Navigation path

Left navigation

Additional tools

FI

Lehdistötiedote

ECA/14/19

Luxemburg, 13. toukokuuta 2014

EU:n tarkastajat: vesivaroihin liittyvät näkökohdat olisi otettava paremmin huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tänään julkaisemasta erityiskertomuksesta käy ilmi, että EU:n vesipolitiikan tavoitteet on onnistuttu sisällyttämään yhteiseen maatalouspolitiikkaan (YMP) vain osittain. Tarkastuksessa havaittiin puutteita niissä kahdessa välineessä (täydentävät ehdot ja maaseudun kehittäminen), joiden avulla vesivaroihin liittyvät näkökohdat nykyisin pyritään sisällyttämään yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Myös vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöönpanossa havaittiin viivästyksiä ja puutteita.

”Maatalous on Euroopassa aivan luonnollisesti suuri vedenkäyttäjä. Se vastaa noin kolmanneksesta koko vedenkäytöstä ja muodostaa paineen vesivaroille esimerkiksi nitraattien aiheuttaman vesien pilaantumisen myötä”, toteaa kertomuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen Kevin Cardiff. ”Edistystä on tapahtunut, mutta komission ja jäsenvaltioiden on otettava vesivaroihin liittyvät näkökohdat paremmin huomioon yhteisen maatalouspolitiikan yhteydessä, jotta kyetään varmistamaan kestävä vedenkäyttö pitkällä aikavälillä”.

Yhteisen maatalouspolitiikan osuus EU:n talousarviosta on hiukan vajaat 40 prosenttia (yli 50 miljardia euroa vuonna 2014). EU pyrkii yhteisen maatalouspolitiikan avulla muuttamaan vesivaroihin vaikuttavia maatalouskäytäntöjä.

EU:n tarkastajat tutkivat, ilmenevätkö EU:n vesipolitiikan tavoitteet selvästi ja vaikuttavasti yhteisen maatalouspolitiikan strategiasta ja täytäntöönpanosta. Tätä selvitettiin analysoimalla niitä kahta välinettä, joiden avulla EU pyrkii sisällyttämään vesipolitiikkansa tavoitteet yhteiseen maatalouspolitiikkaan: täydentäviä ehtoja ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa. Täydentävät ehdot muodostavat yhteyden tiettyjen yhteisen maatalouspolitiikan maksujen ja eräiden ympäristövaatimusten välille, ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta tarjotaan taloudellisia kannustimia toimiin, jotka menevät vedenlaadun parantamista koskevaa velvoittavaa lainsäädäntöä pidemmälle.

EU:n tarkastajat havaitsivat, että täydentäviin ehtoihin ja maaseudun kehittämiseen osoitetulla rahoituksella on tähän mennessä ollut myönteisiä vaikutuksia: sen avulla on tuettu veden määrän ja laadun parantamiseen liittyviä toimintapoliittisia tavoitteita. Nämä välineet ovat kuitenkin vaatimattomia suhteessa yhteisen maatalouspolitiikan kunnianhimoisiin päämääriin ja yhteisestä maatalouspolitiikasta vuosiksi 2014–2020 annettujen asetusten sisältämiin vielä kunnianhimoisempiin päämääriin.

Tarkastajat havaitsivat lisäksi, että EU:n toimielimillä ja jäsenvaltioilla ei ole tarpeeksi tietämystä maataloustoiminnan vesivaroille aiheuttamista paineista tai niiden kehityksestä.

Jäsenvaltioiden on pyrittävä niveltämään maaseudun kehittämisohjelmansa ja vesivarojensa suojelutoimet tiiviimmin toisiinsa, minkä lisäksi on puututtava vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöönpanoviiveisiin,” toteaa Kevin Cardiff. ”Komissiolta tähän mennessä saatu palaute on myönteistä, mutta työsarkaa on vielä paljon.”

Toimittajille tiedoksi:

Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksia pitkin vuotta. Niissä esitetään EU:n talousarvioaloja tai hallinnollisia aiheita koskevien tarkastusten tulokset.

Erityiskertomuksen (nro 4/2014) otsikkona on ”EU:n vesipolitiikan tavoitteet on onnistuttu sisällyttämään yhteiseen maatalouspolitiikkaan vain osittain”. Tarkastuksessa arvioitiin, onko EU onnistunut sisällyttämään vesipolitiikkansa tavoitteet yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Tarkastuksessa kuitenkin havaittiin, että tässä on toistaiseksi onnistuttu vain osittain. Syynä on se, että vesipolitiikan tavoitteet ovat liian kunnianhimoiset suhteessa välineisiin, joilla muutos yritetään saada aikaan. Tarkastuksessa havaittiin puutteita niissä kahdessa välineessä (täydentävät ehdot ja maaseudun kehittäminen), joiden avulla komissio pyrkii sisällyttämään vesivaroihin liittyvät näkökohdat yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Lisäksi tarkastuksessa tuli esiin viivästyksiä ja puutteita vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöönpanossa.

EU:n tarkastajat totesivat, että täydentäviin ehtoihin ja maaseudun kehittämiseen osoitetulla rahoituksella on ollut myönteisiä vaikutuksia veden määrän ja laadun parantamiseen. Tarkastajat panivat kuitenkin merkille, että välineisiin liittyy rajoitteita. Välineet ovat vaatimattomia suhteessa yhteisen maatalouspolitiikan kunnianhimoisiin päämääriin ja yhteisestä maatalouspolitiikasta vuosiksi 2014–2020 annettujen asetusten sisältämiin vielä kunnianhimoisempiin päämääriin. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi lisäksi, että yhteiseen maatalouspolitiikkaan liittyvät seuranta- ja arviointijärjestelmät eivät tuota tietoja, jotka päätöksentekijät tarvitsisivat ollakseen täysin selvillä maataloustoiminnan vesivaroille aiheuttamista paineista. Tämä koskee myös järjestelmiä, joiden avulla saadaan yleisluonteisia tietoja. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kuitenkin myös joitakin hyödyllisiä aloitteita.

Tilintarkastustuomioistuin esittää havaintojensa pohjalta seuraavat suositukset:

  • EU:n komission olisi ehdotettava tarvittavia muutoksia nykyisiin välineisiin (täydentävät ehdot ja maaseudun kehittäminen). Komissio voisi tarpeen mukaan myös ehdottaa sellaisia uusia välineitä, joiden avulla on mahdollista saavuttaa kunnianhimoisemmat päämäärät vesipolitiikan tavoitteiden sisällyttämisestä yhteiseen maatalouspolitiikkaan.

  • Jäsenvaltioiden olisi korjattava täydentävien ehtojen osalta esiin tuodut puutteet ja parannettava maaseudun kehittämiseen osoitettujen varojen käyttöään niin, että se vastaisi paremmin vesipolitiikan tavoitteita.

  • Komission ja jäsenvaltioiden olisi puututtava vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöönpanon viiveisiin ja parannettava vesipiirien hoitosuunnitelmien laatua kuvailemalla yksittäiset toimenpiteet ja laatimalla niistä toiminnan kannalta riittävän selkeitä ja konkreettisia.

  • Komission olisi varmistettava, että sillä on käytettävissään tiedot, joiden avulla se voi vähintäänkin mitata maatalouskäytännöistä vesiympäristölle aiheutuvien paineiden kehitystä. Jäsenvaltioilta pitäisi vaatia, että ne toimittavat vesivaroja koskevat tiedot entistä nopeammin, luotettavammin ja johdonmukaisemmin.

Kertomuksesta vastaavan tilintarkastustuomioistuimen jäsenen lyhyt videohaastattelu on saatavilla seuraavassa osoitteessa: https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA


Side Bar