Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sporočilo za javnost

ECA/14/15
Luxembourg, 10. april 2014

Poročilo Komisije o korupciji je dober začetek, vendar v njem ni dovolj informacij za utemeljitev politike na področju boja proti goljufijam in korupciji, pravijo revizorji EU

Danes objavljeni dopis Evropskega računskega sodišča voditeljem EU izreka kritiko, da je protikorupcijsko poročilo Komisije EU preveč opisno, da je v njem premalo analiz in nobenih vsebinskih ugotovitev ter da se namesto tega zanaša na rezultate anket o zaznavanju korupcije, katerih uporabnost je omejena.

„Na prvi pogled se zdi izid poročila Komisije strah vzbujajoč, vendar ugotovitve v njem temeljijo predvsem na zaznavah državljanov in podjetij,“ je dejal Alex Brenninkmeijer, član Evropskega računskega sodišča, odgovoren za analizo. „Resničnost je morda drugačna. Škoda je, da je Komisija iz svoje analize izvzela institucije in organe EU. “

Revizorji EU so dejali, da korupcija in goljufije spodkopavajo zaupanje v javne ustanove in demokracijo, pa tudi delovanje notranjega trga EU. Sodišče pozdravlja protikorupcijsko poročilo Komisije kot obetaven začetek koristne razprave. Neodvisna revizijska institucija tako razpravo spodbuja, saj pomeni pomemben prispevek k odgovornosti javnih ustanov na nacionalni ravni in na ravni EU do državljanov EU. Krepitev dobrega upravljanja z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, zlasti na področju protikorupcijskih ukrepov, je bistvena za pridobitev zaupanja javnosti v javne ustanove. Politika preglednosti in odgovornosti je temeljnega pomena za to, da te institucije pravilno izvajajo svoje dolžnosti in zagotovijo integriteto svojih uslužbencev. Preglednost in integriteta sta ključna pogoja za boj proti goljufijam in korupciji.

Sodišče meni, da je treba na ravni EU in držav članic nadalje razvijati temeljite, pravočasne in točne podatke in neodvisna vrednotenja, da se ugotovi: (1) katera so dejanska področja tveganja, (2) kaj so vzroki za nastanek korupcije ter (3) katere ukrepe je treba sprejeti in kateri so se izkazali za uspešne. Oblikovanje protikorupcijskih ukrepov na osnovi zaznavanja namesto dejanskih pojavov korupcije prinaša tveganje, da bodo ti ukrepi nepotrebno obremenjujoči in ne bodo obravnavali dejanskih vzrokov korupcije.

Celotno besedilo pisma je na voljo na

http://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=4775.

Opombe urednikom:

Na podlagi protikorupcijskega mehanizma EU iz leta 2011, ki temelji na členu 83 Pogodbe o delovanju Evropske unije, mora Komisija EU od leta 2013 vsako drugo leto pripraviti poročilo o boju proti korupciji.

Poročilo Komisije opisuje trende in razvoj dogodkov na področju korupcije ter ugotavlja številne uspešne protikorupcijske ukrepe, ki se uporabljajo v državah članicah. Pri tem poročilo zajame širok razpon tem in posebnih področij, pri katerih obstaja posebno tveganje korupcije. Kljub temu pa je poročilo večinoma opisno in temelji na izidih okroglih miz, informacijah Eurobarometra in pregledu protikorupcijskih ukrepov, primanjkuje pa informacij o konkretnih ugotovitvah.

Komisija v svojem prvem protikorupcijskem poročilu ne zagotavlja povezave s splošnim vprašanjem goljufij in korupcije v EU in njenih državah članicah, navaja pa utemeljitve svoje tematske osredotočenosti na javna naročila. Javna naročila so področje z velikim učinkom na stopnjo napake, ki jo oceni Sodišče, in zato štejejo za področje z visokim tveganjem. Stopnja napake, ki jo oceni Sodišče, ne odraža goljufij ali korupcije. Napake pri javnih naročilih lahko pomenijo, da cilji pravil za javno naročanje – spodbujanje poštene konkurence in zagotavljanje, da se naročilo odda najboljšemu ponudniku – niso vedno doseženi. Sodišče o vsaki od teh napak, pri kateri se pojavi sum goljufije ali korupcije, obvesti OLAF, ki ima preiskovalna pooblastila.

Protikorupcijsko poročilo, ki ga je predstavila Komisija, vrednoti dosežke nacionalnih pobud. V njem ni prepričljivih pojasnil o tem, zakaj v analizo niso zajeti institucije in organi EU. Vendar je iz samega poročila in povratnih informacij, med drugim od Evropskega varuha človekovih pravic in na podlagi razprave v Evropskem parlamentu, očitno, da bi bilo bolje, če institucije in organi EU ne bi bili izpuščeni iz poročila.

Protikorupcijsko poročilo Komisije EU je na voljo na http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/index_en.htm.


Side Bar