Navigation path

Left navigation

Additional tools

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Pressmeddelande

ECA/14/15
Luxemburg den 10 april 2014

Kommissionens rapport om korruptionsbekämpning är en god början men den innehåller inte de uppgifter som krävs för att en bedrägeribekämpnings- och korruptionsbekämpningspolitik ska kunna sättas i verket – EU:s revisorer

I en skrivelse till EU:s ledare, som offentliggörs i dag, kritiserar Europeiska revisionsrätten kommissionens rapport om korruptionsbekämpning och uppger att den är alltför beskrivande, inte innehåller mycket till analys och saknar vederhäftiga iakttagelser och att den i stället förlitar sig på resultatet av undersökningar om uppfattad korruption vars användbarhet är begränsad.

”Vid en första anblick tycks utfallet av kommissionens rapport vara alarmerande. Men iakttagelserna i rapporten bygger främst på medborgarnas och företagens uppfattningar”, uppgav Alex Brenninkmeijer, den ledamot vid revisionsrätten som ansvarar för analysen. ”Verkligheten kan mycket väl se annorlunda ut. Och det är olyckligt att kommissionen inte har tagit med EU-institutionerna och EU-organen i analysen.”

EU:s revisorer sade att korruption och bedrägeri urholkar förtroendet för offentliga institutioner och demokratin och att de också undergräver den inre marknadens funktion. Revisionsrätten välkomnar kommissionens rapport om korruptionsbekämpning som en lovande början till en konstruktiv diskussion. Som oberoende revisionsorgan uppmuntrar revisionsrätten en sådan diskussion eftersom den är ett viktigt bidrag till offentliga institutioners redovisningsskyldighet, både nationellt och i EU, gentemot unionsmedborgarna. Att utveckla de goda styrelseformerna genom ökad öppenhet och redovisningsskyldighet – särskilt när det gäller åtgärder för korruptionsbekämpning – är avgörande för allmänhetens förtroende för offentliga institutioner. En politik för öppenhet och redovisningsskyldighet är absolut nödvändig för att dessa institutioner ska kunna utföra sina uppgifter korrekt och garantera sin personals integritet. Öppenhet och integritet är två nyckelförutsättningar i bedrägeri- och korruptionsbekämpningen.

Revisionsrätten anser att ingående och exakta uppgifter i rätt tid och oberoende utvärderingar i EU och medlemsstaterna måste tas fram i större utsträckning så att man kan identifiera 1) de faktiska riskområdena, 2) skälen till varför korruption uppstår och 3) vilka åtgärder som måste vidtas och som har visat sig vara ändamålsenliga. Att grunda åtgärder för korruptionsbekämpning på uppfattningar i stället för på den faktiska förekomsten av korruption medför en risk för att åtgärderna blir onödigt tungrodda och att de inte inriktas på de verkliga skälen till korruption.

Hela skrivelsen finns på http://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=4775.

Meddelande till redaktörerna:

Enligt EU:s korruptionsbekämpande mekanism från 2011, som grundas på artikel 83 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, är Europeiska kommissionen skyldig att ta fram en rapport om korruptionsbekämpning vartannat år från och med 2013.

I rapporten beskriver kommissionen trender och utvecklingen i fråga om korruption och identifierar ett antal framgångsrika åtgärder för korruptionsbekämpning som nu vidtas i medlemsstaterna. På så sätt täcker rapporten en lång rad olika frågor och särskilda områden där korruption utgör en särskild risk. Men rapporten är i första hand beskrivande. Den bygger på resultatet av rundabordssamtal, information från Eurobarometer och en genomgång av åtgärder för korruptionsbekämpning. Den innehåller inga uppgifter om konkreta iakttagelser.

Det gör att kommissionen i sin första rapport om korruptionsbekämpning inte gör någon koppling till det övergripande problemet med bedrägerier och korruption i EU och medlemsstaterna. Den ger däremot argument för sin tematiska inriktning på offentlig upphandling. Offentlig upphandling är ett område som har en stor inverkan på den felprocent som revisionsrätten uppskattar och anses därför vara ett högriskområde. Revisionsrättens uppskattning av felprocenten är inte ett mått på bedrägerier eller korruption. Fel i den offentliga upphandlingen kan betyda att målen med reglerna för offentlig upphandling – att främja sund konkurrens och se till att kontrakt tilldelas den mest kvalificerade anbudsgivaren – inte alltid har uppnåtts. Revisionsrätten rapporterar misstänkta fall av bedrägeri eller korruption när den upptäcker att regler inte har följts till Olaf som har utredningsbefogenheter.

I den rapport om korruptionsbekämpning som presenteras av kommissionen utvärderar den vad de nationella initiativen har åstadkommit. Det ges ingen övertygande förklaring till varför EU-institutionerna och EU-organen inte ingår i analysen. Det framgår dock tydligt av själva rapporten och av den feedback som den fick från bland andra Europeiska ombudsmannen och under debatten i Europarlamentet att det var olyckligt att EU-institutionerna och EU-organen inte är med.

Europeiska kommissionens rapport om korruptionsbekämpning finns på:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/index_en.htm


Side Bar