Navigation path

Left navigation

Additional tools

HR

Priopćenje za medije

ECA/14/19
Luxembourg, 13. svibnja 2014.

Zajednička poljoprivredna politika trebala bi u većoj mjeri uzimati u obzir pitanja u vezi s vodama, poručuju revizori EU-a

U danas objavljenom izvješću Europskog revizorskog suda (Sud) navodi se da je EU samo djelomično uspješan u uključivanju ciljeva vodne politike u zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP). Revizija je ukazala na nedostatke u dvama instrumentima koji se trenutačno upotrebljavaju radi uključivanja pitanja u vezi s vodama u ZPP (uvjet višestruke sukladnosti i fond za ruralni razvoj) i upozorila na kašnjenja i nedostatke u vezi s provedbom Okvirne direktive o vodama.

„Poljoprivreda je u Europi posve razumljivo veliki potrošač vode i na nju otpada približno jedna trećina ukupne potrošnje vode te je stoga izvor opterećenja za vodne resurse, primjerice uslijed onečišćenja vode hranjivim tvarima,” navodi g. Kevin Cardiff, član Suda zadužen za ovo izvješće i dodaje „Iako je postignut napredak, Komisija i države članice moraju u većoj mjeri uključiti pitanja u vezi s vodnom politikom u zajedničku poljoprivrednu politiku kako bi se osigurala dugoročna održiva uporaba vode”.

Udio ZPP-a u proračunu EU-a iznosi malo manje od 40 % (preko 50 milijardi eura za 2014. godinu) i EU putem ZPP-a nastoji utjecati na poljoprivredne djelatnosti koje imaju učinak na vode.

Revizori EU-a ispitali su jesu li ciljevi vodne politike EU-a na prikladan i djelotvoran način odraženi u ZPP-u kako na strateškoj, tako i na provedbenoj razini. Revizijom su analizirana dva instrumenta koji se upotrebljavaju radi uključivanja ciljeva vodne politike EU-a u ZPP: uvjet višestruke sukladnosti, mehanizam koji određena plaćanja iz ZPP-a povezuje s određenim pravilima koja se odnose na okoliš te fond za ruralni razvoj kojim se osiguravaju financijski poticaji za aktivnosti s ciljem poboljšanja kvalitete voda koje prelaze okvire zakonskih obveza.

Revizori EU-a utvrdili su da su uvjet višestruke sukladnosti i sredstva za ruralni razvoj u pogledu potpore ciljevima politike u vezi s poboljšanjem količine i kvalitete voda do sada imali pozitivan učinak, ali i da su ti instrumenti ograničeni u pogledu ciljeva politike utvrđenih ZPP-om i još ambicioznijih ciljeva utvrđenih pravilima ZPP-a za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Revizori su također zaključili da se na razini institucija EU-a i država članica ne zna dovoljno o opterećenjima za vode koje uzrokuju poljoprivredne djelatnosti, kao ni o tome kako se ta opterećenja postupno mijenjaju.

Države članice moraju učiniti više kako bi uskladile svoje programe ruralnog razvoja s aktivnostima na zaštiti vodnih resursa te riješiti kašnjenja u provedbi Okvirne direktive o vodama,” poručuje g. Cardiff,a iako su povratne informacije koje je Komisija već poslala pozitivne, još puno toga treba napraviti.”

Napomena za urednike:

Europski revizorski sud (Sud) tijekom cijele godine objavljuje tematska izvješća u kojima se prikazuju rezultati odabranih revizija određenih proračunskih područja EU-a ili tema u vezi s upravljanjem.

Ovim je tematskim izvješćem (br. 4/2014) pod naslovom „Uključivanje ciljeva vodne politike EU-a u zajedničku poljoprivrednu politiku tek je djelomično uspješno” ispitano jesu li ciljevi vodne politike EU-a uspješno uključeni u ZPP te je utvrđeno da su samo djelomično uključeni. Uzrok leži u neusklađenosti između onoga što se želi postići ciljevima politike i instrumenata koji se upotrebljavaju za uvođenje promjena. Revizija je ukazala na nedostatke u dvama instrumentima koje Komisija trenutačno upotrebljava radi uključivanja pitanja u vezi s vodama u ZPP (uvjet višestruke sukladnosti i fond za ruralni razvoj) i upozorila na kašnjenja i nedostatke u vezi s provedbom Okvirne direktive o vodama.

Iako su revizori EU-a zaključili da su uvjet višestruke sukladnosti i sredstva za ruralni razvoj doveli do pozitivnih rezultata u vezi s poboljšanjem količine i kvalitete voda, istaknuli su da su ta dva instrumenta ograničena. Oni nisu razmjerni ciljevima politike koji su utvrđeni ZPP-om i još ambicioznijim ciljevima utvrđenim pravilima ZPP-a za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Sud je također utvrdio da sustavi za praćenje i evaluaciju izravno povezani sa ZPP-om, kao i oni kojima se dobivaju općenitiji podatci nisu osigurali potrebne informacije da se donositelje politika u potpunosti obavijesti o opterećenju za vode koje dolazi od poljoprivrednih djelatnosti, iako su primijećene neke korisne inicijative.

Na temelju svojih nalaza Sud je preporučio sljedeće:

  • Komisija bi trebala predložiti potrebne izmjene u postojećim instrumentima (uvjetu višestruke sukladnosti i fondu za ruralni razvoj) ili po potrebi nove instrumente koji bi mogli ispuniti i ambicioznije ciljeve u vezi s uključivanjem ciljeva vodne politike u ZPP

  • države članice trebale bi ukloniti nedostatke koji su uočeni u vezi s uvjetom višestruke sukladnosti i poboljšati uporabu sredstava za ruralni razvoj kako bi se bolje ispunili ciljevi vodne politike

  • Komisija i države članice moraju riješiti kašnjenja u provedbi Okvirne direktive o vodama te poboljšati kvalitetu planova za upravljanje riječnim sljevovima tako da utvrde pojedinačne mjere i učine ih dovoljno jasnima i konkretnima na operativnoj razini

  • Komisija bi trebala osigurati dostupnost informacija koje joj u najmanju ruku mogu poslužiti za mjerenje postupne promjene opterećenja za vode uzrokovanog poljoprivrednim djelatnostima, a same države članice dužne su dostavljati podatke u vezi s vodama na brži, pouzdaniji i dosljedniji način.

Kratak videozapis razgovora s članom Suda zaduženim za ovo izvješće dostupan je na: https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA


Side Bar