Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa

ECA/14/15
Luxemburg 10. apríla 2014

Správa Komisie o korupcii je dobrým začiatkom, ale chýbajú v nej informácie potrebné na odôvodnenie politiky proti podvodom a korupcii – hovoria audítori EÚ

V liste Európskeho dvora audítorov (Dvor audítorov) adresovanom lídrom EÚ, ktorý bol dnes uverejnený, sa kritizuje protikorupčná správa Komisie ako príliš opisná, s málo analýzami a bez vecných zistení, spoliehajúca sa namiesto toho na výsledky prieskumov vnímania korupcie, ktorých užitočnosť je obmedzená.

„Na prvý pohľad sa zdá byť výsledok správy Komisie alarmujúci. Avšak zistenia v správe sa primárne zakladajú na vnímaní občanov a spoločností,“ uviedol p. Alex Brenninkmeijer, člen Dvora audítorov zodpovedný za analýzu. „Realita môže byť úplne odlišná. A je nešťastné, že Komisia vylúčila z tejto analýzy inštitúcie a orgány EÚ.“

Audítori EÚ povedali, že korupcia a podvody narúšajú dôveru verejnosti vo verejné inštitúcie a demokraciu a taktiež oslabujú fungovanie vnútorného trhu EÚ. Dvor audítorov víta protikorupčnú správu Komisie ako sľubný začiatok užitočnej diskusie. Nezávislá kontrolná inštitúcia podporuje takúto diskusiu, pretože je dôležitým príspevkom k povinnosti verejných inštitúcií zodpovedať sa, na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ, voči občanom EÚ. Posilnenie dobrej správy vecí verejných prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a povinnosti zodpovedať sa – najmä v oblasti protikorupčných opatrení – je zásadne dôležité pre získanie verejnej dôvery vo verejné inštitúcie. Politika transparentnosti a povinnosti zodpovedať sa je zásadne dôležitá pre tieto inštitúcie, aby mohli vykonávať svoje úlohy náležite, a zabezpečili morálnu zásadovosť svojich zamestnancov. Transparentnosť a morálna zásadovosť sú kľúčovými podmienkami pre boj proti podvodom a korupcii.

Dvor audítorov zastáva názor, že dôkladné, včasné a presné údaje a nezávislé hodnotenia na úrovni EÚ a členských štátov je potrebné ďalej rozpracovať s cieľom identifikovať: 1) skutočné rizikové oblasti; 2) dôvody výskytu korupcie a; 3) aké opatrenia je potrebné prijať a ktoré opatrenia sa ukázali byť účinné. Zakladanie protikorupčných opatrení na vnímaní korupcie namiesto jej skutočného výskytu prináša so sebou riziko, že tieto opatrenia môžu byť zbytočne zaťažujúce a nepodarí sa im vyriešiť skutočné príčiny korupcie.

Úplné znenie listu sa nachádza na stránke http://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=4775.

Poznámky pre vydavateľov:

Protikorupčný mechanizmus EÚ z roku 2011, ktorý vychádza z článku 83 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, zaväzuje Komisiu EÚ vypracúvať správu o boji proti korupcii každý druhý rok počnúc rokom 2013.

V správe Komisie sa opisujú trendy a vývoj korupcie a opisuje sa v nej niekoľko úspešných protikorupčných opatrení, ktoré členské štáty používajú. Správa tým pokrýva široké spektrum záležitostí a špecifických oblastí, v ktorých je korupcia obzvlášť riziková. Správa má však prevažne opisný charakter. Je založená na výstupoch okrúhlych stolov, informácií z Eurobarometra a preskúmaní protikorupčných opatrení. Chýbajú v nej informácie o konkrétnych zisteniach.

V tomto prvá protikorupčná správa Komisie neposkytuje prepojenie na celkový problém korupcie v EÚ a jej členských štátoch. Komisia však poskytuje argumenty jej tematického zamerania na verejné obstarávanie. Verejné obstarávanie je oblasťou s veľkým dosahom na chybovosť odhadovanú Dvorom audítorov, a preto sa považuje za vysoko rizikovú oblasť. Chybovosť odhadovaná Dvorom audítorov nie je meradlom podvodov alebo korupcie. Chyby vo verejnom obstarávaní môžu znamenať, že ciele pravidiel verejného obstarávania – presadzovanie spravodlivej súťaže a zabezpečenie udelenia zákaziek najkvalifikovanejšiemu uchádzačovi – neboli vždy dosiahnuté. Dvor audítorov oznamuje všetky prípady podozrenia z podvodu a korupcie spomedzi týchto chýb úradu OLAF, ktorý má vyšetrovacie právomoci.

V protikorupčnej správe Komisie sa hodnotia úspechy vnútroštátnych iniciatív. K tomu, prečo inštitúcie a orgány EÚ nie sú zahrnuté do analýzy, nie je poskytnuté presvedčivé vysvetlenie. Zo samotnej správy a zo spätnej väzby, ktorú dostala okrem iného od Európskeho ombudsmana a z rozpravy v Európskom parlamente, je však zjavné, že vynechať inštitúcie a orgány EÚ zo správy bolo nešťastné.

Protikorupčná správa Komisie sa nachádza tu: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/index_en.htm


Side Bar