalnim direktoratom ter institucijam, agencijam in drugim organom EU. Komisija naj ovrednoti, ali so bile pričakovane koristi SIS II dosežene.

Kratek videoposnetek pogovora s članom Evropskega računskega sodišča, odgovornim za poročilo, je na voljo na: https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA


Side Bar