Navigation path

Left navigation

Additional tools

SK

Tlačová správa

ECA/14/19
Luxemburg 13. mája 2014

Spoločná poľnohospodárska politika by mala lepšie zohľadňovať záujmy súvisiace s vodou, konštatujú audítori EÚ

Zo správy, ktorú dnes uverejnil Európsky dvor audítorov (EDA), vyplýva, že EÚ bola len čiastočne úspešná pri integrácii cieľov v oblasti vodného hospodárstva do spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Audit poukázal na nedostatky dvoch nástrojov, ktoré sa v súčasnosti používajú na integráciu záujmov súvisiacich s vodou do SPP (konkrétne krížové plnenie a rozvoj vidieka), ako aj na oneskorenia a nedostatky vo vykonávaní rámcovej smernice o vode.

„V Európe je poľnohospodárstvo prirodzene hlavným spotrebiteľom vody – na celkovej spotrebe sa podieľa jednou tretinou – a vyvíja tlak na vodné zdroje, napríklad prostredníctvom znečistenia živinami,“ uviedol Kevin Cardiff, člen EDA zodpovedný za túto správu. „Napriek vykonanému pokroku by Komisia a členské štáty mali lepšie začleniť záujmy v oblasti vodného hospodárstva do spoločnej poľnohospodárskej politiky s cieľom zabezpečiť dlhodobé udržateľné využívanie vody.“

SPP predstavuje takmer 40 % rozpočtu EÚ (vyše 50 mld. EUR na rok 2014) a EÚ sa prostredníctvom SPP snaží ovplyvniť poľnohospodárske postupy, ktoré majú dosah na vodu.

Audítori EÚ skúmali, či sú ciele politiky EÚ v oblasti vodného hospodárstva primerane a účinne zohľadnené v SPP, ako na úrovni stratégie tak i na úrovni implementácie. To zahŕňalo analýzu dvoch nástrojov, ktoré sa v súčasnosti používajú na integráciu cieľov EÚ v oblasti vodného hospodárstva do SPP: krížové plnenie, mechanizmus podmieňujúci niektoré platby v rámci SPP splnením konkrétnych environmentálnych požiadaviek, a rozvoj vidieka, ktorý poskytuje finančné stimuly pre aktivity na zvýšenie kvality vody, ktoré idú nad rámec povinnej legislatívy.

Audítori EÚ dospeli k záveru, že krížové plnenie a finančné prostriedky na rozvoj vidieka mali zatiaľ pozitívny vplyv na podporu cieľov politiky, ktorými je zlepšiť kvantitu a kvalitu vody, tieto nástroje sú však vzhľadom na ambície vymedzené pre SPP a ešte ambicióznejšie ciele stanovené v nariadeniach o SPP na obdobie 2014 – 2020 limitované.

Audítori tiež dospeli k záveru, že na úrovni inštitúcií EÚ a v členských štátoch nie je dostatok informácií o záťaži poľnohospodárskych činností na vodu ani o jej vývoji.

„Členské štáty musia vykonať viac na zosúladenie programov rozvoja vidieka s vlastnými opatreniami na ochranu vodných zdrojov a je potrebné riešiť oneskorenia pri vykonávaní rámcovej smernice o vode,“ uviedol Kevin Cardiff. „A hoci je doterajšia spätná väzba od Komisie pozitívna, treba urobiť ešte viac.“

Poznámky pre vydavateľov:

Osobitné správy Európskeho dvora audítorov (EDA) sa uverejňujú v priebehu celého roka a prezentujú výsledky vybraných auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia.

V tejto osobitnej správe (č. 4/2014) pod názvom „Integrácia cieľov politiky EÚ v oblasti vodného hospodárstva do SPP: čiastočný úspech“ sa hodnotilo, či boli ciele politiky EÚ v oblasti vodného hospodárstva úspešne integrované do SPP, no zistilo sa, že doposiaľ boli integrované len čiastočne. Dôvodom bol nesúlad medzi ambíciami cieľov politiky a nástrojmi, ktoré sa použili na dosiahnutie zmeny. Audit poukázal na nedostatky dvoch nástrojov, ktoré Komisia   v súčasnosti používa na integráciu záujmov súvisiacich s vodou do SPP (konkrétne krížové plnenie a rozvoj vidieka), ako aj na oneskorenia a nedostatky vo vykonávaní rámcovej smernice o vode.

Hoci audítori EÚ dospeli k záveru, že financovanie v rámci krížového plnenia a rozvoja vidieka viedlo k pozitívnym výsledkom pri zlepšovaní kvantity a kvality vody, zaznamenali tiež, že tieto nástroje majú svoje obmedzenia. Nie sú úmerné ambíciám vymedzeným pre SPP a ešte ambicióznejším cieľom stanoveným v nariadeniach o SPP na obdobie 2014 – 2020. EDA tiež zistil, že systémy monitorovania a hodnotenia, ktoré sa priamo týkajú SPP, ani tie, ktoré poskytujú všeobecnejšie údaje, nezabezpečili informácie, potrebné ako úplný základ pre tvorbu politiky, o záťaži poľnohospodárskej činnosti na vodu, hoci sa zaznamenali isté užitočné iniciatívy.

Na základe svojich zistení EDA odporúča, aby:

  • Komisia EÚ navrhla potrebné úpravy súčasných nástrojov (krížové plnenie a rozvoj vidieka), prípadne aby navrhla nové nástroje, prostredníctvom ktorých bude možné splniť ambicióznejšie plány v oblasti integrácie cieľov vodohospodárskej politiky do SPP,

  • členské štáty vyriešili nedostatky zistené v oblasti krížového plnenia a zlepšili využívanie finančných prostriedkov v rámci rozvoja vidieka so zámerom lepšie napĺňať ciele v oblasti vodného hospodárstva,

  • Komisia a členské štáty riešili oneskorenia vykonávania rámcovej smernice o vode a zlepšili kvalitu plánov manažmentu povodí tým, že opíšu jednotlivé opatrenia a primerane ich objasnia a konkretizujú na operačnej úrovni,

  • Komisia by mala získať informácie, na základe ktorých dokáže prinajmenšom merať vývoj záťaže poľnohospodárskych postupov na vodu, a samotné členské štáty by mali predkladať aktuálne, spoľahlivé a konzistentné údaje o vode.

Krátky video rozhovor s členom Dvora audítorov zodpovedným za túto správu nájdete na: https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA


Side Bar