Navigation path

Left navigation

Additional tools

Lehdistötiedote

ECA/14/15
Luxemburg, 10. huhtikuuta 2014

EU:n tarkastajat: Komission korruptiosta antama kertomus on hyvä alku, mutta se ei sisällä petosten- ja korruptiontorjunnan toteuttamisessa tarvittavia tietoja

Euroopan tilintarkastustuomioistuin kritisoi tänään julkaistussa kirjeessään EU:n johtajille kertomusta, jonka EU:n komissio on antanut korruptiontorjunnasta. Kertomusta pidetään liian kuvailevana; analyysi jää vähäiseksi eikä konkreettisia havaintoja esitetä lainkaan. Komissio luottaa sen sijaan korruptiokäsityksiä koskevien kyselyjen tuloksiin, joista ei ole paljon hyötyä.

”Ensisilmäyksellä komission kertomuksen tulos vaikuttaa hälyttävältä. Mutta kertomuksessa esitetyt havainnot perustuvat lähinnä kansalaisten ja yritysten käsityksiin,” toteaa analyysista vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen Alex Brenninkmeijer, ”Todellisuus voi olla aivan toinen. On valitettavaa, että komissio ei ota analyysissään huomioon EU:n toimielimiä ja elimiä.”

EU:n tarkastajat totesivat, että korruptio ja petokset rapauttavat luottamusta julkisiin laitoksiin ja demokratiaan ja myös heikentävät EU:n sisämarkkinoiden toimintaa. Tilintarkastustuomioistuin pitää komission korruptiontorjunnasta antamaa kertomusta lupaavana alkuna hedelmälliselle keskustelulle. Riippumattona tarkastuselimenä se kannustaa tällaiseen keskusteluun, koska täten edistetään merkittävällä tavalla sekä kansallisen että EU:n tason julkisten laitosten tilivelvollisuutta kansalaisiin nähden. Jotta kansalaiset luottaisivat julkisiin laitoksiin, hyvää hallintotapaa on eritoten korruptiontorjuntatoimien osalta edistettävä avoimuutta ja tilivelvollisuutta lisäämällä. Avoimuuteen ja tilivelvollisuuteen perustuvat toimintaperiaatteet ovat näille laitoksille välttämättömiä, jotta ne voisivat hoitaa tehtäviään asianmukaisesti ja varmistaa henkilöstönsä lahjomattomuuden. Petosten ja korruption torjunnan edellytyksenä on ennen kaikkea avoimuus ja lahjomattomuus.

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että kehittämistä on EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla jatkettava, jotta varmistettaisiin tietojen perusteellisuus, oikea-aikaisuus ja oikeellisuus sekä arviointien riippumattomuus ja jotta voitaisiin kartoittaa 1) tosiasialliset riskit, 2) korruption syyt ja 3) tarvittavat toimenpiteet ja vaikuttaviksi havaitut toimenpiteet. Kun korruption vastaiset toimenpiteet perustuvat käsityksiin, eivätkä tosiasialliseen korruption esiintymiseen, riskinä on, että toimenpiteet saattavat olla turhan työläitä toteuttaa eikä niillä päästä käsiksi korruption todellisiin syihin.

Kirje kokonaisuudessaan on saatavilla sivustolla http://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=4775.

Toimittajille tiedoksi:

EU:n korruption vastainen mekanismi perustettiin vuonna 2011 Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 83 artiklan nojalla. Sopimuksen mukaan EU:n komission on laadittava korruptiontorjuntaa koskeva kertomus vuodesta 2013 alkaen joka toinen vuosi.

Komission kertomuksessa kuvataan korruption kehityssuuntia ja muutoksia. Siinä yksilöidään useita korruption vastaisia toimenpiteitä, joita on toteutettu jäsenvaltioissa menestyksekkäästi. Kertomus kattaa niin ollen lukuisia erityisen korruptioriskialttiita osa-alueita ja erityisaloja. Tästä huolimatta kertomus on lähinnä kuvaileva. Se perustuu keskustelutilaisuuksien pohjalta saatuihin tuloksiin, Eurobarometri-tietoihin ja korruption vastaisten toimenpiteiden arviointiin. Siinä ei esitetä konkreettisia havaintoja.

Komission ensimmäisessä korruptiontorjuntaa koskevassa kertomuksessa ei viitata koko petos- ja korruptio-ongelmaan EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa. Komissio perustelee kuitenkin, miksi se on valinnut aiheeksi julkiset hankinnat. Julkiset hankinnat on ala, jolla on suuri vaikutus tilintarkastustuomioistuimen arvioimaan virhetasoon ja jota tämän vuoksi pidetään hyvin riskialttiina alana. Tilintarkastustuomioistuimen arvioima virhetaso ei kuvasta petosten tai korruption määrää. Julkisiin hankintoihin liittyvät virheet voivat merkitä, että aina ei ole saavutettu julkisten hankintojen tavoitteita, joita ovat oikeudenmukainen kilpailu ja sopimuksen tekeminen parhaan tarjoajan kanssa. Jos tilintarkastustuomioistuin havaitsee, että sääntöjä on rikottu, ja epäilee petosta ja korruptiota, se raportoi epäilyistään Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF), jolla on tutkintavaltuudet.

Komission korruptiontorjunnasta antamassa kertomuksessa arvioidaan kansallisten aloitteiden onnistumista. Kertomuksessa ei perustella vakuuttavalla tavalla, miksi EU:n toimielimet ja elimet on jätetty analyysin ulkopuolelle. On kuitenkin selvää, kuten käy ilmi itse kertomuksesta sekä siitä palautteesta, jota ovat antaneet mm. Euroopan oikeusasiamies ja Euroopan parlamentti keskustelussaan, että EU:n toimielinten ja elinten jättäminen pois kertomuksesta on valitettavaa.

EU:n komission korruptiontorjunnasta antama kertomus on saatavilla seuraavalla sivustolla: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/index_en.htm


Side Bar