Navigation path

Left navigation

Additional tools

Preses relīze

ECA/14/15
Luksemburgā, 2014. gada, 10. aprīlī

“Komisijas pretkorupcijas ziņojums ir labs sākums, bet tajā trūkst informācijas, kas vajadzīga, lai pamatotu krāpšanas apkarošanas un korupcijas novēršanas politiku,” secina ES revidenti

Šodien publicētajā Eiropas Revīzijas palātas (ERP) vēstulē, kas adresēta ES vadītājiem, ES Komisijas pretkorupcijas ziņojums ir vērtēts kritiski, jo tas ir pārāk aprakstošs, tajā ir maz analīzes un trūkst būtisku konstatējumu. Tas balstās uz korupcijas uztveres aptaujām, kuru lietderība ir ierobežota.

“Pirmajā brīdi secinājumi, kas izriet no Komisijas ziņojuma, šķiet satraucoši. Tomēr ziņojuma konstatējumi galvenokārt balstās uz iedzīvotāju un uzņēmumu uztveri,” norādīja par ziņojuma analīzi atbildīgais ERP loceklis Aleksis Brenninkmaijers [Alex Brenninkmeijer]. Īstenība var krietni atšķirties. Diemžēl Komisija šajā analīzē nav iekļāvusi ES iestādes un struktūras.

ES revidenti uzsvēra, ka korupcija un krāpšana grauj ticību publiskajām iestādēm un demokrātijai, kā arī traucē ES iekšējā tirgus darbību. ERP atzinīgi vērtē Komisijas pretkorupcijas novēršanas ziņojumu kā daudzsološu sākumu lietderīgai diskusijai. Neatkarīgā revīzijas iestāde atbalsta šādu diskusiju, jo tā veicina publisko iestāžu labāku pārskatatbildību ES iedzīvotāju priekšā gan Eiropas Savienības, gan valstu līmenī. Uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību, it īpaši pretkorupcijas pasākumu jomā, tiek pilnveidota pārvaldība, un tas ir būtiski, lai vairotu sabiedrības ticību publiskām iestādēm. Pārredzamības un pārskatatbildības politika šīm iestādēm ir absolūti nepieciešama, lai tās pienācīgi pildītu savus pienākumus un nodrošinātu savu darbinieku godīgumu. Pārredzamību un godīgums ir pamatnosacījumi krāpšanas un korupcijas apkarošanai.

ERP uzskata, ka ar savlaicīgiem un precīziem datiem un neatkarīgiem novērtējumiem ES un dalībvalsts līmenī šī tēma ir jāizstrādā plašāk, lai apzinātu: (1) aktuālā riska jomas, (2) korupcijas cēloņus un (3) pasākumus, kuri jāveic un kuru iedarbīgums ir pierādīts. Ja pretkorupcijas pasākumus veido, ņemot vērā tikai korupcijas uztveres indeksu, nevis reāli konstatētus korupcijas faktus, līdzi nāk risks, ka šie pasākumi var izrādīties pārlieku smagnēji un ka ar tiem neizdosies novērst korupcijas patiesos cēloņus.

Pilnu vēstules tekstu var skatīt adresē: http://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=4775.

Piezīmes izdevējiem

ES 2011. gadā izveidotais pretkorupcijas mehānisms, kas balstās uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 83. pantu, uzliek Komisijai pienākumu reizi divos gados, sākot no 2013. gada, sagatavot ziņojumu par korupcijas apkarošanu.

Komisijas ziņojumā aprakstītas korupcijas tendences un to attīstība, kā arī minēti vairāki sekmīgi pretkorupcijas pasākumi, kurus piemēro dalībvalstīs. Tādējādi ziņojums aptver plašu jautājumu loku un konkrētas jomas, kuras korupcija īpaši apdraud. Tomēr ziņojums ir lielākoties aprakstošs. Tas balstās uz apaļā galda sarunu rezultātiem, Eirobarometra informāciju un pretkorupcijas pasākumu apskatu. Nav informācijas par konkrētiem konstatējumiem.

Šajā pirmajā pretkorupcijas ziņojumā Komisija nesniedz saikni uz krāpšanas un korupcijas problēmu kopumā Eiropas Savienībā un dalībvalstīs. Tomēr Komisija argumentēti pamato, kāpēc ziņojuma uzmanības centrā ir publiskais iepirkums. Tā ir joma, kura ļoti ietekmē ERP aplēsto kļūdu īpatsvaru, un tādējādi publiskais iepirkums uzskatāms par liela riska jomu. Palātas aplēstais kļūdu īpatsvars nav krāpšanas vai korupcijas mērs. Kļūdas publiskajā iepirkumā var nozīmēt, ka publiskā iepirkuma noteikumu mērķi — sekmēt godīgu konkurenci un nodrošināt līgumu piešķiršanu atbilstošākajam pretendentam — ne vienmēr tiek sasniegti. Par visiem gadījumiem, kad šie mērķi nav sasniegti un ir aizdomas par krāpšanu vai korupciju, ERP ziņo OLAF, kam ir izmeklēšanas pilnvaras.

Komisijas sagatavotajā pretkorupcijas ziņojumā ir izvērtēti valstu iniciatīvu sasniegumi. Nav pārliecinoša paskaidrojuma par to, kāpēc ES iestādes un struktūras no šīs analīzes ir izslēgtas. Tomēr no paša ziņojuma un atsauksmēm par to, kas cita starpā saņemtas no Eiropas Ombuda, kā arī no debatēm Eiropas Parlamentā ir skaidrs, ka lēmums ziņojumā neietvert ES iestādes un struktūras ir bijis neapdomāts.

ES Komisijas pretkorupcijas ziņojumu var skatīt adresē: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/index_lv.htm


Side Bar