Navigation path

Left navigation

Additional tools

LT

Pranešimas spaudai

ECA/14/19
Liuksemburgas, 2014 m. gegužės 13 d.

Vykdant bendrą žemės ūkio politiką turėtų būti labiau rūpinamasi vandens problemomis, – teigia ES auditoriai

Šiandien Europos Audito Rūmų paskelbtoje ataskaitoje skelbiama, kad Europos Sąjungai tik iš dalies pavyko integruoti vandens politikos tikslus į bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP). Audito metu buvo atkreiptas dėmesys į dviejų šiuo metu taikomų priemonių, skirtų integruoti vandens problemų sprendimą į BŽŪP, (kompleksinio paramos susiejimo ir kaimo plėtros) trūkumus ir nurodyta, kad buvo vėlavimų ir trūkumų įgyvendinant Vandens pagrindų direktyvą.

„Europoje žemės ūkis tradiciškai yra pagrindinis vandens naudotojas – jam tenka apie trečdalį viso sunaudojamo vandens, ir jis daro didelį neigiamą poveikį vandens ištekliams, pavyzdžiui, teršdamas vandenį maistingomis medžiagomis, – nurodė Kevin Cardiff, už ataskaitą atsakingas Audito Rūmų narys. – Nors ir buvo padaryta pažanga, Komisija ir valstybės narės turi geriau integruoti vandens politikos klausimus į bendrą žemės ūkio politiką, siekiant užtikrinti ilgalaikį tvarų vandens naudojimą“.

BŽŪP sudaro šiek tiek mažiau nei 40 % ES biudžeto (daugiau kaip 50 milijardų eurų 2014 m.) ir vykdydama BŽŪP ES siekia paveikti vandeniui poveikį darančią žemės ūkio veiklą.

ES auditoriai išnagrinėjo, ar vykdant BŽŪP yra tinkamai ir veiksmingai atsižvelgiama į ES vandens politikos tikslus, tiek strateginiu, tiek įgyvendinimo lygmenimis. Jie tai darė analizuodami dvi priemones, kurios yra taikomos siekiant integruoti ES vandens politikos tikslus į BŽŪP: kompleksinį paramos susiejimą, kuris susieja tam tikras BŽŪP išmokas su konkrečiais aplinkosaugos reikalavimais, ir kaimo plėtros fondą, kuris suteikia finansines paskatas vykdyti vandens kokybei gerinti skirtą veiklą, kuri yra platesnė nei nustatyta privalomuose teisės aktuose.

ES auditoriai nustatė, kad kompleksinis paramos susiejimas ir kaimo plėtros lėšos iki šiol darė teigiamą poveikį remiant politikos tikslus, skirtus pagerinti vandens kiekį ir kokybę, tačiau šios priemonės yra pernelyg ribotos, atsižvelgiant į patvirtintus ambicingus BŽŪP uždavinius ir dar ambicingesnius 2014–2020 m. laikotarpio BŽŪP reglamentuose nustatytus BŽŪP tikslus.

Auditoriai taip pat padarė išvadą, kad ES institucijų ir valstybių narių lygmeniu trūksta žinių apie žemės ūkio veiklos daromą neigiamą poveikį vandeniui ir apie tai, kaip šis poveikis keičiasi.

„Valstybės narės turi nuveikti daugiau, siekdamos labiau suderinti savo kaimo plėtros programas su savo vandens išteklių apsaugai skirtais veiksmais, ir turi būti sprendžiama vėlavimų problema įgyvendinant Vandens politikos direktyvą, – pasakė K.Cardiff, – ir nors atsiliepimai, kuriuos jau gavome iš Komisijos, yra teigiami, dar turi būti daug nuveikta.“

Pastabos leidėjams:

Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, susijusių su konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, rezultatus.

Šioje specialiojoje ataskaitoje (Nr. 4/2014), pavadintoje „ES vandens politikos tikslų integravimas į BŽŪP: iš dalies pasiteisino“ buvo nagrinėjama, ar ES vandens politikos tikslus pavyko integruoti į BŽŪP, tačiau buvo nustatyta, kad iki šiol tai pavyko padaryti tik iš dalies. Tą sąlygojo ambicingų politikos tikslų ir priemonių, kuriomis buvo siekiama paskatinti pokyčius, neatitikimas. Audito metu buvo atkreiptas dėmesys į dviejų šiuo metu Komisijos taikomų priemonių, skirtų integruoti vandens problemų sprendimą į BŽŪP, (kompleksinio paramos susiejimo ir kaimo plėtros) trūkumus ir nurodyta, kad buvo vėlavimų ir trūkumų įgyvendinant Vandens pagrindų direktyvą.

Nors ES auditoriai padarė išvadą, kad kompleksinis paramos susiejimas ir kaimo plėtros lėšos davė teigiamų rezultatų gerinant vandens kiekį ir kokybę, jie pažymėjo, kad šios priemonės yra ribotos. Jos nėra adekvačios ambicingiems BŽŪP politikos uždaviniams ir dar ambicingesniems 2014–2020 m. laikotarpio BŽŪP reglamentuose nustatytiems BŽŪP tikslams. Audito Rūmai taip pat nustatė, kad stebėjimo ir vertinimo sistemos, tiek tiesiogiai susijusios su BŽŪP, tiek teikiančios bendro pobūdžio duomenis, nepateikė informacijos, kuri yra būtina siekiant išsamiai informuoti politikos formuotojus apie žemės ūkio veiklos daromą neigiamą poveikį vandeniui.

Remiantis nustatytais faktais, Audito Rūmai rekomenduoja:

  • ES Komisija turėtų pasiūlyti reikalingus dabartinių priemonių (kompleksinio paramos susiejimo ir kaimo plėtros) pakeitimus arba, jei tikslinga, naujas priemones, kurios galėtų padėti pasiekti ambicingesnius tikslus integruojant vandens politikos tikslus į BŽŪP;

  • Valstybės narės turėtų spręsti su kompleksiniu paramos susiejimu susijusius trūkumus ir pagerinti kaimo plėtros lėšų naudojimą tam, kad būtų geriau vykdomi vandens politikos tikslai;

  • Komisija ir valstybės narės turi spręsti vėlavimus įgyvendinant Vandens pagrindų direktyvą ir pagerinti savo upių baseinų valdymo planų kokybę aprašydamos atskiras priemones ir jas pakankamai aiškiai apibrėždamos ir konkretizuodamos darbiniu lygmeniu.

  • Komisija turėtų užtikrinti, kad ji turėtų pakankamą informaciją, kuri jai leistų bent išmatuoti žemės ūkio praktikos daromo neigiamo poveikio vandeniui pokytį, o iš pačių valstybių narių yra reikalaujama gerinti duomenų apie vandenį savalaikiškumą, patikimumą ir nuoseklumą.

Trumpą video interviu su už ataskaitą atsakingu Audito Rūmų nariu galima pažiūrėti: http://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA.


Side Bar