Navigation path

Left navigation

Additional tools

RO

COMUNICAT DE PRESĂ

ECA/14/19
Luxemburg, 13 mai 2014

Potrivit auditorului extern al UE, politica agricolă comună ar trebui să țină seama într-o mai mare măsură de preocupările legate de apă

Într-un raport publicat astăzi de Curtea de Conturi Europeană, aceasta evidențiază că UE nu a înregistrat decât un succes parțial în integrarea în politica agricolă comună (PAC) a obiectivelor politicii în domeniul apei. Auditul a pus în lumină o serie de deficiențe la nivelul celor două instrumente (ecocondiționalitatea și dezvoltarea rurală) utilizate în prezent pentru integrarea în PAC a preocupărilor legate de apă și a atras atenția asupra întârzierilor și a insuficiențelor în punerea în aplicare a Directivei-cadru privind apa.

„În Europa, agricultura este, firește, unul dintre principalii utilizatori de apă – reprezentând în jur de o treime din consumul total de apă – și constituie o sursă de presiune asupra resurselor de apă, de exemplu prin poluarea cu nutrienți a acestora”, a declarat domnul Kevin Cardiff, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de acest raport. „ Deși s-au înregistrat unele progrese, Comisia și statele membre trebuie să asigure o mai bună integrare a preocupărilor legate de apă în politica agricolă comună, astfel încât să se poată garanta utilizarea sustenabilă pe termen lung a resurselor de apă”.

PAC reprezintă aproape 40 % din bugetul UE (beneficiind de o alocare de peste 50 de miliarde de euro în 2014). Prin intermediul acestei politici, UE urmărește să influențeze practicile agricole care au un impact asupra apelor.

Auditorii Curții au examinat dacă obiectivele politicii UE în domeniul apei sunt reflectate în mod corespunzător și eficace în cadrul PAC, atât la nivelul strategiei, cât și la cel al punerii în aplicare. În acest scop, au fost analizate două instrumente care sunt utilizate pentru integrarea în PAC a obiectivelor politicii UE în domeniul apei: ecocondiționalitatea, un mecanism care corelează o parte din plățile din cadrul PAC cu respectarea anumitor norme de mediu, și fondul pentru dezvoltare rurală, care prevede acordarea unor stimulente financiare pentru acțiunile vizând îmbunătățirea calității apei care merg mai departe decât obligațiile din legislație.

Auditorii Curții au constatat că sistemul de ecocondiționalitate și finanțarea acordată pentru dezvoltarea rurală au avut, până în prezent, un impact pozitiv, sprijinind obiectivele politicii de a aduce îmbunătățiri din punctul de vedere al calității apei și al cantităților de apă, dar că aceste instrumente sunt limitate în raport cu ambițiile politice stabilite pentru PAC și cu obiectivele și mai ambițioase la care se angajează regulamentele privind PAC pentru perioada 2014-2020.

Auditorii au concluzionat, de asemenea, că nu sunt suficiente cunoștințele care există la nivelul instituțiilor UE și la nivelul statelor membre cu privire la presiunile pe care le exercită activitățile agricole asupra apelor și la modul în care evoluează aceste presiuni.

„Statele membre trebuie să depună mai multe eforturi pentru a asigura o mai bună coordonare a programelor lor de dezvoltare rurală și a acțiunilor pe care le implementează în vederea protejării resurselor lor de apă și este necesar să fie remediate întârzierile în punerea în aplicare a Directivei-cadru privind apa”, susține domnul Cardiff.Deși feedbackul primit de la Comisie este pozitiv, mai sunt multe de făcut.”

Note către editori:

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene se publică pe tot parcursul anului și prezintă rezultatele unor audituri selectate care au ca obiect domenii specifice ale bugetului UE sau aspecte specifice legate de gestiune.

Acest raport special (nr. 4/2014), intitulat „Integrarea în PAC a obiectivelor politicii UE în domeniul apei - un succes parțial”, a urmărit să evalueze dacă obiectivele politicii UE în domeniul apei au fost integrate cu succes în PAC și a ajuns la concluzia că, până în prezent, acest lucru a fost doar parțial realizat. Această situație a fost cauzată de neconcordanța care există între nivelul de ambiție al obiectivelor politicii și capacitatea instrumentelor utilizate de a determina o schimbare în această direcție. Auditul a evidențiat o serie de deficiențe la nivelul celor două instrumente utilizate în prezent de Comisie pentru integrarea în PAC a preocupărilor legate de apă (ecocondiționalitatea și dezvoltarea rurală) și a atras atenția asupra întârzierilor și a insuficiențelor în punerea în aplicare a Directivei-cadru privind apa.

Deși a concluzionat că ecocondiționalitatea și finanțarea acordată pentru dezvoltarea rurală au condus la rezultate pozitive în direcția îmbunătățirii calității apei și a cantităților de apă, auditorul extern al UE a remarcat totodată că aceste două instrumente sunt afectate de anumite limitări, nefiind pe măsura ambițiilor politice stabilite pentru PAC și a obiectivelor și mai ambițioase la care se angajează regulamentele privind PAC pentru perioada 2014-2020. De asemenea, Curtea a constatat că, deși s-au observat unele inițiative utile, sistemele de monitorizare și de evaluare, atât cele legate în mod direct de PAC, cât și cele care furnizează date mai generale, nu au pus la dispoziție informațiile necesare pentru a facilita un proces de elaborare a politicilor în deplină cunoștință de cauză a presiunilor exercitate asupra apelor de către activitățile agricole.

Pe baza constatărilor sale, Curtea a formulat următoarele recomandări:

  • Comisia ar trebui să propună aducerea modificărilor necesare instrumentelor actuale (ecocondiționalitate și dezvoltare rurală) sau, după caz, crearea unor noi instrumente capabile să atingă obiectivele mai ambițioase în ceea ce privește integrarea în PAC a obiectivelor politicii în domeniul apei;

  • statele membre ar trebui să remedieze deficiențele pe care auditul le-a pus în lumină în ceea ce privește ecocondiționalitatea și să aducă îmbunătățiri modului în care utilizează fondurile acordate în cadrul dezvoltării rurale pentru a asigura o mai bună îndeplinire a obiectivelor politicii în domeniul apei;

  • Comisia și statele membre ar trebui să remedieze problema întârzierilor survenite în punerea în aplicare a Directivei-cadru privind apa și să amelioreze calitatea planurilor de management al bazinelor hidrografice elaborate de statele membre, furnizând o descriere pentru fiecare dintre diferitele măsuri stabilite în acestea și făcându-le suficient de clare și de concrete la nivel operațional; și

  • Comisia ar trebui să se asigure că deține informații cu ajutorul cărora să fie capabilă să măsoare cel puțin evoluția presiunilor pe care le exercită activitățile agricole asupra apelor, iar statelor membre li se recomandă ca datele pe care le furnizează cu privire la apă să fie mai fiabile și mai coerente și să fie transmise în timp util.

O scurtă înregistrare video a interviului cu membrul Curții de Conturi Europene responsabil de acest raport poate fi vizionată la adresa: https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA


Side Bar