Navigation path

Left navigation

Additional tools

ET

Pressiteade

ECA/14/19
Luxembourg, 13. mai 2014

ELi audiitorite sõnul peaks ühises põllumajanduspoliitikas veega seotud küsimusi paremini arvesse võtma

Euroopa Kontrollikoja täna avaldatud aruanne näitab, et EL on vaid osaliselt suutnud veepoliitika eesmärgid ühisesse põllumajanduspoliitikasse (ÜPP) integreerida. Audit tõi esile puudused kahes vahendis, mida käesoleval hetkel veealaste küsimuste ÜPP-sse integreerimiseks kasutatakse (nõuetele vastavus ja maaelu areng), ning osutas viivitustele ja puudustele veepoliitika raamdirektiivi rakendamises.

„Euroopa põllumajandus hõlmab ligikaudu kolmandikku kogu veekasutusest ning on seega arusaadavalt üks peamisi veekasutajaid ja avaldab veekogudele olulist survet, näiteks toitainetega saastamise kaudu,” ütles aruande eest vastutav kontrollikoja liige Kevin Cardiff. „Vaatamata tehtud edusammudele peavad komisjon ja liikmesriigid veega seotud küsimused paremini ühisesse põllumajanduspoliitikasse integreerima, et tagada pikaajaline säästev veekasutus.”

ÜPP moodustab veidi alla 40% ELi eelarvest (2014. aastal üle 50 miljardi euro). EL soovib ÜPP kaudu suunata veele mõju avaldavat põllumajandustegevust.

ELi audiitorid uurisid, kas ELi veepoliitika eesmärke on nõuetekohaselt ja tõhusalt ÜPPs kajastatud, nii strateegilisel kui rakendustasandil. Uurimise käigus analüüsiti kahte vahendit, mida kasutatakse ELi veepoliitika eesmärkide ÜPP-sse integreerimiseks: nõuetele vastavus ehk mehhanism, mis seob teatavad ÜPP toetused konkreetsete keskkonnanõuetega, ja maaelu arengu fond, mille kaudu on võimalik saada finantsstiimuleid veekvaliteeti parandavate tegevuste eest, mida tehakse lisaks kohustuslike õigusaktide täitmisele.

ELi audiitorid leidsid, et nõuetele vastavuse ja maaelu arengu vahenditel on siiani olnud positiivne mõju vee kvantiteedi ja kvaliteedi parandamisega seotud poliitika eesmärkide toetamisele, kuid need vahendid on piiratud, võttes arvesse ÜPP-le seatud poliitilisi ambitsioone ning perioodiks 2014–2020 ÜPP määrustega seatud veelgi ambitsioonikamaid eesmärke.

Samuti leiab kontrollikoda, et ELi institutsioonide tasandil ja liikmesriikides puuduvad piisavad teadmised põllumajandustegevuse tagajärjel veele avalduva surve kohta, samuti surve edasiarenemise kohta.

Liikmesriigid peavad oma veekogude kaitsmiseks tegema suuremaid jõupingutusi oma maaelu arengukavade ja tegevuste ühildamiseks. Veepoliitika raamdirektiivi rakendamisega seotud viivitusi tuleb samuti käsitleda,” ütles Kevin Cardiff,ning kuigi komisjonilt saadud tagasiside on olnud positiivne, on tulevikus vaja palju rohkem ära teha.”

Toimetajatele:

Euroopa Kontrollikoda avaldab kogu aasta vältel eriaruandeid, milles esitatakse erinevate ELi eelarvevaldkondade või juhtimisega seotud teemade auditite tulemused.

Käesolevas eriaruandes nr 4/2014 pealkirjaga „ELi veepoliitika eesmärkide integreerimine ühisesse põllumajanduspoliitikasse: osalised edusammud” käsitleti küsimust, kas ELi veepoliitika eesmärgid olid edukalt ÜPP-sse integreeritud, ning leiti, et tänase päeva seisuga oli seda vaid osaliselt tehtud. Selle põhjuseks oli ebakõla poliitika eesmärkide ja muudatuste elluviimiseks kasutatud vahendite vahel. Audit tõi esile puudused kahes vahendis, mida komisjon käesoleval hetkel veealaste küsimuste ÜPP-sse integreerimiseks kasutab (nõuetele vastavus ja maaelu areng), ning osutas viivitustele ja puudustele veepoliitika raamdirektiivi rakendamises.

Kuigi ELi audiitorid leidsid, et nõuetele vastavuse ja maaelu arengu vahenditel on siiani olnud positiivne mõju vee kvantiteedi ja kvaliteedi parandamisele, on need vahendid siiski piiratud. Nad ei vasta ÜPP-le seatud poliitilistele ambitsioonidele ning perioodiks 2014–2020 ÜPP määrustega seatud veelgi ambitsioonikamatele eesmärkidele. Samuti leidis kontrollikoda, et nii otse ÜPP-ga seotud kui ka üldisemaid andmeid sisaldavad seire- ja hindamissüsteemid ei taganud vajalikku teavet, et anda poliitikakujundajatele täielik ülevaade põllumajandusliku tegevusega veele avalduvast survest, kuigi täheldati mõningaid kasulikke algatusi.

Leidude alusel soovitab kontrollikoda:

  • komisjonil teha ettepanek praegustes vahendites (nõuetele vastavus ja maaelu areng) vajalike muudatuste tegemiseks või vajaduse korral uute vahendite kasutuselevõtuks, et täita kaugeleulatuvamaid eesmärke, arvestades veepoliitika eesmärkide integreerimist ÜPP-sse;

  • liikmesriikidel veepoliitika eesmärkide paremaks täitmiseks käsitleda nõuetele vastavuses leitud puudusi ja parandada oma maaelu arengu rahastamist;

  • komisjonil ja liikmesriikidel käsitleda veepoliitika raamdirektiivi rakendamisel esinevaid viivitusi ja parandada oma veemajanduskavade kvaliteeti, kirjeldades erinevaid meetmeid ja muutes need tegevustasandil piisavalt selgeteks ja konkreetseteks; ning

  • komisjonil tagada, et tal oleks teave, millega oleks võimalik mõõta vähemalt põllumajandusliku tegevusega veele põhjustatava surve suurenemist, ning liikmesriikidel esitada veega seotud andmed õigeaegselt, usaldusväärselt ja järjepidevalt.

Lühivideot aruande eest vastutava kontrollikoja liikme intervjuust saab vaadata aadressil: https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA


Side Bar