Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

SL

Sporočilo za javnost

ECA/14/19
Luxembourg, 13. maj 2014

Vprašanja v zvezi z vodo bi morala biti bolje vključena v skupno kmetijsko politiko, pravijo revizorji EU

Poročilo, ki ga je danes objavilo Evropsko računsko sodišče, razkriva, da je bila EU pri vključevanju ciljev vodne politike v skupno kmetijsko politiko (SKP) le delno uspešna. Revizija je ugotovila slabosti pri obeh instrumentih, ki se trenutno uporabljata za vključevanje vprašanj v zvezi z vodo v SKP (tj. navzkrižna skladnost in razvoj podeželja), ter zamude in slabosti pri izvajanju okvirne direktive o vodah.

„V Evropi je kmetijstvo seveda eden izmed glavnih porabnikov vode – porabi je približno eno tretjino – poleg tega pa povzroča obremenitev vodnih virov, na primer zaradi onesnaženja voda s hranili,” je dejal g. Kevin Cardiff, član Evropskega računskega sodišča, odgovoren za poročilo. „Čeprav so Komisija in države članice dosegle napredek, pa morajo vprašanja vodne politike bolje vključiti v skupno kmetijsko politiko, da bi zagotovile dolgoročno trajnostno rabo vode.”

SKP predstavlja skoraj 40 % proračuna EU (več kot 50 milijard EUR v letu 2014). Z njo želi EU vplivati na kmetijske prakse, ki vplivajo na vode.

Revizorji EU so preučili, ali so bili cilji vodne politike EU ustrezno in uspešno vključeni v SKP, tako na strateški kot na izvedbeni ravni. V ta namen so analizirali dva instrumenta, ki se uporabljata za vključitev ciljev vodne politike EU v SKP: navzkrižno skladnost, mehanizem, ki nekatera plačila SKP veže na specifične okoljske zahteve, in sklad za razvoj podeželja, ki zagotavlja finančne spodbude za aktivnosti izboljševanja kakovosti vode, ki presegajo obvezno zakonodajo.

Revizorji EU so prišli do zaključka, da so navzkrižna skladnost in sredstva za razvoj podeželja doslej pozitivno vplivala na uveljavljanje ciljev politike o izboljšanju količine in kakovosti voda, vendar sta ta instrumenta omejena glede na cilje politike, določene za SKP, in še ambicioznejše cilje, zastavljene v uredbah o SKP za obdobje 2014–2020.

Revizorji so ugotovili tudi, da institucije EU in države članice niso dovolj seznanjene z obremenitvami voda zaradi kmetijskih dejavnosti in njihovimi trendi.

Države članice morajo storiti več, da bi svoje programe razvoja podeželja uskladile s svojimi ukrepi za zaščito vodnih virov, prav tako pa je treba obravnavati zamude pri izvajanju okvirne direktive o vodah,” je dejal g. Cardiff.Čeprav so doslej prejeti odzivi Komisije pozitivni, je treba storiti še veliko.”

Opombe za urednike:

Evropsko računsko sodišče vse leto objavlja svoja posebna poročila, v katerih so predstavljeni rezultati izbranih revizij posameznih proračunskih področij ali upravljavskih tem v EU.

Posebno poročilo št. 4/2014 z naslovom „Vključitev ciljev vodne politike EU v SKP: delni uspeh“ je obravnavalo vprašanje, ali so bili cilji vodne politike EU uspešno vključeni v SKP, vendar je bilo ugotovljeno, da so bili doslej vključeni le delno. Vzrok za to je bila neusklajenost med ambicioznimi cilji politike in instrumenti, ki se uporabljajo za doseganje sprememb. Revizija je ugotovila slabosti pri obeh instrumentih, ki ju Komisija trenutno uporablja za vključevanje vprašanj v zvezi z vodo v SKP (tj. navzkrižna skladnost in razvoj podeželja), ter zamude in slabosti pri izvajanju okvirne direktive o vodah.

Čeprav so revizorji EU prišli do zaključka, da so imeli navzkrižna skladnost in sredstva za razvoj podeželja doslej pozitivne rezultate pri izboljšanju količine in kakovosti voda, so poudarili, da sta ta instrumenta omejena, saj nista sorazmerna s cilji politike, določenimi za SKP, in še ambicioznejšimi cilji, zastavljenimi v uredbah o SKP za obdobje 2014–2020. Sodišče je ugotovilo tudi, da sistemi za spremljanje in vrednotenje, ki se neposredno nanašajo na SKP, in tisti za zbiranje bolj splošnih podatkov niso zagotavljali informacij, ki bi bile potrebne za celovito obveščanje oblikovalcev politik o obremenitvah voda zaradi kmetijskih dejavnosti, kljub temu pa je zaznalo nekaj uporabnih pobud.

Na podlagi svojih ugotovitev je Sodišče priporočilo:

  • naj Komisija predlaga potrebne spremembe obstoječih instrumentov (navzkrižna skladnost in razvoj podeželja) ali po potrebi nove instrumente, ki bodo omogočali doseganje ambicioznejših ciljev pri vključevanju ciljev vodne politike v SKP;

  • naj države članice obravnavajo slabosti, ki so bile ugotovljene v zvezi z navzkrižno skladnostjo, in izboljšajo uporabo sredstev za razvoj podeželja, da bi bolje izpolnile cilje vodne politike;

  • naj Komisija in države članice obravnavajo zamude pri izvajanju okvirne direktive o vodah in izboljšajo kakovost svojih načrtov upravljanja povodij, tako da opišejo posamezne ukrepe in poskrbijo, da bodo ti dovolj jasni in konkretni na operativni ravni;

  • naj Komisija zagotovi, da bo imela na razpolago informacije, s katerimi je mogoče izmeriti vsaj razvoj obremenitev voda zaradi kmetijskih praks, in od držav članic zahteva, da podatke o vodah zagotavljajo bolj pravočasno, zanesljivo in dosledno.

Kratek videoposnetek pogovora s članom Evropskega računskega sodišča, odgovornim za poročilo, je na voljo na https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA.


Side Bar