Navigation path

Left navigation

Additional tools

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Persbericht

ECA/14/15
Luxemburg, 10 april 2014

Verslag van de Commissie over corruptie: een goed begin, maar vereiste informatie ter onderbouwing van fraude- en corruptiebestrijdingsbeleid ontbreekt, aldus EU-controleurs

In een vandaag gepubliceerde brief van de Europese Rekenkamer (ERK) aan de EU-leiders wordt het verslag van de Commissie van de EU over corruptiebestrijding bekritiseerd als al te beschrijvend, met weinig analyse en geen wezenlijke bevindingen, maar eerder berustend op de resultaten van enquêtes over corruptieperceptie waarvan het nut beperkt is.

“Op het eerste gezicht lijkt het resultaat van het verslag van de Commissie alarmerend. De bevindingen van het verslag zijn echter hoofdzakelijk gebaseerd op de percepties van burgers en bedrijven,” stelde de heer Alex Brenninkmeijer, het voor de analyse verantwoordelijke lid van de ERK. “In werkelijkheid kan het heel anders liggen. En het valt te betreuren dat de Commissie EU-instellingen en ‑organen bij haar analyse buiten beschouwing heeft gelaten.

De EU-controleurs zeiden dat corruptie en fraude het vertrouwen in openbare instanties en in de democratie uithollen en dat zij ook de werking van de interne markt van de EU ondermijnen. De ERK is ingenomen met het verslag van de Commissie over corruptiebestrijding als een veelbelovend begin van een nuttige discussie. De onafhankelijke controle-instelling stimuleert een dergelijke discussie omdat deze een belangrijke bijdrage levert aan de verantwoording van openbare instanties, op zowel nationaal als EU-niveau, jegens de EU-burger. Verbetering van goed bestuur door meer transparantie en verantwoording – met name op het gebied van corruptiebestrijdingsmaatregelen – is van essentieel belang om het vertrouwen van de bevolking in openbare instanties te winnen. Een beleid van transparantie en verantwoording is een eerste vereiste voor deze instanties om hun taken behoorlijk te kunnen vervullen en de integriteit van hun personeel te waarborgen. Transparantie en integriteit zijn absolute voorwaarden voor fraude- en corruptiebestrijding.

De ERK is van oordeel dat deugdelijke, tijdige en correcte gegevens en onafhankelijke evaluaties, op EU- en lidstaatniveau, verder moeten worden ontwikkeld teneinde vast te stellen: (1) welke risicoterreinen er feitelijk zijn; (2) wat de oorzaken van corruptie zijn, en (3) welke maatregelen moeten worden genomen, en welke doeltreffend zijn gebleken. Wanneer corruptiebestrijdingsmaatregelen worden gebaseerd op percepties in plaats van het daadwerkelijk vóórkomen van corruptie, brengt dat het risico mee dat deze maatregelen onnodig belastend zijn en dat de werkelijke oorzaken van corruptie er niet mee worden aangepakt.

De integrale tekst van de brief is te vinden op:

http://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=4775

Noot voor de redactie:

Het EU-mechanisme voor corruptiebestrijding van 2011, dat is gebaseerd op artikel 83 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, verplicht de Commissie van de EU ertoe, met ingang van 2013 om het jaar een verslag uit te brengen over corruptiebestrijding.

In het verslag van de Commissie worden trends en ontwikkelingen op het gebied van corruptie beschreven en wordt een aantal succesvolle corruptiebestrijdingsmaatregelen genoemd die in de lidstaten worden gebruikt. Daarbij wordt in het verslag een scala van vraagstukken en specifieke terreinen behandeld waarvoor corruptie een bijzonder risico vormt. Het verslag is echter vooral beschrijvend van aard. Het is gebaseerd op de resultaten van rondetafelbesprekingen, informatie van de Eurobarometer en doorlichting van corruptiebestrijdingsmaatregelen. Het ontbreekt daarin aan informatie over concrete bevindingen.

In dit verslag - haar eerste over corruptiebestrijding - legt de Commissie geen verband met het globale vraagstuk van fraude en corruptie in de EU en haar lidstaten. Wel reikt de Commissie argumenten aan voor haar thematische gerichtheid op overheidsopdrachten. Dit terrein heeft een grote impact op het door de ERK geschatte foutenpercentage en wordt dan ook als een risicogebied beschouwd. De door de Rekenkamer gemaakte schatting van het foutenpercentage is geen maatstaf voor fraude of corruptie. Fouten bij overheidsopdrachten kunnen betekenen dat de doelstellingen van de regels inzake het plaatsen van overheidsopdrachten – bevorderen van eerlijke mededinging en waarborgen dat contracten worden gegund aan de best gekwalificeerde bieder – niet altijd werden bereikt. De ERK meldt eventuele vermoedelijke gevallen van fraude en corruptie onder deze tekortkomingen aan OLAF, dat onderzoeksbevoegdheden heeft.

In het door de Commissie gepresenteerde verslag over corruptiebestrijding wordt geëvalueerd wat er is bereikt met nationale initiatieven. Er wordt geen overtuigende verklaring gegeven waarom de EU-instellingen en – organen bij de analyse buiten beschouwing zijn gelaten. Uit het verslag zelf blijkt echter, evenals uit de feedback die werd ontvangen van onder meer de Europese Ombudsman en uit debatten in het Europees Parlement, dat het te betreuren valt dat de EU-instellingen en –organen niet in het verslag voorkomen.

Het verslag over corruptiebestrijding van de Commissie van de EU is beschikbaar op: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/index_en.htm


Side Bar