Navigation path

Left navigation

Additional tools

CS

Tisková zpráva

ECA/14/19
Lucemburk 13. května 2014

Společná zemědělská politika by měla více zohledňovat problematiku vody, říkají auditoři EU

V dnes zveřejněné zprávě Evropského účetního dvora (EÚD) se uvádí, že EU byla při začleňování cílů vodní politiky do společné zemědělské politiky (SZP) pouze částečně úspěšná. Audit upozornil na nedostatky dvou nástrojů, které se v současné době používají pro začleňování cílů vodní politiky EU do SZP (podmíněnost a rozvoj venkova) a upozornil na zpoždění a nedostatky v provádění rámcové směrnice o vodě.

„V Evropě je sektor zemědělství přirozeně významným uživatelem vody – připadá na něj třetina spotřeby vody – a ovlivňuje vodní zdroje, například znečišťováním vody živinami,“ uvedl pan Kevin Cardiff, člen Evropského účetního dvora zodpovědný za tuto zprávu. „I když bylo dosaženo pokroku, Komise i členské státy musí lépe integrovat faktory vodní politiky do společné zemědělské politiky s cílem zajistit dlouhodobě udržitelné užívání vodních zdrojů.“

Společná zemědělská politika se na rozpočtu EU podílí téměř 40 % (přes 50 miliard EUR na rok 2014) a jejím prostřednictvím se EU snaží ovlivňovat zemědělské postupy, které mají dopad na vodu.

Auditoři EU zkoumali, zda se cíle vodní politiky EU řádně a účinně promítají do společné zemědělské politiky, a to jak na úrovni strategie, tak na úrovni realizace. Součástí této práce byla analýza fungování dvou nástrojů, které se v současné době používají pro začlenění cílů vodní politiky EU do SZP: podmíněnost, mechanismus, který vytváří vazbu mezi konkrétními požadavky z oblasti životního prostředí a platbami v rámci SZP, a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, jenž stanoví finanční stimuly pro akce nad povinný rámec daný právními předpisy.

Auditoři EU zjistili, že financování podmíněnosti a rozvoje venkova má zatím na podporu cílů politiky spočívajících ve zlepšování kvality a kvantity vody, pozitivní dopad, ale že možnosti těchto nástrojů jsou v porovnání s politickými ambicemi SZP a ještě ambicióznějšími cíli stanovenými v nařízeních SZP na období 2014–2020 omezené.

Auditoři EU také dospěli k závěru, že na úrovni EU ani ve členských státech není o vlivech zemědělských činností na vodu a o jejich vývoji k dispozici dostatek informací.

„Členské státy musí pro sladění svých programů rozvoje venkova s kroky na ochranu vodní zdrojů dělat více. Dále je nutno zabývat se zpožděními při provádění rámcové směrnice o vodě,“ uvedl pan Cardiff. „I když zpětná vazba z Komise je pozitivní, zbývá ještě mnoho, co je třeba udělat.“

Poznámka pro redaktory:

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí výsledky vybraných auditů konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a řízení.

V této zvláštní zprávě (č. 4/2014) s názvem „Začlenění cílů vodní politiky EU do SZP: částečný úspěch“ se hodnotilo, zda byly cíle vodní politiky EU úspěšně začleněny do SZP, a bylo zjištěno, že zatím se tak stalo pouze zčásti. Příčinou byl rozpor mezi ambiciózními cíli politiky a možnostmi nástrojů používanými k dosažení změn. Audit poukázal na nedostatky obou nástrojů používaných v současné době Komisí k začlenění vodohospodářské problematiky do SZP (tj. podmíněnosti a rozvoje venkova) a upozornil na zpoždění a nedostatky v provádění rámcové směrnice o vodě.

Auditoři EU dospěli k závěru, že financování podmíněnosti a rozvoje venkova má zatím na podporu cílů politiky spočívajících ve zlepšování kvality a kvantity vody, pozitivní dopad, ale uvedli, že možnosti těchto nástrojů jsou omezené. Neodpovídají politickým ambicím SZP a ještě ambicióznějším cílům stanoveným v nařízeních SZP na období 2014–2020. Účetní dvůr rovněž zjistil, že ani systémy pro monitorování a hodnocení přímo související se SZP, ani systémy, které generují údaje obecnější povahy, neposkytovaly informace nutné pro plnou informační podporu tvorby politiky, pokud jde o vlivy zemědělských činnosti na vodu, i když se setkal s některými užitečnými iniciativami.

EÚD na základě svých zjištění doporučuje, aby:

  • Evropská komise navrhla nutné úpravy stávajících nástrojů (podmíněnosti a rozvoje venkova) nebo případně nové nástroje schopné dostát ambicióznějším mezníkům pro začleňování cílů vodní politiky do SZP,

  • se členské státy zabývaly nedostatky zjištěnými v souvislosti s podmíněností a zlepšily využívání prostředků na rozvoj venkova, aby mohly lépe plnit cíle vodní politiky,

  • Komise a členské státy řešily zpoždění při provádění rámcové směrnice o vodě a zlepšily kvalitu svých plánů povodí tak, že popíší jednotlivá opatření a budou dbát, aby byla na operační úrovni dostatečně jasná a konkrétní,

  • si Komise zajistila informace, které jí minimálně umožní měřit vývoj vlivů zemědělských činností na vodu, a aby členské státy včas poskytovaly spolehlivé a konzistentní údaje o vodě.

Na adrese https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA je k dispozici krátký obrazový záznam rozhovoru se členem odpovědným za tuto zprávu.


Side Bar