Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pranešimas spaudai

ECA/14/15
Liuksemburgas, 2014 m. balandžio 10 d.

Komisijos ataskaita dėl korupcijos yra gera pradžia, tačiau trūksta informacijos, kuri yra būtina siekiant pagrįsti kovos su sukčiavimu ir kovos su korupcija politiką, – teigia ES auditoriai

Šiandien paskelbtame Europos Audito Rūmų laiške ES lyderiams yra kritikuojama ES Komisijos kovos su korupcija ataskaita dėl jos pernelyg aprašomojo pobūdžio, nepakankamos analizės ir realių faktų nebuvimo, vietoj jų remiantis korupcijos suvokimo apklausomis, kurių naudingumas yra ribotas.

„Iš pirmo žvilgsnio Komisijos ataskaitos rezultatai atrodo keliantys nerimą. Tačiau ataskaitos teiginiai yra pirmiausia paremti piliečių ir įmonių suvokimu,– nurodė Alex Brenninkmeijer, už analizę atsakingas EAR narys. – Realybė gali būti visai kitokia. Taip pat nėra gerai, kad Komisija į analizę neįtraukė ES institucijų ir įstaigų.“

ES auditoriai pasakė, kad korupcija ir sukčiavimas pakerta pasitikėjimą viešosiomis institucijomis ir demokratija ir kad jie taip pat trukdo veikti ES vidaus rinkai. Audito Rūmai palankiai vertina Komisijos kovos su korupcija ataskaitą kaip sėkmingą naudos duosiančios diskusijos pradžią. Nepriklausoma audito institucija skatina tokią diskusiją, nes ji svarbus įnašas gerinant viešųjų institucijų atskaitomybę ES piliečiams, tiek nacionaliniu, tiek ES lygmeniu. Gero valdymo stiprinimas gerinant skaidrumą ir atskaitomybę – ypač kovos su korupcija priemonių srityje – yra nepaprastai svarbus ugdant visuomenės pasitikėjimą viešosiomis institucijomis. Skaidrumo ir atskaitomybės politika yra iš tikrųjų būtina tam, kad šios institucijos galėtų tinkamai vykdyti savo pareigas ir užtikrinti savo darbuotojų principingumą. Skaidrumas ir principingumas yra pagrindinės sąlygos, padedančios kovoti su sukčiavimu ir korupcija.

Audito Rūmai mano, kad pasitelkiant savalaikius ir tikslius duomenis ir nepriklausomus vertinimus ES ir valstybių narių lygmeniu, turi būti toliau daroma pažanga, siekiant nustatyti: 1) tikrąsias rizikos sritis; 2) priežastis, kodėl egzistuoja korupcija, ir 3) kokios priemonės turi būti taikomos ir kokios buvo veiksmingos. Kovos su korupcija priemones grindžiant žmonių suvokimu, o ne realiais korupcijos faktais, iškyla rizika, kad šios priemonės gali būti pernelyg apsunkinančios ir nepašalins tikrųjų korupcijos priežasčių.

Visas šio laiško tekstas yra pateiktas http://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=4775

Pastabos leidėjams:

Remiantis 2011 m. ES kovos su korupcija mechanizmu, pagrįstu Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 83 straipsniu, ES Komisija nuo 2013 m. privalo kas antrus metus parengti ataskaitą dėl kovos su korupcija.

Komisijos ataskaitoje aprašomos tendencijos ir pokyčiai korupcijos srityje ir nustatomos sėkmingos kovos su korupcija priemonės, kurias taiko valstybės narės. Taigi, ataskaitoje yra aptariami daugelis klausimų ir konkrečių sričių, kuriose yra ypatinga korupcijos rizika. Tačiau ataskaita iš esmės yra aprašomojo pobūdžio. Ji yra pagrįsta apskrito stalo diskusijomis, Eurobarometro informacija ir kovos su korupcija priemonių apžvalga. Joje trūksta informacijos apie konkrečius nustatytus faktus.

Šioje pirmojoje kovos su korupcija ataskaitoje Komisija nepateikia sąsajos su bendru sukčiavimo ir korupcijos ES ir valstybėse narėse klausimu. Tačiau Komisija pateikia argumentų savo teminei viešųjų pirkimų analizei. Viešieji pirkimai daro didelį poveikį EAR įvertintam klaidų lygiui ir todėl yra laikomi didelės rizikos sritimi. Audito Rūmų klaidų lygio įvertis nėra sukčiavimo arba korupcijos matas. Viešųjų pirkimų klaidos gali reikšti, kad viešųjų pirkimų taisyklių tikslai – skatinti sąžiningą konkurenciją ir užtikrinti, kad sutartys būtų sudaromos su tinkamiausiu pasiūlymo teikėju – ne visada buvo pasiekti. Audito Rūmai apie bet kokius įtariamus sukčiavimo ir korupcijos atvejus praneša Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF), kuri turi jų tyrimo įgaliojimus.

Komisijos paskelbtoje kovos su korupcija ataskaitoje įvertinti nacionalinių iniciatyvų pasiekimai. Joje nėra įtikinamai paaiškinta, kodėl į analizę nebuvo įtrauktos ES institucijos ir įstaigos. Tačiau atsižvelgiant į pačią ataskaitą ir į atsiliepimus apie ją, kurių be kitų institucijų pateikė ir Europos ombudsmenas, o taip pat į Europos Parlamento diskusiją, yra akivaizdu, kad ES institucijų ir įstaigų neįtraukimas į ataskaitą buvo netinkamas sprendimas.

ES Komisijos kovos su korupcija ataskaita pateikta http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/index_en.htm


Side Bar