Navigation path

Left navigation

Additional tools

DA

Pressemeddelelse

ECA/14/19
Luxembourg, den 13. maj 2014

Den fælles landbrugspolitik bør i højere grad tilgodese vandhensyn, siger EU’s revisorer

Af en beretning, som Den Europæiske Revisionsret offentliggør i dag, fremgår det, at det kun delvist er lykkedes EU at integrere vandpolitiske mål i den fælles landbrugspolitik. Revisionen påviste svagheder i de to instrumenter, som på nuværende tidspunkt bruges til at integrere vandspørgsmål i den fælles landbrugspolitik (krydsoverensstemmelse og udvikling af landdistrikterne), og fremhævede forsinkelse og svagheder i gennemførelsen af vandrammedirektivet.

“I Europa er landbrug naturligt nok en storforbruger af vand – ca. en tredjedel af det samlede vandforbrug - og er med til at belaste vandressourcerne, f.eks. gennem forurening med næringsstoffer i vand” udtaler Kevin Cardiff, det medlem af Revisionsretten, som var ansvarligt for beretningen, og tilføjer at “selv om der har været fremskridt, skal Kommissionen og medlemsstaterne blive bedre til at integrere vandspørgsmål i den fælles landbrugspolitik for at sikre bæredygtig udnyttelse af vandressourcerne på lang sigt”.

Den fælles landbrugspolitik tegner sig for lidt under 40 % af EU-budgettet (over 50 milliarder euro i 2014), og EU søger gennem den fælles landbrugspolitik at influere på landbrugspraksis, der påvirker vandressourcerne.

EU’s revisorer undersøgte, om EU's vandpolitiske mål er afspejlet korrekt og hensigtsmæssigt i den fælles landbrugspolitik, både på strategisk niveau og på gennemførelsesniveau. Det blev gjort ved at analysere de to instrumenter, der bliver brugt til at integrere EU's vandpolitiske mål i den fælles landbrugspolitik: krydsoverensstemmelse, der er en mekanisme, der kobler bestemte betalinger under den fælles landbrugspolitik sammen med specifikke miljøkrav, og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, der giver et økonomisk incitament til foranstaltninger, som er mere vidtgående end de obligatoriske krav.

EU’s revisorer konstaterede, at krydsoverensstemmelse og udvikling af landdistrikterne hidtil har haft en positiv effekt med hensyn til at støtte politikmålene om at forbedre vandmængden og -kvaliteten, men at disse instrumenter er begrænsede set i forhold til de politiske ambitioner for den fælles landbrugspolitik og de endnu mere ambitiøse mål i de nye forordninger for den fælles landbrugspolitik for perioden 2014-2020.

Revisorerne konkluderede også, at der i EU-institutionerne og i medlemsstaterne ikke er tilstrækkeligt kendskab til landbrugsaktiviteternes belastning af vandressourcerne og til, hvordan denne belastning udvikler sig.

Medlemsstaterne skal i højere grad bringe deres landdistriktsprogrammer i overensstemmelse med foranstaltningerne til beskyttelse af vandressourcerne, og forsinkelserne i implementeringen af vandrammedirektivet skal imødegås” udtaler Kevin Cardiff,for selv om der allerede modtages positiv feedback fra Kommissionen, er der stadig meget, der skal gøres.”

Bemærkninger til redaktører:

Den Europæiske Revisionsrets særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne af udvalgte revisioner vedrørende specifikke EU-budgetområder eller forvaltningsspørgsmål.

Denne særberetning (nr. 4/2014), som har titlen “Integrationen af EU's vandpolitiske mål i den fælles landbrugspolitik: en delvis succes”, undersøgte, om det var lykkedes at integrere målene for EU's vandpolitik i den fælles landbrugspolitik, men konstaterede, at det indtil nu kun delvist var lykkedes. Det skyldtes et misforhold mellem målsætningerne for politikken og de instrumenter, der anvendes til at frembringe ændringer. Revisionen påviste svagheder i de to instrumenter, som Kommissionen på nuværende tidspunkt bruger til at integrere vandspørgsmål i den fælles landbrugspolitik (krydsoverensstemmelse og udvikling af landdistrikterne), og fremhævede forsinkelser og svagheder i gennemførelsen af vandrammedirektivet.

Retten konkluderer, at finansieringen af krydsoverensstemmelse og udvikling af landdistrikterne hidtil har givet positive resultater med hensyn til at forbedre vandmængden og -kvaliteten, men at disse instrumenter er begrænsede. De står ikke mål med de politiske ambitioner og de endnu mere ambitiøse mål i de nye forordninger for den fælles landbrugspolitik for perioden 2014-2020. Retten konstaterede også, at hverken de overvågnings- og evalueringssystemer, der er direkte forbundet med den fælles landbrugspolitik, eller dem, der leverer mere generelle data, gav de oplysninger, der er nødvendige for fuldt ud at informere de politiske beslutningstagere om landbrugsaktiviteternes belastning af vandressourcerne, selv om der blev konstateret en del nyttige initiativer.

På grundlag af ovenstående anbefaler Revisionsretten, at

  • EU-Kommissionen foreslår de nødvendige ændringer til de nuværende instrumenter (krydsoverensstemmelse og udvikling af landdistrikterne) eller, i givet fald, foreslår nye instrumenter, der kan opfylde de mere ambitiøse mål med hensyn til integration af vandpolitiske mål i den fælles landbrugspolitik

  • medlemsstaterne afhjælper de påviste svagheder med hensyn til krydsoverensstemmelse og udnytter midlerne til udvikling af landdistrikterne bedre, så de i højere grad opfylder målene for vandpolitikken

  • Kommissionen og medlemsstaterne afhjælper forsinkelserne i gennemførelsen af vandrammedirektivet og forbedrer deres vandområdeplaner ved at beskrive de enkelte foranstaltninger og sikre, at de er tilstrækkeligt klare og konkrete på operationelt plan og

  • Kommissionen sikrer, at den som minimum har de oplysninger, der gør det muligt at måle udviklingen i de belastninger af vandressourcerne, der skyldes landbrugspraksis, og at medlemsstaterne pålægges at indsende dataene om vand hurtigere og på en mere pålidelig og konsekvent måde.

Et kort videointerview med det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for beretningen kan ses på: https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA


Side Bar